Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARZANNA BARAŃSKA"

Wykorzystanie badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej DOI:10.12916/przemchem.2014.834


  Od wielu lat zadaniem badań biegłości jest umożliwienie oceny kompetencji laboratoriów w danej dziedzinie przy określaniu cech żądanego obiektu badania określonymi metodami badawczymi. Potrzeba zaufania do możliwości laboratorium ma istotne znaczenie dla laboratoriów, ich klientów i dla organów stanowiących, organizacji akredytujących laboratoria i innych instytucji, które mogą określać wymagania, jakim powinny sprostać laboratoria wykonujące badania w danej dziedzinie. Obiekty pozostałe po badaniach biegłości, w większości przypadków, są cennym materiałem referencyjnym wykorzystywanym przez uczestników do bieżącej kontroli jakości, do przeprowadzania walidacji lub rewalidacji stosowanych metod badawczych oraz do sprawdzenia nowego przyrządu lub pracownika1). Takie laboratoria branżowe, jak urzędy probiercze, laboratoria celne, Inspekcja Sanitarna, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i laboratoria kryminalistyczne organizują własne zamknięte badania biegłości, których celem jest dopracowanie i ujednolicenie stosowanych metod badawczych, a w efekcie końcowym doprowadzenie do zbliżonej zdolności pomiarowej. W przypadku bardzo specjalistycznych (kosztownych) metod umożliwiają również wytypowanie referencyjnych laboratoriów do ich realizacji. Programy te w większości przypadków są, dla uczestnika, jawne i wykorzystywane do jego oceny. Zgodnie z normą2) badanie biegłości określone jest, jako "ocena rezultatów działania uczestnika względem wcześniej ustalonego kryterium, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych". Niedostateczna wiedza, zarówno u organizatorów badań, jak i u ich uczestników, powoduje problemy z ich prawidłową interpretacją. Dodatkową komplikacją jest wprowadzone przez normę2) wymaganie zachowania poufności, tak że uczestnik zna tylko swoje wyniki i wartości odniesienia, a nie ma możliwości porównania swoich wyników z innymi, znanymi laboratoriami np. wiodącymi w danej dziedzinie. Sposoby prz[...]

Metoda utylizacji odpadów z przemysłu drobiarskiego na nawozy wieloskładnikowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę utylizacji odpadów powstających w ubojniach drobiu (kaczki, gęsi, indyki, brojlery, kury). Odpady te są uciążliwe do składowania i stanowią problem sanitarny. Istota rozwiązania polega na mineralizacji składników nawozowych w odpadach stężonym kwasem siarkowym. Zawiesina porozkładowa, po separacji tłuszczu i rafinacji do jakości tłuszczu paszowego III gatunku, jest neutralizowana amoniakiem, a następnie wprowadzana do granulatora wraz z substancjami odpadowymi (popioły). Następnie formuła nawozu jest korygowana dodatkiem chlorku potasu i fosforanu jednoamonowego. Przedstawiono również możliwość wytwarzania nawozu zawiesinowego typu NPK(S) przeznaczonego dla roślin siarkolubnych (jęczmień, rośliny strączkowe) oraz wytwarzania preparatu zapobiegającego emisji związków azotu w przechowywanej gnojowicy. Nawozy te wykazały w badaniach wegetacyjnych dobre działanie plonotwórcze. Rozwiązanie jest w trakcie realizacji cyklu badawczo-wdrożeniowego. Poultry slaughter wastes (feathers, skin, bones, muscular tissue, fat, blood) were mineralized with 65% H2SO4, neutralized with NH3, modified by addn. of H3PO4, NH4H2PO4, K salts and ashes, granulated and dried to produce NPK(S) fertilizers contg. N 6-12%, P2O5 6-18%, K2O 7-12% and SO3 12-18% (bulk d. 900-1000 kg/m3, grain strength 10-30 N). In some expts., the modified mixt. was added to stored manure to produce a suspension fertilizer (d. 1.5-1.65 kg/L, viscosity up to 1000 cP, pH 6.2-6.4) contg. N 8-12%, P2O5 5-6% and K2O 4-7%. The fertilizing activity of the products was tested on radish and cress seeds by measuring their germination ability. The fertilizers did not significantly differ in their usability (germination efficiency 65-95%). The emission of N compds. from the manure was considerably reduced. Odpady z sektora rolno-spo􀄪ywczego powstaj􀄅 g􀃡ównie w ubojniach, zak􀃡adach przetwórstwa mi􀄊snego, mleczarniach,[...]

Badania nad redukcją emisji amoniaku z pomiotu drobiowego


  Przedstawiono wyniki badań prowadzonych nad zmniejszeniem emisji amoniaku z pomiotu drobiowego. Aby osiągnąć zamierzony efekt, do pomiotu jako dodatki zastosowano węgiel brunatny, magnezyt oraz mineralizat powstały w wyniku procesu roztwarzania odpadów poubojowych w kwasie siarkowym. Dodatki stosowano w różnych konfiguracjach i proporcjach. Wszystkie komponenty wykazały właściwości hamujące emisję związków azotu w odniesieniu do samego pomiotu. Stopień zmniejszenia emisji związków azotu był zależny od zastosowanego dodatku oraz proporcji pomiot:dodatek. Najlepsze efekty uzyskano, stosując węgiel brunatny oraz mineralizat. Osiągnięty stopień redukcji azotu z pomiotu drobiowego sięgał nawet 70%. Zastosowanie wszystkich trzech dodatków do rozwiązania problemu związanego z nadmierną emisją amoniaku z pomiotu drobiowego uznano zatem za najlepsze rozwiązanie. Poultry litter was blended with brown coal, magnesite and a mineralizate made by slaughter waste digestion in H2SO4 to decrease the emission of N compds. (esp. NH3) during the storage for 7 and 14 days. The additives were used in proportions 1:4 to 1:5 and showed inhibitory effects. The best effects were achieved by using brown coal and the mineralizate (redn. up to 70%). Simultaneous use of all 3 additives was recommended. Prof. dr hab. inż. Henryk GÓRECKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii dla Rolnictwa w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Od 2005 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Specjalność - technologia nieorganiczna, technologia wytwarzania nawozów. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: (71) 320-24-86, fax: (71) 32[...]

Zmienność zawartości makro- i mikroskładników w profilu glebowym podłoża przy otwartym chowie gęsi


  Przedstawiono wyniki analizy składu chemicznego profilu glebowego z otwartej hodowli gęsi. Próbki pobrano z dwóch ferm drobiu zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego gleby z warstw o głębokości 0-40 cm. W badaniach wykorzystano metody znormalizowane (oznaczanie azotu ogólnego), technikę ICP-OES (makro-, mikroskładniki oraz pierwiastki toksyczne), a także technikę AAS (zawartość rtęci). Celem badań było określenie tendencji zmian zawartości pierwiastków w profilach glebowych, a także zdefiniowanie potencjalnego zagrożenia skażenia gleby oraz wód gruntowych przez fermy drobiu, poprzez analizę składu chemicznego. Wykazano znaczne przekroczenia zawartości azotu w warstwach gleby w stosunku do zawartości przeciętnych. Nie wykazano przekroczenia dopuszczalnych zawartości pierwiastków, których związki mają działanie toksyczne. Dowiedziono zatem, że problem oddziaływania ferm drobiu na środowisko glebowe dotyczy głównie azotu. Soil samples collected from 2 geese farms (depth up to 40 cm) were analyzed for N (total and NH3), P, K, Mg, Ca, S, microelements, heavy metals and toxic elements. The allowable level was exceeded only for N content. Fermy drobiu oddziałują na otoczenie bezpośrednio poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz pośrednio m.in. poprzez wprowadzanie do środowiska odchodów drobiowych1). Ekologizacja tej produkcji stała się niezbędna w świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń, produkcji i magazynowania odpadów. Wiąże się to nie tylko z zapewnieniem optymalnych warunków chowu drobiu gwarantujących dobrostan zwierząt, ale także ze zmniejszeniem lub eliminacją skażeń środowiska naturalnego2). Pierwiastki przedostające się do gleby z różnego rodzaju działalności rolniczej i przemysłowej akumulują się w glebie w wyniku procesów sorpcji. Adsorpcja form jonowych pierwiastków stanowi podstawowe zabezpieczenie przed ich zby[...]

 Strona 1