Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Henryka Danuta STRYCZEWSKA"

Technologiczne zastosowania nietermicznej plazmy generowanej wyładowaniami elektrycznymi

Czytaj za darmo! »

Technologie wykorzystujące nietermiczną plazmę generowaną przy ciśnieniu atmosferycznym za pomocą wyładowań elektrycznych stanowią technicznie i ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla klasycznych metod chemicznych i termicznych, wykorzystywanych w procesach oczyszczania powietrza, wody i mediów stałych, takich jak gleby. Praca zawiera przegląd badań prowadzonych w Instytucie Podstaw Elektrotec[...]

50 LAT WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Czytaj za darmo! »

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w 2014 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Jednostka ta powstała w 11. roku działalności pierwszej uczelni technicznej w Lublinie, ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, jako jej drugi wydział. W ubiegłym roku Politechnika Lubelska świętowała 60-lecie istnienia. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonuje sześć wydziałów: Elektrotechniki i Info[...]

Zastosowania nietermicznej plazmy w biotechnologiach

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano przeglądu środowiskowych i biomedycznych zastosowań nietermicznej plazmy generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym. Przedstawiono warunki generacji nietermicznej plazmy oraz wybrane wyniki obróbki gleby z wykorzystaniem ozonu generowanego za pomocą wyładowań barierowych. Abstract. Paper presents review of environmental and biomedical applications of non-thermal plasma generated at atmospheric pressure. Conditions of non-thermal plasma generation are given and chosen results of soil sterilization with ozone produced by dielectric barrier discharges are presented. (Applications of nonthermal plasma in biotechnologies). Słowa kluczowe: plazma nietermiczna, wyładowania barierowe, ozon, obróbka gleby. Keywords: non-thermal plasma, dielectric barrier discharges, ozone, so[...]

Zastosowania nietermicznej plazmy w biotechnologiach

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano przeglądu środowiskowych i biomedycznych zastosowań nietermicznej plazmy generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym. Przedstawiono warunki generacji nietermicznej plazmy oraz wybrane wyniki obróbki gleby z wykorzystaniem ozonu generowanego za pomocą wyładowań barierowych. Abstract. Paper presents review of environmental and biomedical applications of non-thermal plasma generated at atmospheric pressure. Conditions of non-thermal plasma generation are given and chosen results of soil sterilization with ozone produced by dielectric barrier discharges are presented. (Applications of nonthermal plasma in biotechnologies). Słowa kluczowe: plazma nietermiczna, wyładowania barierowe, ozon, obróbka gleby. Keywords: non-thermal plasma, dielectric barrier discharges, ozone, so[...]

Thermal imaging of surfaces treated by cooled plasma jet DOI:10.15199/48.2018.04.20

Czytaj za darmo! »

Among the applications of non-thermal plasma in biomedicine, there occurs the subject of living structures’ treatment in the purpose of influencing the pathogens existing on them. An important parameter, in this case, is the level of plasma temperature which is required to obtain the needed properties of plasma decontamination, and which also influences the stability of discharge products in gas, such as ozone and active gas oxides. At the same time, together which decreasing temperatures of the produced plasma, the negative thermal influence on living tissues is being minimalised. An increased temperature exposes both of the sensitive hydrogen and hydrophobic bonds, causing the protein to lose its spatial structure which is relevant for its function played in living tissues. An exemplary plasma jet reactor is shown in figure 1and 2. Fig. 1. A cross-section of an exemplary plasma jet. Fig. 2. Picture of plasma jet created in COMSOL Multiphysics® Modeling Software. Plasma temperature and temperature decreasing methods The use of the term of temperature is allowed only when the distribution of energy of kinetic particles composing a specific configuration can be described by a Maxwell distribution. In the state of thermodynamic equilibrium in plasma, the energy is evenly distributed into all the degrees of freedom of the particles and, eventually, it leads to their mean kinetic energy values being alike [1]. This state is obtained only very rarely as it excludes any directed movement of particles. Such a movement can be caused for example via the occurrence of an external electrical field. Far more often does the situation occur in which plasma only locally exhibits the state of thermodynamic equilibrium. In this state, under the influence of external electrical field, electrons acquire energies that are far greater than the ionic and neutral particle energy. Due to the fact that the exchange of energy between th[...]

Diagnostyka spektroskopowa nietermicznej plazmy w reaktorze ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym

Czytaj za darmo! »

Diagnostyka warunków generacji plazmy polega na określeniu lokalnych i chwilowych wartości podstawowych jej parametrów: koncentracji elektronów, atomów i molekuł ośrodka tworzącego plazmę w podstawowym i wzbudzonym stanie, jak również funkcji rozkładu poszczególnych składników plazmy według energii. W takim rozkładzie charakteryzują się one odpowiednimi temperaturami: elektronową, rotacyjną, wi[...]

Wpływ parametrów źródła zasilającego na charakterystyki reaktora plazmowego ze ślizgającym się łukiem elektrycznym

Czytaj za darmo! »

Dla zapewnienia właściwych parametrów plazmy generowanej w plazmotronach prądu przemiennego należy odpowiednio ukształtować charakterystyki statyczne i dynamiczne źródła zasilającego. Przy projektowaniu źródła zasilania należy uwzględniać wpływ zmian parametrów fizycznych i chemicznych atmosfery jaka występuje w komorze wyładowczej reaktora plazmowego a także oddziaływanie ślizgającego się łuku[...]

Technological features of gliding arc discharges plasma

Czytaj za darmo! »

Przedstawione w pracy badania pokazują, że rodzaj, skład i prędkość przepływu gazu istotnie wpływają na charakterystyki pracy oraz przebiegi napięć i mocy reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym. Wyniki badań posłużą do projektowania i budowy przemysłowych instalacji wieloelektrodowych reaktorów plazmowych ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym, jako technologicznych źródeł [...]

Diagnostyka nierównowagi termodynamicznej plazmy ślizgającego się wyładowania łukowego

Czytaj za darmo! »

Badania nad parametrami plazmy wytwarzanej w plazmotronach łukowych odgrywają zasadniczą rolę przy projektowaniu układów przemysłowych. Istotnym parametrem, z punktu widzenia procesów plazmochemicznych, jest rozkład temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Dąży się do uzyskania jak największej energii elektronów przy możliwie niskiej temperaturze gazu procesowego. Diagnostyka termowizyjna pozwala szybko ocenić temperaturę zjonizowanego gazu w zależności od warunków pracy reaktora. Abstract. Investigations of the parameters of the plasma generated by gliding arc discharges are very important from the point of view of its industrial applications. The knowledge of temperature distribution in the discharge chamber of plasma reactor is crucial to estimate temperature of plasma species and parameters of the discharge required to achieve non-equilibrium conditions of generated plasma (Diagnostic of the gliding arc discharge plasma’s non-equilibrium). Słowa kluczowe: reaktor plazmowy, nierównowagowa plazma nietermiczna, diagnostyka temperatury gazu. Keywords: gliding arc plasma, non-thermal an non-equilibrium plasma, gas temperature diagnostic. Wstęp W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie wytwarzaniem nietermicznej, nierównowagowej plazmy stosowanej w ochronie środowiska do obróbki toksycznych gazów, oczyszczania woda i sterylizacji gleby [1]. Do jej wytwarzania przy ciśnieniu atmosferycznym mogą być wykorzystywane reaktory ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym, w których istotne jest określenie sprawności i skuteczności procesów utylizacji toksycznych gazów, odbywających się za pośrednictwem zderzeń elektronów o wysokich energiach z ciężkimi cząstkami gazów. Badania nad parametrami plazmy wytwarzanej w plazmotronach łukowych odgrywają zasadniczą rolę przy projektowaniu układów przemysłowych. Istotnym param[...]

 Strona 1  Następna strona »