Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA ZYGADLIK"

Hydroksyapatyt otrzymywany na drodze kalcynacji szlamów kostnych w piecu obrotowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki dotyczące kalcynacji odproteinowanej i odtłuszczonej miazgi kostnej zwanej szlamem kostnym. Proces kalcynacji przeprowadzono w dwóch etapach. Obróbkę termiczną przeprowadzono w piecu obrotowym zaopatrzonym w palnik gazowy w temp. 600°C. Drugi etap kalcynacji prowadzono w temp. 750-950°C. Produkty kalcynacji scharakteryzowano przy zastosowaniu analizy rentgenograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Zawartość wapnia określono metodą miareczkową, natomiast zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną. Właściwości powierzchni hydroksyapatytu badano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz metody BET. Protein and fat-free bone sludge were 2-stage calcined in rotary kiln at 600-950°C to produce hydroxyapatite analyzed for chem. compn., structure and sp. surface. The Ca, total P, As, Cd, Hg, Co, Cr and Ni contents in the product increased with increasing calcination temp. while the contents of Pb, Cu and acid-soluble P decreased. The heavy metal contents remained below the allowable concns. of the elements. The sp. surface and pore size decreased also with increasing calcination temp. Hydroksyapatyt jest związkiem chemicznym podobnym zarówno do mineralnej części kości, jak również do tkanek twardych ssaków1-3). Jest on jednym z niewielu materiałów klasyfikowanych jako bioaktywne, które wspomagają regenerację kośćca. Hydroksyapatyt ma zastosowanie w ortopedii, stomatologii i chirurgii twarzowo-szczękowej4, 5). Jest wiele mokrych, suchych, topnikowych oraz zol-żelowych metod otrzymywania proszków hydroksyapatytowych6), jednakże podstawową ich wadą jest wysoki koszt procesu. Hydroksyapatyt można również uzyskiwać z materiałów naturalnych, takich jak koralowce lub kości zwierzęce7, 8), co znacznie obniża cenę produktu. Przedstawiono metodykę otrzymywania hydroksyapatytu z półproduktów kostnych z zastosowaniem pieca obrotowego oraz wpływ temperatury kalcynacji na jego właściwości[...]

Efektywność nanosrebra i sorbentów mineralnych w redukcji emisji amoniaku z odchodów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mających na celu określenie skuteczności zastosowania alkoholowej zawiesiny nanosrebra naniesionej na sorbenty mineralne (wermikulit, bentonit, haloizyt) w redukcji emisji amoniaku na przykładzie odchodów owczych. Największą skutecznością odznaczał się preparat na wermikulicie (redukcja 47,4-65,2%) i haloizycie (45,4-53,8%), a najsłabsze działanie wykazywał preparat na bentonicie (21,5-43,4%). Nano Ag was deposited from an alc. suspension on vermiculite, bentonite and halloysite sorbents (5 or 10%) used for removal gaseous NH3 from sheep manure. The vermiculite sorbent was the most efficient one (removal grade 47.4-65.2%). Optymalizacja warunków utrzymania zwierz􀄅t gospodarskich jest kwesti􀄅 wci􀄅􀄪 aktualn􀄅 i istotn􀄅. Jednym z problemów zwi􀄅zanych z produkcj􀄅 zwierz􀄊c􀄅 jest emisja do 􀄞rodowiska gazów okre􀄞lanych jako odorotwórcze, w tym amoniaku. Ich 􀄨ród􀃡em s􀄅 g􀃡ównie same zwierz􀄊ta, ich odchody, zarówno 􀄞wie􀄪o wydalone, jak i sk􀃡adowane w formie ciek􀃡ej i sta􀃡ej, a tak􀄪e pasza oraz urz􀄅dzenia technologiczne. Gazy odorotwórcze uwalniane w procesach mikrobiologicznych s􀄅 obecne w pomieszczeniach inwentarskich i otoczeniu ferm, co stanowi znaczne obci􀄅􀄪enie dla 􀄞rodowiska oraz dyskomfort dla mieszka􀄔ców1-4). Maj􀄅c powy􀄪sze kwestie na uwadze podj􀄊to prób􀄊 opracowania preparatu na bazie nanosrebra, który wp􀃡ywa􀃡by na ograniczenie zarówno emisji amoniaku, jak i rozwoju drobnoustrojów w 􀄞ció􀃡ce. Dzia􀃡anie biobójcze i dezynfekcyjne srebra znane jest od dawna. W literaturze znale􀄨􀃼 mo􀄪na wiele doniesie􀄔 dotycz􀄅cyc[...]

Metody otrzymywania nanozwiązków i ich praktyczne zastosowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd różnego rodzaju metod otrzymywania wybranych nanozwiązków srebra, złota, glinu, żelaza, tytanu, cynku i niklu, a także zaprezentowano szeroki zakres ich możliwego zastosowania oraz znaczenie w rozmaitych gałęziach przemysłu i nauki. A review, with 74 refs., of methods for prodn. of Ag, Au, Al, Fe, Ti, Zn and Ni nanocompds. and their uses in various branches of industry and science. Nanotechnologia nie jest poj􀄊ciem nowym. Ju􀄪 od dziesi􀄊cioleci naukowcy g􀃡osili pogl􀄅d, 􀄪e je􀄞li mogliby manipulowa􀃼 pojedynczymi moleku􀃡ami, mogliby projektowa􀃼 materia􀃡y o w􀃡a􀄞ciwo􀄞ciach, których uzyskanie nie jest mo􀄪liwe w skali makro i tym samym mogliby wytyczy 􀃼 nowe granice we wszystkich dziedzinach przemys􀃡u i nauki1). Za pocz􀄅tek nanotechnologii jako wyodr􀄊bnionej dziedziny nauki mo􀄪na uzna􀃼 odkrycie w 1985 r. fulerenów, nowej odmiany alotropowej w􀄊gla. Przed ich odkryciem uwa􀄪ano, 􀄪e w􀄊giel wyst􀄊puje jedynie w 2 odmianach alotropowych (diament i grafit), ró􀄪ni􀄅cych si􀄊 struktur􀄅 krystaliczn 􀄅. W 1985 r. wiedza na temat w􀄊gla zosta􀃡a zrewolucjonizowana dzi􀄊ki odkryciu klatkowej odmiany alotropowej tego pierwiastka. Odkrycie fulerenów i ogromny rozwój bada􀄔 w tej dziedzinie poci􀄅gn􀄊􀃡y za sob􀄅 post􀄊p wiedzy o nanostrukturze w􀄊gla. Odkryto nanorurki w􀄊glowe (nanokrystality w􀄊gla o strukturze cebulkowej) oraz nanokapsu􀃡ki w􀄊glowe2). Nanotechnologia dotyczy wytwarzania struktur, urz􀄅dze􀄔 i systemów o wymiarach 1-100 nm. Jest to szczególnie interesuj􀄅ce ze wzgl􀄊du na to, 􀄪e w􀃡a&[...]

 Strona 1