Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Bizukojć"

Morphological engineering techniques for enhancing productivity of metabolites by filamentous fungi in a submerged cultures Techniki inżynierii morfologicznej dla zwiększania wydajności tworzenia metabolitów przez grzyby strzępkowe w hodowlach wgłębnych DOI:10.15199/62.2017.3.31


  A review, with 37 refs., of methods based on changes in the spore conc. in inoculum, and substrate types as well as on mixing, aeration and addn. of mineral microparticles. Dokonano przeglądu nowoczesnych technik inżynierii morfologicznej, stosowanych wobec różnych grzybów strzępkowych będących producentami enzymów oraz metabolitów wtórnych. Przytoczono przykłady zastosowania technik inżynierii morfologicznej w hodowlach wstrząsanych i w bioreaktorach. W takich hodowlach uzyskuje się wielokrotny wzrost aktywności takich enzymów, jak α-glukoamylaza i β-fruktofuranozydaza produkowanych przez Aspergillus niger, chloroperoksydaza przez Caldariomyces fumago, fitaza przez Aspergil-lus ficcum oraz lakkaza produkowana przez podstawczaki Cerrena unicolor i Pleurotus sapidus. Pozytywny efekt zmian osmolalności został dowiedziony w przypadku produkcji α-glukoamylazy i β-fruktofuranozydazy przez Aspergillus niger. W przypadku metabolitów wtórnych pokazano wzrost produkcji lowastatyny przez Aspergillus terreus, 2-fenyloetanolu przez Aspergillus niger oraz 6-pentylo- α-pironu przez Trichoderma atroviridae. Te stosunkowo tanie techniki, zwłaszcza hodowla z mikrocząstkami oraz zmiana osmolalności podłoża, mają szerokie perspektywy rozwoju i zastosowania w wielu ważnych z przemysłowego punktu widzenia procesach z udziałem grzybów strzępkowych. W hodowlach wgłębnych grzybów strzępkowych w bioreaktorach rozróżnia się zazwyczaj dwie formy morfologiczne grzybni: rozproszoną (wolne strzępki) oraz zwartą (aglomeraty zwane peletkami), a zdolność grzybów strzępkowych do wytwarzania metabolitów pierwotnych i wtórnych oraz enzymów zależy właśnie od utworzonej formy morfologicznej. Dlatego też istnieje potrzeba sterowania morfologią grzybni, a inżynierię morfologiczną definiuje się jako dostosowywanie morfologii do właściwych bioprocesów. Do tradycyjnych metod sterowania morfologią grzybni należą zmienianie gęstości spor [...]

 Strona 1