Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Namiotko"

Badania odporności na narażenia elektromagnetyczne na przykładzie systemu sterowania uzbrojeniem okrętowym

Czytaj za darmo! »

Każde urządzenie jest źródłem promieniowania pola elektromagnetycznego. Dlatego też może zakłócać działanie innych urządzeń, zarówno poprzez emisję promieniowaną, jak i przewodzoną. Zdolność urządzeń lub systemów do prawidłowego działania w otaczającym je środowisku elektromagnetycznym (e-m) jest warunkiem koniecznym, który nie zawsze udaje się spełnić. Szczególnie jest to trudne na jednost[...]

Szacowanie progów podatności urządzeń infrastruktury krytycznej na oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego dużej mocy DOI:10.12915/pe.2014.07.037

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono przykładowe metody narażeń (ataków) polem elektromagnetycznym na urządzenia infrastruktury krytycznej. Zaprezentowano skutki oddziaływania impulsów dużej mocy (HPEM) na urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Przedstawiono metodę szacowania progów podatności infrastruktury krytycznej oddziaływania impulsowego pola elektromagnetycznego. Abstract. The paper described the methods exposed sample (attacks) on the electromagnetic field of critical infrastructure equipment. Presented the effects of high-power pulses (HPEM) for telecommunication and data communication equipment. The paper showed a method for estimating the vulnerability of critical infrastructure limits the impact of pulsed electromagnetic field. (Estimating the sensitivity thresholds for critical infrastructure installations to the effects of high power pulsed electromagnetic field). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, infrastruktura krytyczna, impulsy dużej mocy, progi podatności. Keywords: electromagnetic field, critical infrastructure, high-power pulses, sensitivity thresholds. doi:10.12915/pe.2014.07.37 Wstęp Infrastruktura krytyczna jest narażona na wszelkiego rodzaju ataki ze strony nie powołanych osób, oprócz ataków hakerów czyli wtargnięcia do systemu poprzez środowisko programistyczne, możliwe jest wyłączenie, zakłócenie pracy, a nawet zniszczenie przetwarzanych danych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, teleinformatycznych poprzez wygenerowanie w ich pobliżu silnego impulsu elektromagnetycznego dużej mocy. Metody narażenia polem elektromagnetycznym możemy podzielić ze względu na wytworzenie impulsu na generowane z wybuchu jądrowego oraz generowane poprzez ładunki wybuchowe lub poprzez specjalnie skonstruowane układy elektroniczne. Impuls EMP NEMP, HEMP NNEMP, HPEM Rys.1. Podział impulsów EMP Impulsy generowane za pomocą wybuchu jądrowego są to impulsy NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse) - impuls wygenerowany po wybuchu bom[...]

Oddziaływanie pola magnetycznego o dużej energii na urządzenia i systemy infrastruktury krytycznej DOI:10.15199/48.2015.11.10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości generacji wysokoenergetycznych pól magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem generatorów energoelektronicznych oraz magneto-kumulacyjnych. Omówiono oddziaływanie pola magnetycznego na urządzenia i systemy infrastruktury krytycznej. Zaprezentowano badania symulacyjne oddziaływania pól magnetycznych na podatne elementy urządzeń infrastruktury krytycznej. Wykonano weryfikację laboratoryjną dla wybranych urządzeń elektroenergetycznych. Przedstawiono stanowisko badawcze do badania odporności urządzeń na wysokoenergetyczne pole magnetyczne. Abstract. The paper presents the possibility of generation of high-energy magnetic fields, with particular emphasis on generators, power electronics and magneto-cumulative . Discusses the influence of magnetic field on the devices and systems for critical infrastructure. Presented simulation study magnetic fields on vulnerable elements of critical infrastructure installations. Laboratory verification was performed for selected devices power. Presented test stand for testing devices at high-energy magnetic field. (High energy magnetic field influence with devices and systems for critical infrastructure). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, generator magnetokumulacyjny, zaburzenie, infrastruktura krytyczna. Keywords: magnetic fields, magneto-cumulative generators, disturbance, critical infrastructure. Wstęp W dzisiejszych czasach występuje duże zagrożenie związane z atakiem terrorystów. Atak taki można przeprowadzić za pomocą metod konwencjonalnych takich jak ładunki wybuchowe czy atak hakerów na systemy informatyczne lub za pomocą bardziej wyrafinowanych metod takich jak oddziaływanie poprzez wysoko energetyczny impuls elektromagnetyczny. Impuls tego typu oddziaływuje na różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, w tym na infrastrukturę krytyczną Państwa, dużych korporacji czy banków. Generatory wykorzystujące impuls elektromagnetyczny do zakłócania lub niszczenia urz[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów przeznaczonych na jednostki pływające Wymagania i metody badań


  Zaburzenia elektromagnetyczne są specyficzne i bardzo złożone, ze względu na warunki występujące w środowisku morskim. Jednostki pływające - z punktu widzenia oddziaływania pola elektromagnetycznego - stanowią środowisko, w którym na bardzo niewielkiej przestrzeni występuje duże nagromadzenie różnego rodzaju aparatury elektronicznej, elektrycznej i elektromechanicznej. Zainstalowane na jednostkach pływających zestawy urządzeń generują bezustannie silne pola elektromagnetyczne. Między innymi nadajniki radiowe i radiolokacyjne stanowią niebezpieczne źródła zaburzeń dla innych urządzeń, zwłaszcza dla elektronicznych systemów kontroli i sterowania, a także systemów teleinformatycznych, które pracują przy relatywnie niskich poziomach mocy i z tego względu są podatne na wszelkie sygnały zaburzające. Ze względu na bezpieczeństwo jednostki pływającej, system teleinformatyczny powinien być zatem odporny na zaburzenia elektromagnetyczne. Ponadto powinien charakteryzować się niską emisją zaburzeń własnych, zarówno promieniowanych, jak i przewodzonych. Ze względu na różnorodność systemów stosowanych na jednostkach pływających, część urządzeń składowych danego systemu jest montowana na otwartym pokładzie (np. radary, anteny systemów łączności), część w pomieszczeniach i na mostku (konsole operatorskie, systemy teleinformatyczne, łączności wewnętrznej), a część jest przewidziana do bezpośredniej pracy w siłowniach (układy automatyki i sterowania). Warunki eksploatacji urządzeń determinują wymagania, jakie powinny spełniać, aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną oraz zakres badań. Opisane w artykule metody badań legły u podstaw działalności Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni (OBR CTM S.A.), które świadczy przedmiotowe usługi zgodnie z wymaganiami instytucji certyfikujących jednostki pływające. Laboratorium to ma: - akredytację nr AB 295 wydaną przez [...]

Metody badań odporności urządzeń i systemów na promieniowane pole elektromagnetyczne w symulatorze WTEM

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano i omówiono stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów na oddziaływanie pola elektromagnetycznego zbudowane w oparciu o drutowy symulator z falą prowadzoną WTEM. Dokonano przeglądu dokumentów normatywnych z obszaru badań odporności na pole e-m w tego typu symulatorach. Omówiono procedurę kalibracji stanowiska badawczego oraz stosowaną procedurę badań urządzeń oraz system[...]

Stanowisko do pomiarów sygnatur pola elektromagnetycznego okrętu

Czytaj za darmo! »

Jednostki pływające, podobnie jak inne platformy, emitują do otaczającego je środowiska różnego rodzaju pola fizyczne. Jednym z nich jest pole elektromagnetyczne. Przykładem charakterystycznych dla okrętu, wchodzących w spektrum, pól elektromagnetycznych jest pole magnetyczne lub też przepływowe pole prądu elektrycznego (pole elektryczne). Pola te są opisywane różnego rodzaju wartościami wielkości fizycznych, w których ich przestrzenny rozkład jest zwany sygnaturą pola. Po to, aby określić taką sygnaturę, tworzy się specjalne stanowiska pomiarowe, które - zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych okrętu - umożliwiają wyznaczanie ich wartości. Na jednostkach pływających znajdują się zarówno źródła promieniowania elektromagnetycznego o bardzo dużych mocach generowanych [...]

Prognozowanie sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł promieniowania pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Określono potencjalne źródła pola elektromagnetycznego zainstalowane na pokładzie jednostki pływającej. Pokazano podejście do prognozowania sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł pola elektromagnetycznego. Przedstawiono algorytm określania sygnatury pola elektromagnetycznego okrętu. Zawarto wyniki symulacji komputerowej na podstawie opracowanego modelu matematycznego. Abstract. The potential electromagnetic field sources on board of a naval ship are indicated. The forecasting ship’s signature approach by analysis of electromagnetic field sources is presented. An algorithm for the determination of ship’s electromagnetic field signature was shown. The computer simulations results of developed mathematical model are included. (Ship’s signature prediction by analys[...]

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCES PLANOWANIA FALOWEGO W ZAKRESIE KF WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA DOI:10.15199/59.2018.6.45


  1. WPROWADZENIE Opracowanie nowych sposobów kodowania i modulacji oraz opracowanie nowych waveformów wąskopasmowych pracujących w zakresie KF sprawiło, że transmisja danych może być realizowana z większą przepływnością niż w dotychczas eksploatowanych systemach łączności KF. Potencjalny wzrost przepływności nowo opracowanych urządzeń pracujących w zakresie KF pozwala na realizację nowych usług w tym usług opartych na protokole IP. Warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy systemów KF jest prawidłowa konfiguracja warstwy fizycznej, a szczególnie dobór częstotliwości pracy. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zasoby widmowe w zakresie łączności KF wymusza opracowanie specjalistycznego oprogramowania pozwalającego efektywnie wykorzystać dostępne zasoby widmowe oraz możliwości oferowane przez nowoczesne środki radiowe pracujące w zakresie KF. Opracowane oprogramowanie jest niezbędne dla osób odpowiedzialnych za organizację łączności radiowej w zakresie KF i z uwagi na modułowy charakter powstałego oprogramowania może stanowić jeden z modułów systemu zarządzania systemem łączności radiowej (KF, UKF). 2. ZALECENIA STANDARYZACYJNE Współczesne radiostacje pracujące w zakresie KF w celu zapewnienia prawidłowej pracy oraz uodpornienia radiostacji na zakłócenia własne i celowe muszą mieć zaimplementowane szereg zaleceń standaryzacyjnych. Tab. 1. Zalecenia standaryzacyjne - łączność KF Nazwa zalecenia standaryzacyjnego Opis zalecenia standaryzacyjnego STANAG 4285: 75-3600 bps Modem KF do pracy rozsiewczej STANAG 4529: 75-1800 bps Modem KF do pracy w radiostacjach o paśmie mniejszym niż 3kHz STANAG 4415: 75 bps Modem KF do pracy w silnie zakłóconym środowisku STANAG 4539: 75-12800 bps Modem KF do pracy w systemach ARQ MIL-STD-188- 110A/B/C: 75-19200bps Modem KF do pracy w systemach ARQ STANAG 4538: 75-4800 bps Modem KF do pracy w systemach ARQ ALE2G zgodny z MILSTD- 188-141B App.[...]

 Strona 1