Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Tumanowicz"

Technological parameters of milk depending on the cow housing system, nutrition system, age and number of somatic cells. Parametry technologiczne mleka w zależności od systemu utrzymania i żywienia, wieku krów oraz liczby komórek somatycznych


  Milk from the population of 160 cows (2 groups) was studied for contents of dry mass, lactose, fat, protein, casein and no. of microbes as well as for thermostability, pH and setting time. The milk samples with low somatic cell no. (below 400 000) showed the highest applicability for prodn. of hard cheese. Badano 2 stada bydła rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej, o zróżnicowanych systemach utrzymania i żywienia. Próby mleka pobrano w trakcie próbnych dojów od grupy 80 krów z każdego stada od pierwiastek i krów będących w drugiej i trzeciej laktacji, w sezonie zimowym oraz w sezonie letnim. W próbach świeżego mleka od krów określono zawartość białka, tłuszczu, laktozy, suchej masy, kazeiny, ogólną liczbę drobnoustrojów oraz wartość pH, poziom termostabilności i krzepliwości. Stwierdzono, że mleko krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, o niskiej liczbie komórek somatycznych (LKS do 400 tys./mL) charakteryzuje się najko-rzystniejszymi parametrami technologicznymi, a odnotowane wyniki mog. by. pomocne w otrzymaniu surowca o po..danych w.a.ciwo.ciach niezb.dnych do uzyskania wysokiej jako.ci produktu w przetworstwie mleczarskim. Mleko i jego produkty charakteryzuj. si. wysok. warto.ci. od.ywcz. i stanowi. podstawowy element diety cz.owieka1.3). Poza mlekiem spo.ywczym istotny udzia. w strukturze produkcji i spo.ycia produktow mlecznych stanowi. sery, najstarszy wyrob mleczny. Obecnie produkcja serow i twarogow to pr..nie funkcjonuj.ca ga... przemys.u mleczarskiego. W latach 2000.2011 produkcja serow i twarogow w Polsce wzros.a o niemal 60% i osi.gn..a 754,2 tys. t (wg danych GUS). W I po.roczu 2012 r. obserwowano wzrost ilo.ci wytworzonych serow o dalsze 9% do 364 tys. t. Obecnie udzia. Polski w ogolnej produkcji .wiatowej wynosi ok. 3%. [...]

Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants. Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy


  A review, with 55 refs. Obniżenie poziomu równowagi kationowo-anionowej DCAD (dietary cation-anion difference) może powodować ograniczenie występowania schorzeń metabolicznych krów w okresie okołoporodowym. Wartość analizowanych parametrów fermentacji in vitro oraz równowagi kwasowo zasadowej krwi krów świadczą o korzystnym profilu zmian wynikających z rosnącego udziału DDGS (dry distillers grains with solubles) w dawce pokarmowej. Stwierdzono wzrost zawartości białka w siarze krów i mimo tendencji do pogorszenia niektórych jej cech fizykochemicznych, nie obserwowano negatywnego wpływu na status odporności biernej cieląt. Wykorzystanie DDGS na większą skalę w dawkach pokarmowych dla krów, jako sposobu naturalnej utylizacji, może powodować istotne ograniczenie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z jego zagospodarowaniem. Produkcja DDGS Perspektywa wyczerpania się naturalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny) oraz negatywny wpływ na środowisko produktów ich spalania, zmusza do szukania alternatywnych paliw pochodzących z biomasy roślinnej1). W ostatnich latach, także w Polsce, wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw z roślin, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego spalania, ale także stanowić komponenty stosowane w produkcji paliw płynnych. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, które określają udział biopaliw w rynku energetycznym na poziomie 10% do 2020 r., efektem powinno być ograniczenie o 20% emisji ditlenku węgla do atmosfery2), poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w Polsce ma przekroczyć 10% całkowitej ilości energii produkowanej w kraju3). Zastępowanie konwencjonalnej benzyny (etyliny) biopaliwem może odbywać się poprzez dodawanie do niej bioetanolu. Można go produkować z różnych roślin, ale trzeba mieć świadomość, że wydajność produkcji w zależności od źródła surowca jest zmienna (tabela 1). Spośród zbóż najbardziej [...]

 Strona 1