Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Krzosek"

Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt


  Przedstawiono wyniki badań chromatograficznych powietrza z zakładów utylizacyjnych. Największe stężenie zanieczyszczeń stwierdzono w hali destruktorów i kanale wentylacyjnym. Największy udział w ogólnej ilości identyfikowanych lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compound) stanowiły aromatyczne i alifatyczne węglowodory oraz alkohole. Air pollution in the area of a meat waste processing plant and in its neighborhood was studied by gas chroatog. The highest concns. of Et2S, EtSPr, BuSH, pentanal, Me2CH2OH, PrOH and EtOH were obsd. in ventilation channel. Bezpieczne przetwarzanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych eliminuje zagrożenia epidemiologiczne, zapewnia ochronę środowiska przyrodniczego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pozwala na uzyskanie takich produktów, jak mączka zwierzęca i tłuszcz. Zatem cały proces utylizacji niejadalnych produktów zwierzęcych, począwszy od zbiórki padłych zwierząt, a skończywszy na procesie ich spalania, spełnia ważną funkcję sanitarno- higieniczną, proekologiczną oraz ekonomiczną. Niestety sama działalność tego typu zakładów może być istotnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Do podstawowych zagrożeń występujących w tego rodzaju przetwórstwie zalicza się zagrożenia mikrobiologicz- Anna Chmielowiec-Korzeniowska a, *, Leszek Tymczynaa, Agata Drabika, Łuka sz Krzoseka Marcin Banachb, Jolanta Pulitb aUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; bPolitechnika Krakowska Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt Emissions of gaseous organic compounds and sulfur compounds in the process of disposal of dead animals Prof. dr hab. Leszek TYMCZYNA w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2005 r. jest profesorem zwyczajnym. Specjalność - zootechnika i ochrona środow[...]

Biofiltration of sulfur compounds produced in the process for disposing animal waste. Biofiltracja związków siarki powstających w procesie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego


  Biofilter materials consisting of compost soil (40%) and peat (40%) mixed up with coconut fiber or oak bark were used for removal of volatile S compds. from output gas of animal waste utilizing plants. The biofiltration was carried out at 25-33°C, humidity 59-80% and pH 5.9-6.8 and resulted in removal of 51.8% (coconut fiber) or 96.8% (oak bark) of the S compds. Oceniono efektywność biofiltracji powietrza zakładów utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego. Materiał biofiltracyjny stanowiła gleba kompostowa (40%) i torf (40%) zmieszane z włóknami orzecha kokosowego (złoże A) oraz korą dębu (złoże B). Podczas biofiltracji powietrza średnie obniżenie gazowych zanieczyszczeń siarki wyniosło 51,8% dla złoża A i 96,8% dla złoża B. Wykazano ujemną zależność stopnia obniżenia od pH materiału biofiltracyjnego (r = -0,761, α < 0,05). Pozostałe parametry wypełnienia nie miały istotnego wpływu na sprawność oczyszczania. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstają przede wszystkim przy uboju zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego (np. produktów mlecznych) oraz przy utylizacji padłych zwierząt. Niezależnie od pochodzenia, produkty te stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Zagrożenie takie należy odpowiednio kontrolować z zachowaniem ściśle określonych warunków/procedur. Bezpieczne przetwarzanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych nie tylko eliminuje zagrożenia epidemiologiczne i chroni przed rozprzestrzenianiem drobnoustrojów chorobotwórczych, ale także pozwala na uzyskanie produktów zbywalnych, takich jak mączka zwierzęca i tłuszcz. Zatem cały proces utylizacji niejadalnych produktów zwierzęcych, począwszy od zbiórki padłych zwierząt, a skończywszy na procesie ich spalania, spełnia ważną funkcję sanitarno-higieniczną, proekologiczną oraz ekonomiczną.[...]

 Strona 1