Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marian Kowalewski"

Potrzeby kształcenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych DOI:10.15199/59.2018.6.4


  Informacja to zasób biznesowy i strategiczny każdej organizacji oraz dobro współczesnego i dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Niestety, powodując określone zagrożenia, informacja nie tylko sprzyja temu rozwojowi, ale także szkodzi. Z prowadzonych analiz oraz badań wynika, że obecnie i w bliższej perspektywie zagrożenia bezpieczeństwa informacji narastają i będą nadal narastać1) [1]÷[6]. Taki stan rzeczy wymaga zdecydowanego przeciwdziałania i ochrony informacji. Stosowane przedsięwzięcia organizacyjne, fizyczne i techniczne [2] [4] [5] nie rozwiązują w pełni oczekiwań w tym zakresie. Ważną rolę odgrywają także dzialania edukacyjne oraz rozpowszechniana w społeczeństwie informacyjnym na ten temat wiedza. Stosowanie tego typu rozwiązań w sposób równoległy stwarza warunki skutecznego zwalczania wymienionych zagrożeń. UWARUNKOWANIA KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ Społeczeństwo informacyjne powinno rozumieć znaczenie informacji, a jednocześnie odczuwać potrzebę zapewnienia jej bezpieczeństwa. Im większa wiedza o informacji i zasobach, w których jest ona przetwarzana, przesyłana i przechowywana, im większa wiedza o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i metodach ochrony przed tymi zagrożeniami, tym bezpieczniejsze funkcjonowanie użytkowników systemów teleinformatycznych, organizacji czy społeczeństwa informacyjnego. Współcześnie, w obliczu występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni, powstaje wiele pytań dotyczących stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce, a wśród nich przede wszystkim:- czy informacja w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpieczna? - czy infrastruktura, za pomocą której informacja jest przetwarzana, przesyłana i przechowywana, jest bezpieczna i uodporniona na zagrożenia w cyberprzestrzeni? - czy my - zwykli użytkownicy - jesteśmy bezpieczni przetwarzając codziennie informacje? Pytań tego typu powstaje wiele. Już obecnie, uwzględniając zagrożenia informacji i jej skutki, coroczne raporty CERT2) o stanie [...]

IMPLEMENTACJA NARZĘDZI WSPÓŁPRACY INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH (ITS) DOI:10.15199/59.2015.8-9.32


  Istotą ITS jest korzystanie z komunikacji w środowisku dynamicznie zmieniającym się w czasie i przestrzeni, jak np.: zmiana położenia komponentów ITS, zmiana parametrów ruchu, zmiany w składzie tych komponentów, wpływ na nie warunków zewnętrznych, wykorzystanie automatyzacji itp. Udogodnienia w modelu komunikacji ITS są użytecznym narzędziem do realizacji usług współpracujących systemów. Implementacja ich znormalizowanych rozwiązań powinna zapewnić oczekiwane funkcje oraz interoperacyjność usług ITS. 1. WSTĘP Komunikacja ma fundamentalne znaczenie w przypadku systemów transportowych wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne i działających w sposób zautomatyzowany lub automatyczny. Można stwierdzić, że odpowiednio sprawna i skuteczna komunikacja jest kluczem do funkcjonowania inteligentnych, współpracujących ze sobą systemów transportowych (ang. cooperative ITS - C-ITS). C-ITS stawiają rozwiązaniom komunikacji generalnie wymagania podobne jak inne aplikacje wymieniające informacje: pojemność, szybkość, czasy reakcji, niezawodność,... Jednak w pewnych przypadkach są to wymagania szczególne, a niejednokrotnie krytyczne, z punktu widzenia celów i warunków działania systemu transportowego. Do tych szczególnych wymagań może należeć: znajomość lokalnych warunków i adaptacja do nich, szybkość i pewność działania itp. Od nich może zależeć realizacja aplikacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czy automatyczne reakcje na okoliczności środowiska (np. warunki atmosferyczne, stan infrastruktury, awarie, zachowanie innych podmiotów transportu,...). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku aplikacji w pojazdach, które współpracują z aplikacjami w innych pojazdach (relacja pojazd-pojazd, ang. vehicle to vehicle - V2V) lub z aplikacjami zlokalizowanymi w infrastrukturze transportowej (relacja pojazd-infrastruktura, ang. vehicle to infrastructure- V2I albo relacja infrastruktura - pojazd, ang. infrastructure to vehicle - I2V) lub ogóln[...]

System oceny sieci telekomunikacyjnych AWP-IŁ

Czytaj za darmo! »

Konieczność kontrolowania jakości usług świadczonych abonentom pojawiła się już w momencie automatyzacji sieci telekomunikacyjnych. W ciągu wielu lat zmieniały się miary jakości, metody badań oraz wykorzystywane środki techniczne. Przed automatyzacją sieci telefonistka, łącząc abonentów, dokonywała także oceny jakości połączeń. W epoce systemów analogowych za wystarczające uznawano niezależne badania poszczególnych segmentów sieci, co sprowadzało się do niezależnych ocen w obrębie obszarów/stref numeracyjnych sieci międzystrefowej i sieci międzynarodowych. W Polsce badania realizowano m. in. za pomocą opracowanych w Instytucie Łączności systemów ABA, ABUS i ATME2, a operatorzy przyjmowali, że jeżeli poszczególne elementy i styki pracują poprawnie, to cała sieć też działa popraw[...]

 Strona 1