Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Manecki"

The effect of synthesis method on the physicochemical properties of ferrihydrite and Si-doped ferrihydrite Wpływ metody syntezy na właściwości fizykochemiczne ferrihydrytu i Si-ferrihydrytu DOI:10.15199/62.2015.10.36


  Pure Fe5HO8·4H2O and Si-doped ferrihydrites (Si/Fe = 0.1 molar ratio) were pptd. from aq. solns. of Fe2(SO4)3 and Fe(NO3)3 with NaOH optionally in presence of Na2SiO3 under stirring. Si-contg. ferrihydrites had smaller particles and showed higher thermal stability and sp. surface area than the pure ones. Przeprowadzono syntezę ferrihydrytów (Fe5HO8·4H2O) czystych (bez domieszki Si) i zawierających domieszki Si (stosunek molowy Si:Fe = 0,1) przez wytrącanie z roztworów wodnych. Porównano produkty otrzymane w reakcji zobojętniania roztworów siarczanu żelaza(III) (metoda siarczanowa) lub azotanu żelaza(III) (metoda azotanowa). Wykazano, że czyste ferrihydryty otrzymane metodą azotanową charakteryzują się mniejszymi rozmiarami cząstek, większą powierzchnią właściwą, mniejszym stopniem uporządkowania struktury oraz mniejszą trwałością termiczną. Sposób syntezy ma mniejszy wpływ na różnice we właściwościach ferrihydrytów z domieszką Si. Ferrihydryt (Fe5HO8·4H2O) to metastabilny uwodniony tlenowodorotlenek żelaza(III) o nieuporządkowanej strukturze i niestechiometrycznym składzie chemicznym1). W środowiskach przypowierzchniowych odgrywa on znaczącą rolę w reakcjach strącania, sekwestracji i redoks zachodzących w obiegach wielu pierwiastków, m.in. Si, Al, P, C i S2). Dlatego chemizm naturalnego ferrihydrytu kształtują rozmaite domieszki. Ferrihydryt jest uważany za jeden z ważnych składników naturalnych substancji żelazistych (m.in. gleb, zwietrzelin, ochr i rud darniowych)3), dzięki któremu materiały te charakteryzują się dużą pojemnością sorpcyjną względem metali i metaloidów4). Unikatowe właściwości ferrihydrytu, takie jak niewielki rozmiar cząstek, rozwinięta powierzchnia właściwa, duża reaktywność i niski koszt produkcji powodują, że jest on atrakcyjnym nanomateriałem znajdującym zastosowanie w wielu technologiach chemicznych. Zdolność do adsorpcji fizycznej i chemicznej różnych adsorbatów wykorzystuje się do[...]

 Strona 1