Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej J. Wandrasz"

Odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego jako dodatki do paliw węglowych DOI:10.15199/62.2018.10.16


  We współczesnym świecie zapotrzebowanie na energię wzrasta, a kurczące się zasoby energii obecnie pozyskiwanej maleją. Znaczna część procesów nie odpowiada uwarunkowaniom ekologicznym. Stałe ocieplanie.się klimatu jest z jednej strony wynikiem zmian środowiskowych, z drugiej jednak strony wynika ze wzrostu liczby lokalnych źródeł ciepła jakimi są milionowe aglomeracje oraz obiekty i zakłady przemysłowe wykorzystujące ciepło użyteczne i oddające do otoczenia (jako straty energii) znaczne ilości ciepła, zmieniając lokalne warunki klimatyczne. W poszukiwaniu coraz nowszych źródeł ciepła współczesna technika zwraca się w kierunku źródeł odnawialnych, wykorzystując coraz częściej energię słońca wiatru i wody, a także tzw. zieloną energię biomasy zarówno zwierzęcej jak i roślinnej. Mieszając różne rodzaje substancji palnych można otrzymać paliwo przydatne do spalania i spełniające wymogi ekologiczne. Tego typu paliwo określa się jako paliwo formowane1-4), które stanowi substancję palną przeznaczoną do realizacji określonego procesu termicznego w określonych warunkach procesowych. Wykorzystanie substancji odpadowych do produkcji paliw formowanych musi być poprzedzone badaniami, od analizy elementarnej zaczynając, a kończąc na badaniach spalania i współspalania w warunkach laboratoryjnych oraz w obiektach przemysłowych. Wiąże się to z koniecznością technicznie racjonalnego wykorzystania istniejących już paliw kopalnych5). Racjonalna gospodarka odpadami wymaga stworzenia takich warunków realizacji procesu aby uzyskać określone efekty zgodnie z przepisami UE5). Ponadto, należy pamiętać, że spalanie najlepszego paliwa w niewłaściwie dobranych warunkach i przy braku umiejętności prowadzenia procesu prowadzi do powstawania substancji szkodliwych dla środowiska6). Składniki paliw formowanych Możliwe do wykorzystania palne substancje odpadowe pochodzenia biologicznego, przedstawiono w pracach3, 4). Praca2) zawiera interesujące wyniki składu el[...]

Application of the least square method in research properties of combustible substances Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w badaniach właściwości substancji palnych DOI:10.15199/62.2017.3.13


  Errors in detn. of calorific value of fuels by std. detn. of their elementary compn., contents of moisture, volatile parts, C and ash were estd. An efficient procedure and equations for calcn. were proposed. Badania właściwości paliw opierają się na ocenie ich podstawowego składu, do którego zalicza się skład elementarny oraz zawartość wilgoci, części lotnych, węgla związanego i popiołu. Każda z tych wielkości może być wyznaczona, a błąd jej oszacowania jest możliwy do ustalenia sposobami podawanymi w normach lub przez stosowne powtórzenia danego pomiaru. Czasami w opracowaniach podaje się dostępne w literaturze wyniki badań innych laboratoriów, przyjmując za znany średni błąd pomiaru. Jedną z wielkości charakteryzujących paliwo i zdolność jego wykorzystania jest zawartość wilgoci. W badaniach laboratoryjnych paliw rozróżnia się w paliwie wilgoć przemijającą i wilgoć higroskopijną, nazywane roboczą i analityczną. Przemijanie wilgoci jest na ogół problematyczne, a jeśli chodzi o substancje palne, to zawartość wilgoci może dochodzić do 60% masy paliwa wilgotnego. Zawartość wilgoci w paliwie jest uwarunkowana wieloma względami, a jej rozkład w bryle paliwa podlega istotnym zmianom. Odgrywa tu rolę sposób magazynowania (wpływ opadów atmosfe-rycznych), porowatość pryzmy paliwa, nasłonecznienie, parametry otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność), a także właściwości sorpcyjne samego paliwa. Poboru próbki dokonuje się niezwykle starannie, tak aby reprezentowała ona średni udział wilgoci, a co za tym idzie odpowiadała średniej wartości kalorycznej paliwa. Zgodnie z zasadą addytywności wartość opałową paliwa H, kJ/kg, wyraża się zależnością (1): H = Hu(1 - w - p) + rw (1) w której Hu oznacza wartość opałową paliwa suchego i bezpopiołowego, kJ/kg, w zawartość wilgoci, kg/kg, p zawartość popiołu, kg/kg, a[...]

Evaluation of agricultural and animal origin waste-to-energy technologies and the environmental impact of their co-firing with fossil fuels Ewaluacja energetycznego wykorzystania substancji odpadowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz wpływu na środowisko procesów ich współspalania z paliwami kopalnymi DOI:10.15199/62.2015.9.27


  Two com. mixts. of meat-bone meal and rape straw were fired optionally in blends (10%) with a bituminous coal to study hazardous emissions in the flue gas. The addn. of the biomass mixts. to the coal resulted in a substantial increase in the CO, SO2, NO and org. matter emissions after firing the fuels. The calorific value of the biomass mixts. was also lower than that of the coal. Przedstawiono obszerne wyniki doświadczalnych badań wykorzystania substancji organicznych jako składnika paliw formowanych, ich spalania i współspalania oraz wpływu na emisję. Przedstawiono również wyniki ewaluacji wpływu na środowisko naturalne procesów współspalania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z paliwami kopalnymi. Analizę wykonano zgodnie z metodologią CML 2001. Wyniki przedstawiono w 6 kategoriach wpływu. Substancje organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mogą być wykorzystane jako źródło energii odnawialnej. Do takich substancji należą ziarna zbóż i roślin oleistych oraz odpady z procesów przetwórczych, a także słoma zbóż, wytłoki i mączki mięsno-kostne. Mogą one być spalane jako samodzielne paliwo formowane lub współspalane z paliwami kopalnymi. Odpady z produkcji rolnej, zwierzęcej i drobiarskiej, z przetwarzania roślin oleistych, palne frakcje odpadów komunalnych i paliwa kopalne stanowią szeroką bazę surowcową dla tworzenia paliw formowanych. Paliwa formowane1) to substancje palne przeznaczone do realizacji procesów termicznych, utworzone w wyniku przemian fizycznych, fizyczno-chemicznych, biologicznych, biochemicznych i biotermicznych oraz termicznych na bazie substancji palnych różnego pochodzenia. Wykorzystanie substancji do produkcji paliw formowanych musi być poprzedzone szerokim zakresem badań, od analizy elementarnej zaczynając, a na badaniach spalania i współspalania w warunkach laboratoryjnych i w obiektach przemysłowych kończąc. Wyniki badań eksperymentalnych potwierdzają energetyczną przydatność danego pa[...]

 Strona 1