Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Karpowicz"

Pola elektromagnetyczne jako zagrożenia wypadkowe

Czytaj za darmo! »

Wiele uwagi przyciąga prowadzona w ostatnich latach dyskusja w sprawie zagrożeń zdrowia wynikających z ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez linie energetyczne i anteny stacji bazowych systemów telefonii komórkowej. Dla bezpieczeństwa pracowników istotne jest również rozpatrzenie specyficznych zagrożeń wypadkowych, jakie nadal związane są z aktywnością zawodową w otoczeniu różnorodnych źródeł pól elektromagnetycznych.Pola elektromagnetyczne (pola E‑M) powszechnie występują w środowisku, ponieważ różnorodne właściwości fizyczne umożliwiają ich wszechstronne zastosowania, m.in. do przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej, np. na ciepło lub do komunikacji bezprzewodowej [2, 4, 5, 10]. Wokół wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryc[...]

MODELOWANIE I OCENA ODDZIAŁYWANIA NA CZŁOWIEKA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ CZYTNIKI RFID HF DOI:10.15199/59.2018.6.31


  1. WSTĘP Identyfikacja z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) jest najpowszechniejszą i najszybciej rozwijającą się bezprzewodową, automatyczną lub półautomatyczną technologią identyfikacji. Urządzenia systemów RFID charakteryzuje duża różnorodność zastosowania, parametrów technicznych, wymiarów, lokalizacji względem ludzi. Technologia ta jest wykorzystywana w takich obszarach jak: kontrola czasu w sporcie, oznakowanie zwierząt, kontrola dostępu do budynków, pomieszczeń czy mebli, kontrola czasu pobytu, w systemach opłat drogowych, w zbliżeniowych kartach płatniczych i kartach komunikacji miejskiej, aż po identyfikację materiałów niebezpiecznych i lokalizację kontenerów w systemach magazynowych, lokalizację narzędzi budowlanych, lokalizację maszyn górniczych, czy lokalizację oznakowanych obiektów w systemach przeciwkradzieżowych w placówkach handlowych. Technologia RFID jest również coraz częściej wykorzystywana w placówkach bibliotecznych do usprawniania procesów wypożyczania zbiorów i ich zwrotów, zautomatyzowania procesów inwentaryzacji i odszukiwania książek na regałach, kontroli poprawności ich składowania, a także alarmowania pracowników o próbie nieuprawnionego wyniesienia książki z biblioteki. Źródłem pola elektromagnetycznego (pola-EM) emitowanego przez systemy RFID są anteny stanowiące element czytników i znaczników [1]. W Polsce użytkowane są m.in. systemy RFID wykorzystujące pole-EM o częstotliwościach z zakresu HF (ang. High Frequency: (3 - 30) MHz, typowo 13,56 MHz). Maksymalny zasięg odczytu znaczników w tym systemie wynosi 1,5 m, a w czytnikach bliskiego zasięgu kilkanaście cm [1]. Pole-EM o takich częstotliwościach zaliczane jest przez prawo pracy do zakresu wielkiej częstotliwości ((0,1 - 300) MHz, oznaczanego PWCZ). Nieliczne opublikowane wyniki badań naukowych wskazują na występowanie bezpośrednio przy antenach czytników systemów RFID (HF) o ciągłej emisji pola-EM o poziomach przekraczających limity [...]

OCENA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW AKTYWNYCH IMPLANTÓW MEDYCZNYCH W POLACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH SYSTEMÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH DOI:10.15199/59.2016.6.65


  EVALUATION OF THE SAFETY OF USERS OF ACTIVE MEDICAL IMPLANTS IN ELECTROMAGNETIC FIELDS OF RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS Streszczenie: Oddziaływanie pola elektromagnetycznego może negatywnie wpływać na funkcjonowanie aktywnych implantów medycznych (AIMD). Zgodnie z dyrektywą 2013/35/UE omawiany rodzaj zagrożeń elektromagnetycznych podlega ocenie. Przedstawiono ocenę bezpieczeństwa użytkowników AIMD przebywających w otoczeniu radiotelefonów przenośnych, w kontekście wymagań przepisów i zaleceń międzynarodowych. W odległości do 100 cm od radiotelefonów zmierzono pola elektromagnetyczne o poziomach, które mogą zakłócać działanie AIMD. Abstract: Electromagnetic fields may cause malfunctions in active implantable medical devices (AIMD). According to the directive 2013/35/EU discussed kind of electromagnetic hazards is evaluated. Evaluation of the safety of AIMD users in the electromagnetic fields near portable radiophones, according to international requirements, were presented. In the distance up to 100 cm from radiophones the electromagnetic fields were measured at levels, which may disturb AIMD. Słowa kluczowe: Radiotelefon przenośny, System łączności konwencjonalnej, System łączności trankingowej. Keywords: Conventional communication system, Portable radiophone, Trunked communication system. 1. WSTĘP Rozwój inżynierii biomedycznej umożliwił skuteczne kompensowanie różnego typu dysfunkcji organizmu poprzez stosowanie aktywnych implantów medycznych, umożliwiając rehabilitację m.in. w najpowszechniejszych chorobach cywilizacyjnych, takich jak: dysfunkcje kardiologiczne, cukrzyca, niedosłuch itp. Do najczęściej używanych implantów medycznych (oznaczanych skrótem AIMD od angielskiego terminu Active Implantable Medical Devices) należą: stymulatory serca, wszczepialne kardiowertero-defibrylatory serca, implanty słuchowe oraz pompy insulinowe. Bezpośrednie skutki biofizyczne oddziaływania pola elektromagnetycznego (np. wzrost tempe[...]

EKSPOZYCJA NA PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE SYSTEMÓW DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO DO INTERNETU W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA DOI:10.15199/59.2017.6.16


  Zalety technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu, jak np. LTE (ang. Long Term Evolution) czy Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity), spowodowały ich dynamiczny rozwój. Obecnie są one powszechnie wykorzystywane zarówno przez osoby indywidualne, jak i w wielu działach gospodarki, w tym w placówkach bibliotecznych, oświatowych, handlowych czy biurowych. Osoby przebywające w takich placówkach (pracownicy, klienci) są eksponowani na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu mikrofal pochodzące z anten nadawczych (tzw. stacji bazowych), a także różnego typu terminali tych systemów. Źródłem tego promieniowania są anteny nadawcze o dookólnej lub sektorowej (kierunkowej) charakterystyce promieniowania. Ich lokalizacja dostosowywana jest do warunków propagacji fali elektromagnetycznej i wymagań użytkowych. Anteny publicznych systemów LTE umieszczane są najczęściej na dachach lub elewacjach budynków lub wolnostojących masztach czy kominach. Z kolei anteny systemów Wi-Fi przeznaczone do łączności lokalnej (np. w obrębie jednego lub kilku pomieszczeń) umieszczane są najczęściej przy sufitach lub ścianach pomieszczeń lub na meblach. Promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu mikrofal oddziałuje zarówno na ciało człowieka, jak i urządzenia elektroniczne, w tym elektroniczne implanty medyczne (ang. Active Implantable Medical Devices - AIMD). O ile niebezpieczne skutki termicznego oddziaływania silnego promieniowania elektromagnetycznego na ciało człowieka zostały rozpoznane i opisane, o tyle skutki długoterminowego oddziaływania słabego promieniowania są w dalszym ciągu przedmiotem nierozstrzygniętej debaty naukowej. Wiele badań naukowych wskazuje na negatywne skutki zdrowotne, występujące ze zwiększoną częstotliwością wśród osób długotrwale narażonych na mikrofalowe promieniowanie elektromagnetyczne, w tym u długoletnich użytkowników urządzeń łączności bezprzewodowej, takich jak telefony komórkowe [1, 2]. Grupa robocza Międzynarodow[...]

 Strona 1