Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Luis M. Correia"

POMIAROWE BADANIA PROPAGACYJNE W SIECIACH WBAN TYPU BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2016.6.95


  MEASUREMENT RESEARCH ON THE PATH LOSS IN WBAN BODY-TO-BODY CHANNELS Streszczenie: W referacie zaprezentowano pomiary tłumienia propagacyjnego w sieciach WBAN typu body-tobody, pracujących przy częstotliwości 2,45 GHz, dla zróżnicowanych scenariuszy i środowisk badawczych. Wstępna analiza wyników pomiarów, bazująca na wartości średniej i odchyleniu standardowym tłumienia propagacyjnego wykazała, że wartości te są zależne od wzajemnego położenia anteny nadawczej i odbiorczej, a także od typu scenariusza dynamicznego oraz badanego środowiska. Abstract: This paper presents the path loss measurements in body-to-body channels at the 2.45 GHz band, for different body motion scenarios and on-body antenna placements, and both indoor and outdoor environments. The initial analysis of the results has shown that the mean path loss and the standard deviation depend on the mutual location of transmitting and receiving antennas, type of dynamic scenarios and investigated environments. Słowa kluczowe: badanie pomiarowe, sieci WBAN, środowisko otwarte i zamknięte, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor and outdoor environment, measurements, path loss, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP W radiowych sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks) przynajmniej jedno z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych jest umieszczone w lub na ciele ludzkim [12]. Sieci te zostały opisane po raz pierwszy w 1999 roku w [15], jako jedna z możliwych konfiguracji sieci PAN (Personal Area Networks), natomiast już pięć lat później, w [3], sieci WBAN zostały opisane jako sieci pracujące w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka, a także w jego obrębie [7]. Obecnie sieci WBAN wymieniane są jako jedno z rozwiązań, które będzie odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji. W niniejszym referacie rozważane są sieci typu body- to-body (B2B), w których obie strony łącza radiowego (nadajnik i odbiornik) stanowią urządzenia nasobne um[...]

Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.5


  Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również wstępną analizę wyników pomiarów, opartą na wartości średniej (μ) oraz odchyleniu standardowym (s). Słowa kluczowe: sieci WBAN, pasmo 2,45 GHz, pomiary tłumienia propagacyjnego, prom Obecnie stale rosnące wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w życiu codziennym, postępujący proces miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, jak również rosnące zapotrzebowanie na ciągłe monitorowanie wielu funkcji i parametrów życiowych organizmu ludzkiego, wzbudza spore zainteresowanie wśród naukowców, projektantów systemów i twórców aplikacji. Umożliwia to rozwój nowej koncepcji sieci bezprzewodowych, jakimi są radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks) [1]. Sieci WBAN składają się z grupy małych, lekkich oraz energooszczędnych urządzeń o krótkim zasięgu radiowym (np. sensory), które podczas pracy w otoczeniu ciała ludzkiego lub na ciele ludzkim monitorują różne jego funkcje i parametry, wymieniają się danymi oraz docelowo wysyłają je do pobliskich urządzeń, takich jak np. serwery akwizycji danych [2]. Obecnie stosowanie tych sieci stanowi istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, między innymi standardu 5G (5 Generation). Jednym z głównych kierunków rozwoju sieci WBAN jest możliwość użycia ich w zastosowaniach medycznych, w których urządzenia bezprzewodowe o niewielkich rozmiarach umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu organizmu człowieka w czasie rzeczywistym, w szpitalach i zakładach opieki nad osobami s[...]

Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.6


  Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby. Słowa kluczowe: body area network, tłumienie propagacyjne, ISM, radiowe pomiary odległości, prom pasażerski Rosnąca liczba urządzeń nasobnych monitorujących parametry zdrowotne lub rejestrujących parametry ruchu przyczynia się do dynamicznego rozwoju radiowych sieci WBAN (Wireless Body Area Network) działających w obrębie ciała człowieka. Węzły takiej sieci są umieszczone bezpośrednio na ciele, sprawiając tym samym, iż jego wpływ na łącze radiowe nie może zostać pominięty. Zmienne ułożenie ciała znacznie wpływa na parametry kanału radiowego, w tym m.in. na tłumienie propagacyjne, zaniki mocy sygnału odbieranego czy odpowiedź impulsową kanału radiowego [1]. Organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w ramach standardu 802.15.6 wskazała zakresy częstotliwości dla sieci WBAN w różnych regionach świata [2]. Wybrane europejskie nielicencjonowane pasmo częstotliwości 868 MHz jest przeznaczone w ogólności do zastosowania w systemach telemetrycznych. W bieżącej literaturze badania pomiarowe oraz symulacyjne są skoncentrowane m.in. na analizie kanału radiowego w sieciach WBAN, w szczególności na modelowaniu tłumienia propagacyjnego, dla różnych środowisk, wliczając w to środowiska trudne pod względem rozchodzenia się fal radiowych. Przykładem może być analizowane w artykule środowisko promu pasażerskiego, które z racji swojej metalowej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako typowe środowisko wewnątrzbudynkowe [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Nieliczne dotychczas badania propagacyjne w tym[...]

Badania i analiza uwarunkowań propagacyjnych w sieciach bezprzewodowych pracujących w otoczeniu ciała człowieka DOI:10.15199/59.2015.4.6


  Bezprzewodowe sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) pracujące w otoczeniu ciała ludzkiego, ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych czy też nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną (sieci typu off-body), będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [1]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie dużej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych. Do zwiększenia wydajności sieci WBAN wymagane jest dogłębne poznanie i zrozumienie uwarunkowań propagacyjnych w takich łączach. Prace z tym związane są przedmiotem zainteresowania grupy roboczej TWGB (Topical Working Group on Body environment) w ramach europejskiego projektu COST IC1004 [2]. Wyniki prac przedstawione w niniejszym artykule są efektem współpracy dwóch ośrodków badawczych: Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) Politechniki Gdańskiej i Instituto Superior Tecnico (IST) z Lizbony [3]. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu ciała ludzkiego oraz warunków propagacyjnych na tłumienie sygnału radiowego w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [4] tłumienie propagacyjne jest rozumiane jako tłumienie systemowe, określane przez różnicę mocy dostarczonej na zaciski anteny nadawczej oraz mocy dostępnej na zaciskach anteny odbiorczej [5]. Przedstawiono tu stanowisko pomiarowe zastosowane w badaniach oraz scharakteryzowano zrealizowane scenariusze badawcze. Ponadto przeanalizowano wyniki badań pomiarowych i zaprezentowano główny kierunek dalszych badań. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO Badania zrealizowano z zastosowaniem stanowiska pomiarowego zaprojektowanego i zbudowanego w Gdańskim Laboratorium Propagacji Fal Radiowych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Schemat blokowy tego stanowiska ilustruje rys. 1. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej [...]

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO DLA SIECI WBAN TYPU OFF-BO DOI:10.15199/59.2016.6.96


  EMPIRICAL OFF-BODY PATH LOSS MODEL FOR WIRELESS BODY AREA NETWORKS Streszczenie: W referacie przedstawiono wąskopasmowy empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym przy częstotliwości 2,45 GHz. Abstract: In the paper a narrowband off-body propagation model for Wireless Body Area Networks working in indoor environments at 2.45 GHz has been presented. Słowa kluczowe: model propagacyjny, sieci WBAN, środowisko wewnątrzbudynkowe, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor environment, path loss, propagation model, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP Radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - ang. Wireless Body Area Networks), ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych lub nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [9]. W takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z łącznością pomiędzy urządzeniami umieszczonymi na ludzkim ciele a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [5, 6]) od ciała, mówimy o sieciach WBAN typu off-body, w których ciało ludzkie oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Modelowanie kanału radiowego w tego typu sieciach jest zagadnieniem stosunkowo nowym, dlatego liczba publikacji w tej tematyce jest ograniczona [5]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych, co można uzyskać dzięki dogłębnemu poznaniu i zrozumieniu uwarunkowań propagacyjnych w nich występujących. W referacie zaprezentowano wyniki badań, których głównym celem było opracowanie empirycznego modelu tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN typu offbody, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [7] tłumienie propagacyjne rozumi[...]

UWARUNKOWANIA PROPAGACYJNE W ULTRASZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI TYPU OFF-BODY W ŚRODOWISKU TRUDNYM DOI:10.15199/59.2018.6.28


  1. WSTĘP Większość aktualnie projektowanych radiowych sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) jest używana w środowiskach zamkniętych, w których propagacja fal radiowych jest utrudniona w porównaniu do środowisk otwartych, głównie przez występujący efekt propagacji wielodrogowej. W szczególności popularność zyskały sieci wykorzystujące interfejs ultraszerokopasmowy UWB (Ultra-Wide Band), który oferuje megabitowe przepływności, stosunkowo niski pobór energii i odporność na zjawisko propagacji wielodrogowej. Mając powyższe na uwadze, zdecydowano przeprowadzić badania pomiarowe w środowisku promu pasażerskiego, które jest środowiskiem trudnym pod względem propagacji fal radiowych i ze względu na swoją metalową konstrukcję nie może być traktowany jako typowe środowisko wewnątrzbudynkowe [6, 7, 10, 12]. Sieci WBAN można sklasyfikować ze względu na rodzaj łącza radiowego pomiędzy węzłami, tj. komunikację typu in-body, on-body oraz off-body. Na rys. 1 przedstawiono koncepcję sieci WBAN z zaznaczonymi typami łącza radiowego działającymi w obrębie ludzkiego ciała oraz ich przykładowymi zastosowaniami. Rys. 1. Koncepcja sieci WBAN z zaznaczonymi typami łącza radiowego [3] Komunikacja typu in-body realizowana jest pomiędzy węzłami, przy czym przynajmniej jeden z nich jest umieszczony wewnątrz ciała ludzkiego. Licznie prowadzone badania kanałów radiowych w takich sieciach uwzględniają m.in. wpływ wewnętrznej struktury ciała ludzkiego na propagację fali radiowej, czy też zjawiska wnikania fali radiowej w ludzkie ciało. Sieć WBAN typu on-body uwzględnia komunikację pomiędzy węzłami nasobnymi znajdującymi się blisko powierzchni ludzkiego ciała, przy czym węzły te znajdują się na tym samym ciele. Przeprowadzone badania skupiono jednak wokół komunikacji typu off-body, gdzie ciało ludzkie oddziałuje na jedną stronę łącza radiowego, a drugi węzeł jest umieszczony w większej odległości. Jest to jeden z rodzajów komunikacji typu out-of-b[...]

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA SYSTEMOWEGO W ŁĄCZU RADIOWYM SIECI BAN PRACUJĄCEJ W ŚRODOWISKU PROMU PASAŻERSKIEGO DOI:10.15199/59.2018.6.29


  1. WSTĘP Radiowe sieci BAN (ang. Body Area Networks) pracujące bezpośrednio przy ciele człowieka lub w jego bliskim otoczeniu, dzięki możliwości integrowania rozmaitych nasobnych lub przenośnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, stanowią istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych [10], a zwłaszcza standardu 5G (ang. 5th Generation). Jednym z rodzajów komunikacji charakterystycznych dla radiowych sieci BAN jest komunikacja typu off-body, w której łączność radiowa realizowana jest pomiędzy grupą urządzeń nasobnych a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [4][5]) od ciała człowieka. W przypadku tego typu komunikacji, ciało człowieka oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Aktualnie, dynamiczny rozwój radiowych sieci BAN, a także mnogość ich zastosowań i swoboda aplikacji, wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród instytucji świadczących usługi medyczne i opieki zdrowotnej, ale również coraz częściej wśród służb cywilnych i specjalnych mających na celu chęć zwiększenia ochrony życia i bezpieczeństwa swoich klientów oraz pracowników. W kręgu zainteresowanych są środowiska armatorów statków i promów pasażerskich, których zainteresowanie implementacją radiowych sieci BAN wynika z chęci zwiększenia komfortu i poczucia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników podczas rejsu, poprzez możliwość monitorowania ich parametrów i funkcji życiowych. System radiokomunikacyjny, bazujący na sieciach BAN, pracowałby na pokładach statków lub promów pasażerskich, czyli w środowiskach trudnych i nietypowych pod względem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Nietypowość tego typu środowisk wynika głównie z faktu, iż ściany, podłogi i sufity są wykonane zazwyczaj ze stali. Mając powyższe na względzie, aby zapewnić wysoką niezawodność projektowanych łączy radiowych sieci BAN w kontekśc[...]

ANALIZA ZANIKÓW SYGNAŁÓW W RADIOWYCH SIECIACH BAN TYPU OFF-BODY PRACUJĄCYCH W ŚRODOWISKU KORYTARZA PROMU PASAŻERSKIEGO DOI:10.15199/59.2019.6.36


  1. WSTĘP Obecnie, rozwój radiowych sieci BAN (ang. Body Area Networks), duża liczba zastosowań, swoboda ich aplikacji, a także idąca za tym coraz to większa popularność, wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród instytucji świadczących usługi medyczne, ale również coraz częściej wśród służb cywilnych i specjalnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich klientów czy też pracowników [8]. Dzięki sieciom BAN pracującym bezpośrednio przy ciele człowieka lub w jego bliskim otoczeniu i zapewniającym integrację rozmaitych nasobnych lub przenośnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, otrzymujemy możliwość ciągłego monitorowania parametrów i funkcji życiowych, co w kręgu zainteresowanych jest pożądanym i kluczowym zastosowaniem. Sieci radiokomunikacyjne typu BAN zaprojektowane na potrzeby służb cywilnych i specjalnych muszą przede wszystkim sprostać wymaganiom stawianym przez trudne i nietypowe środowiska pracy, w których konstrukcja i otaczające elementy mają znaczący wpływ na propagację fal radiowych, a zwłaszcza w przypadku komunikacji typu off-body. Niewątpliwie przykładem takich trudnych i nietypowych pod względem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej środowisk jest pokład statku lub promu pasażerskiego. Nietypowość tego typu środowisk wynika głównie z faktu, iż większość ścian, podłóg i sufitów jest wykonanych zazwyczaj ze stali. Mając to na względzie, aby zapewnić wysoką niezawodność projektowanych łączy radiowych sieci BAN wymagane jest dogłębne poznanie i zrozumienie uwarunkowań propagacyjnych występujących w tego typu środowiskach. Niestety, wśród dostępnej literatury przedmiotu w kontekście sieci BAN istnieje znikoma liczba prac na temat pomiarów i analiz tłumienia systemowego przeprowadzonych w rzeczywistych trudnych i nietypowych środowiskach propagacyjnych. Powyższe stanowiło motywację do podjęcia badań pomiarowych dla radiowych sieci BAN typu off-body (dla łącza radiowego pom[...]

 Strona 1