Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Walczowski"

Preliminary evaluation of selected mineral adsorbents used to remove phosphorus from domestic wastewater Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2015.10.22


  Four grinded mineral materials were studied for their ability of P sorption from the aq. phosphate solns. in 24-h tests by using equations of Langmuir and Freundlich isotherms. The particular sorbents contained mainly CaO 21.6% and Al2O3 5.6%, CaO 29.6% and Fe2O3 12.3%, CaO 69.4%, Al2O3 14.0% and CaO 8.4%, and showed the sorption capacities 56, 159, 285 or 2.4 mg/g, resp. Przydatność wybranych materiałów do usuwania fosforu ze ścieków bytowych można wstępnie ocenić, badając efektywność jego sorpcji z roztworów kontrolnych. Testowano cztery wybrane materiały mineralne, a ich efektywność w zakresie usuwania fosforu porównywano, wykorzystując do tego równania izoterm adsorpcji Langmuira i Freundlicha. Wyniki testów potwierdziły doniesienia literaturowe, że właściwości sorpcyjne badanych materiałów zależą w sposób istotny od zawartości w nich reaktywnych związków wapnia. Największą maksymalną pojemnością sorpcyjną charakteryzował się materiał nr 3 (285 mg P/g), a znacznie mniejszą materiały nr 2 (159 mg P/g), nr 1 (56 mg P/g) i nr 4 (2,4 mg P/g). Zaprezentowana metoda może być użytecznym narzędziem do szybkiej ilościowej kwalifikacji mineralnych adsorbentów fosforu w roztworze. Rozporządzenie Ministra Środowiska1) nie wymaga usuwania fosforu w oczyszczalniach ścieków obsługujących poniżej 2000 RLM (w tym przedziale klasyfikowane są oczyszczalnie przydomowe POŚ), pod warunkiem, że oczyszczone ścieki nie są odprowadzane do jezior lub ich dopływów oraz do sztucznych zbiorników wodnych. Z drugiej jednak strony, sygnowane przez Polskę postanowienia Konwencji Helsińskiej zalecają 70-proc. usuwanie fosforu ogólnego ze ścieków już w małych oczyszczalniach (do 300 RLM)2). Można spodziewać się więc, że zalecenia te mogą wkrótce zyskać rangę obowiązujących rozporządzeń krajowych. Wynika to z postanowień zaktualizowanego Bałtyckiego Planu Działania HELCOM, który nakłada na Polskę obowiązek ograniczenia do 2021 r. emisji fosforu o 40,8% ([...]

 Strona 1