Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Drabińska"

Pyrazole derivatives. A challenge of modern academic and industrial chemistry. Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej


  A review, with 87 refs., of uses of pyrazole derivatives in prodn. of explosives, photocells, luminophores, chelating agents, corrosions inhibitors and pharmaceuticals. Mając na względzie różnorodność wykorzystywanych obecnie w przemyśle związków heterocyklicznych, dokonano przeglądu przemysłowego zastosowania związków z pierścieniem pirazolowym. Podkreślono możliwości wykorzystania takiego układu m.in. podczas wytwarzania materiałów wysokoenergetycznych, ogniw słonecznych, polimerów, układów nanotechnologicznych, substancji chroniących przed korozją, jak również substancji leczniczych. Należy się spodziewać, że zaznaczony w pracy trend będzie ulegał dynamizacji, co niewątpliwie będzie powodować wzrost liczby przykładów wykorzystania pochodnych pirazolowych w przemyśle chemicznym i współczesnej gospodarce. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki współczesnego świata jest przemysł chemiczny, którego rozkwit determinowany jest m.in. osiągnięciami prac badawczych w obszarze nowoczesnej chemii związków heterocyklicznych1-3). W owym kontekście kluczową rolę odgrywają cykliczne heteroareny, w tym poszczegolne biblioteki ich 5-cz.onowych pochodnych. W.rod licznych przedstawicieli 5-cz.onowych zwi.zkow azaheterocyklicznych wyro.ni. mo.na uk.ady zawieraj.ce planarny pier.cie. pirazolu 1 (rys. 1), ktory, b.d.c bioizosterem pirolu4), stanowi interesuj.cy obiekt bada. pod k.tem w.a.ciwo.ci chemicznych5.7) i biologicznych8.9). Odkrywcy pirazolu, L. Knorr i E. Buchner10), zapewne nie mogli przypuszcza., .e obiekt ich bada. spotka si. z uznaniem kolejnych pokole. chemikow na ca.ym .wiecie. Inspiruj.ce cechy strukturalne i w.a.ciwo.ci chemiczne pirazolu Struktura pirazolu (rys. 1) oraz w.a.ciwo.ci elektronowe determinuj. jego reaktywno... Badania dowiod.y, .e jego pozycja 4 jest podatna na atak czynnikow elektrofilowych, a pozycje 3 i 5 na substytucj. nukleofilow.1). Pirazol, ktorego charakterystyk. spek[...]

 Strona 1