Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Langer"

JAKOŚĆ MIERZONA I ODCZUWANA: QoS vs. Qol DOI:10.15199/59.2015.4.20


  Streszczenie: W referacie poruszono temat jakości usługi - ocenianej na podstawie zmierzonych paramertrów i obiektywnie charakteryzującej techniczny stan sieci, w stosunku do jakości odczuwanej (QoE) - rozumianej jako poziom satysfakcji odbiorcy usługi. QoEjest jedyną miarą, która bierze pod uwagę klienta i usystematyzowane podj ście do tej oceny pozwoliłoby (pozwoli) dostawcom uług, sprzętu, itd. na efektywną poprawę wskaźników jakości (a tym samym QoS). 1. WSTĘP Wskaźniki jakości usług (QoS - Quality of Service) kojarzy się z cechami, które można zmierzyć. Wskaźniki jakości, zmierzone ustalonymi metodami, w ustalonych warunkach, w powtarzalnych procedurach i środowisku, pozwalają na obiektywną ocenę i porów­nanie różnych usług, dostawców, sprzętu, sieci itd. Ra­port prac w ramach Memorandum [1] jest dla polskiego rynku usług telekomunikacyjnych kompendium, zawie­rającym wykaz i definicje wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych, metodyki pomiarowe wraz ze sposobem organizacji pomiarów, zasady sprawozdaw­czości i publikowania wyników itd., które w zarysie Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE) da abonen­tom "przejrzystą, aktualną i porównywalną między ope­ratorami informację o jakości tych usług". Z punktu widzenia użytkownika mierzalne kryteria nie zawsze są zbieżne z jego osądem i potrzebami oceny. QoS - "Jakość Usług" to tylko jedna strona oceny jalo- ści. Równi[...]

OCENA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW URZĄDZENIEM SWISSQUAL DIVERSITY BENCHMARKER DOI:10.15199/59.2018.6.37


  1. WSTĘP Usługi telekomunikacyjne są charakteryzowane przez wiele specyficznych parametrów, przy czym ogromną uwagę przykłada się w ostatnich latach do stanowiących największe wyzwanie wielkości związanych z usługami multimedialnymi i gamingowymi, przesyłem dużych strumieni danych. Nieco porzucony został temat tradycyjnie podstawowych usług telekomunikacji, jakimi są połączenia głosowe, których jakość stała się przedmiotem analizy w niniejszej publikacji. Kilkanaście lat temu istniało przekonanie, że metody badania jakości poprzez liczbowe parametry są wystarczające dla pełnego i jednoznacznego zobrazowania jakości usług (QoS). Jednakże w ciągu ostatnich lat stało się jasne, że równie istotne są oceny odbiorców (użytkowników), które nie zawsze są zgodne z pomierzonymi bezwzględnymi wartościami wybranych wielkości fizycznych. Optymalizacja świadczonych usług musi opierać się na jakości odczuwanej (QoE), często subiektywnej i zależnej od kontekstu. 2. OCENA JAKOŚCI Jakość usługi (QoS - Quality of Service) jest definiowana jako stopień zapewnienia satysfakcji klientowi z dostarczonej usługi. Szerszą definicję podano w [1]: "Wszystkie cechy charakterystyczne usługi telekomunikacyjnej, które wiążą się z możliwością zaspokojenia ustalonych i wnioskowanych potrzeb użytkownika usługi". Wiele podstawowych procedur i działań składa się na zbiorczy efekt oceny jakości i mimo, iż bierzemy pod uwagę specyficzne wielkości, związane z telekomunikacją, jakość i zarządzanie jakością pod[...]

 Strona 1