Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard PAŁKA"

Monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe w maszynach elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w maszynach elektrycznych. Dokonano klasyfikacji maszyn nadprzewodnikowych wykorzystujących magnesy nadprzewodzące. Przeanalizowano podstawowe konfiguracje maszyn z koncentracją strumienia magnetycznego oraz maszyny bezżłobkowe. Abstract. The paper shows the possibility of application of monolithi[...]

Maszyny elektryczne z ekranami nadprzewodnikowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w maszynach elektrycznych jako ekranów magnetycznych. Dokonano klasyfikacji maszyn z ekranami nadprzewodnikowymi, omówiono ich podstawowe konfiguracje oraz dokonano porównania z rozwiązaniami konwencjonalnymi. Abstract. The paper shows the possibility of application of monolithic high temperature superconductors in electrical machines as magnetic screens. The classification of machines with superconducting shields has been done and their fundamental configurations compared with conventional solutions have also been discussed. (Electrical machines with superconducting shields). Słowa kluczowe: monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe, nadprzewodnikowe maszyny elektryczne, ekrany m[...]

Synteza pola magnetycznego w nadprzewodnikowym ograniczniku prądowym

Czytaj za darmo! »

W pracy rozwiązano problem właściwego wykorzystania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu. Dokonano syntezy rozkładu pola magnetycznego w sąsiedztwie pierścieni nadprzewodnikowych uzwojenia wtórnego. Przedyskutowano problemy dokładności i realizowalności otrzymanych rozwiązań. Abstract. This paper deals with the problem of proper use of HTS bulk material in superconducting current limiters. The task of the magnetic field synthesis in vicinity of superconducting rings of the secondary winding has been solved. The accuracy and the possibility of practical realization of obtained solutions have been discussed (Synthesis of magnetic field in a superconducting current limiter). Słowa kluczowe: nadprzewodniki wysokotemperaturowe, nadprzewodnikowe ograniczniki prądowe, synteza pola magnetycznego. Keywords: high temperature superconductors, superconducting current limiters, synthesis of magnetic field. Wstęp Zadaniem ogranicznika prądu jest ochrona urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć w instalacji, których skutkiem są udary prądowe w sieci elektroenergetycznej. W ogranicznikach nadprzewodnikowych wykorzystuje się fakt szybkiego przejścia nadprzewodnika wysokotemperaturowego (HTS) od stanu nadprzewodzącego do stanu rezystywnego na skutek przepływu prądu o natężeniu większym niż natężenie prądu krytycznego. Ze względu na sposób działania rozróżnia się dwa podstawowe typy nadprzewodnikowych ograniczników prądu: rezystancyjne i indukcyjne. W ogranicznikach obu typów można stosować zarówno kable i folie nadprzewodnikowe, polikrystaliczne struktury nadprzewodników wysokotemperaturowych, jak i monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe [1-4]. W artykule analizuje się pracę ogranicznika typu indukcyjnego z otwarty[...]

Transformator wysokiego napięcia dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę, projekt i badania laboratoryjne transformatora wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej w reaktorach z barierą dielektryczną. Transformator ten charakteryzuje się niskim sprzężeniem magnetycznym, a indukcyjności strony pierwotnej i wtórnej tworzą dwa równoległe obwody rezonansowe. Znaczna indukcyjność rozproszenia pozwala dostroić częstotliwość rezonansową obwodu, a słabe sprzężenie zachować rezonansową pracę przy zwarciu strony wtórnej. Abstract. This paper presents analysis, design and investigation of high-voltage and high-frequency transformer for resonant converter for nonthermal plasma generation in dielectric barrier discharge reactors. The transformer has low magnetic coupling factor and inductances of the primary and the secondary consists of two parallel resonant circuits. A large leakage inductance can tune the resonant frequency of the circuit and the low magnetic coupling factor keeps resonance working while secondary side short-circuit (High-voltage transformer for resonant converter for nonthermal plasma generation). Słowa kluczowe: transformator wysokiego napięcia, technologia plazmy nietermicznej, wyładowanie z barierą dielektryczną, przekształtniki wysokiego napięcia. Keywords: high-voltage transformer, non-thermal plasma technology, dielectric barrier discharge, high-voltage converters. Wstęp Podstawowym elementem przekształtników energoelektronicznych do zasilania reaktorów plazmy nietermicznej z barierą dielektryczną DBD (ang. Dielectric Barrier Discharge) jest transformator wysokiego napięcia [1]. Reaktor DBD jest obciążeniem o charakterze pojemnościowym [2] i w sposób naturalny tworzy swobodnie drgający obwód rezonansowy z indukcyjnościami transformatora. Pozwala to na rezonansową pracę przekształtnika dołączonego do zacisków wejściowych transformatora. Dostrojenie częstotliwości rezonansowej takiego obwodu odb[...]

Loss calculation method for hybrid excited machines DOI:10.15199/48.2016.12.32

Czytaj za darmo! »

This paper presents an experimental method for determining the main losses components in permanent magnets synchronous machines with hybrid excitation (HPMSM). To model the sources of losses is very important in order to optimize such machines and to develop robust control strategies (minimum losses optimization) which can be used in practical applications. Proposed approach was validated using time domain simulations and experiments. Experimental results clearly exhibit the benefits of including core loss model in control system of HPMSM. Streszczenie. W artykule przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania głównych składników strat maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi i wzbudzeniu hybrydowym (HPMSM). Zamodelowanie źródeł strat jest istotne dla optymalizacji tych maszyn oraz dla opracowania właściwych strategii ich sterowania (przy minimalizacja strat), które mogłyby być zastosowane w praktyce. Zaproponowany algorytm został sprawdzony teoretycznie i doświadczalnie. Wyniki badań eksperymentalnych pokazały zalety uwzględnienia strat mocy w algorytmie sterowania HPMSM. (Metoda wyznaczania strat maszyn wzbudzanych hybrydowo). Keywords: HPMSM, hybrid excitation, loss calculation, loss minimization. Słowa kluczowe: HPMSM, wzbudzenie hybrydowe, wyznaczanie strat, minimalizacja strat. Introduction Permanent magnet synchronous machines (PMSM) are often used in drivetrains of pure electric vehicles, but in case of classical PMSM some limitations exist in the flux weakening range and in the low-speed torque production. Therefore hybrid excitation PMS-machines (HPMSM) with an additional excitation field control are of great interest. They are becoming an attractive option, especially due to the lack of limitations in excitation field control. In order to increase the flexibility of the excitation field control (field weakening), a hybrid machine construction was proposed ([1], [2]). A main feature of permanent magnets hybrid excited [...]

Comparison of Two Synchronous Motors with Interior Magnets DOI:10.15199/48.2017.02.01

Czytaj za darmo! »

The paper presents two prototypes of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) and their experimental and simulation results comparison. After the optimization, two different rotors have been constructed and tested. Particularly self and mutual winding inductances as well as d- and q-axis inductances were evaluated. The torque values for different currents and power angles, as well as induced voltage, were measured and compared with calculated values. Finally self and mutual waveforms of inductances of a phase windings were measured and simulated. Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie wyników symulacji i pomiarów dwóch prototypów maszyn synchronicznych z zagnieżdżonymi magnesami trwałymi (IPMSM). Wykorzystując wyniki wcześniejszych optymalizacji zbudowano i następnie przebadano dwa różne wirniki. Wyznaczono wartości indukcyjności własnych i wzajemnych, a także indukcyjności w osiach d- i g-. Dokonano obliczeń i pomiarów wartości momentu elektromagnetycznego dla różnych prądów, a także indukowanego napięcia, momentu zaczepowego i funkcji sprawności. Ostatecznie zmierzono i zasymulowano przebiegi indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń fazowych. (Porównanie dwóch wariantów maszyny synchronicznej z zagnieżdżonymi magnesami trwałymi). Keywords: PM-excited electrical machines with embedded magnets, cogging torque. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne z magnesami trwałymi zagnieżdżonymi, moment zaczepowy. Introduction Increasing electric motor parameters is an ongoing task for the electric motor designers - it can be achieved with proper design of a motor, proper winding dimensioning, magnets selection and optimized geometry. In particular, use of rare-earth magnets with high energy product, it is possible to develop high power density machines with high overall efficiency. Surface and radially-laminated PMSmachines have limited or zero flux-weakening capability (main demand for proper application for pure electrical [...]

Konferencja ISTET'17 Ilmenau DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 16-19 07 2017 r. w Ilmenau, Niemcy, odbyło się dziewiętnaste Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej. Było one poświęcone pamięci wybitnego bułgarskiego i niemieckiego uczonego Profesora Eugena Philippowa - setnej rocznicy jego urodzin. Początki tego Sympozjum sięgają spotkania w Smolenicach obok Bratysławy w 1978 roku trzech wybitnych uczonych specjalistów w dziedzinie elektrotechniki teoretycznej Profesorów O. Bendy z Bratysławy, E. Philippowa z Ilmenau i K. Demirczjana z Moskwy. Pierwsze Sympozjum ISTET odbyło się w Bratysławie w 1[...]

A multiobjective approach to the shape design of HTSC magnetic bearings

Czytaj za darmo! »

The shape design of the excitation system of a high-temperature-superconductor (HTSC) magnetic bearing is revisited in terms of multiobjective design. It is proven how the concept of non-dominated solution, helps the designer to represent the feasible region in the objective space and identify its boundary. At the end of the proposed design procedure, a set of optimal geometries of the device - [...]

New bulk - bulk superconducting bearing concept using additional permanent magnets

Czytaj za darmo! »

The paper deals with an improved concept of the superconducting (HTS) magnetic bearing. This new solution depends on the application of additional permanent magnet rings placed below the bulk superconductors connected with the rotor. Calculations and measurements of the levitation force between the magnetized HTS and a coaxial MgB2 hollow cylinder are reviewed, proving the validity of the concept of such a superconducting bearing. Streszczenie. W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną wersję nadprzewodnikowego (HTS) łożyska magnetycznego. To nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu dodatkowych pierścieni z magnesów trwałych umieszczonych poniżej masywnych nadprzewodników wysokotemperaturowych umocowanych do wirnika. Przedstawione w pracy obliczenia oraz wyniki pomiarów sił lewitacji pomiędzy namagnesowanym HTS a cylindrem z MgB2, potwierdzają zalety zaproponowanego rozwiązania. (Nowa koncepcja łożyska nadprzewodnikowego wykorzystującego dodatkowe magnesy trwałe). Keywords: levitation, superconducting magnetic bearings, high temperature bulk superconductors. Słowa kluczowe: lewitacja, nadprzewodnikowe łożyska magnetyczne, masywne nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Introduction All superconducting bearing has been mentioned in [1]. This paper deals with an improved concept for an HTS magnetic bearing. The main idea of a unique bulk-bulk superconducting rotary bearing design which uses superconducting bulks on both the rotor and the stator has already been reported in [2] and [3]. According to [2] cylindrical field source bulks are stacked and magnetized with alternating polarity, leading to the magnetic bearing of increased performance. This YBCO-MgB2 bearing has been shown in Fig.1. Fig.1. The bulk-bulk superconducting bearing [2] The application of the magnetized (RE)B[...]

 Strona 1  Następna strona »