Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BYLICKI"

Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures

Czytaj za darmo! »

A new method for determining electric and thermal characteristics of Peltier devices is analyzed with the aim of optimization of Peltier devices. Obtained results give the possibility to optimize thermoelectric cooler systems to reach most efficient operating state and to achieve the lowest possible temperature. In optimized by proposed method four stage Peltier cooling cascade the achieved temperature could be near to the superconducting transition temperature of HgBa2CaCu2O6+δ. Peltier device is not damaged during the test process and still can be used. Streszczenie: W artykule przeanalizowano nową metodę wyznaczania elektrycznych oraz termicznych parametrów ogniw Peltiera. Otrzymane wyniki dają możliwość optymalizowania chłodziarek termoelektrycznych w celu osiągnięcia najbardziej efektywnego punktu pracy. W czterostopniowej chłodziarce termoelektrycznej zoptymalizowanej przy użyciu proponowanej metody otrzymana temperatura może być bardzo bliska temperaturze nadprzewodnictwa HgBa2CaCu2O6+δ. Badany element Peltiera nie ulega uszkodzeniu podczas testu i może być dalej używany. (Wykorzystanie metody badań ogniw Peltiera do optymalizacji ich punktu pracy w celu osiągania temperatur nadprzewodnictwa) Keywords: thermoelectric coolers, thermoelectric properties, Peltier device, test method of Peltier device, superconductor temperature Słowa kluczowe: chłodziarki termoelektryczne, moduł termoelektryczny, charakterystyki ogniw Peltiera Introduction Thermoelectric modules are widely used in military equipment, aeronautics and industry. They owe their popularity to simple construction without any mechanical elements, that increases the reliability. Peltier cooling devices have special place in superconductor electronics. Superconducting microelectronic circuits are largely miniaturized and only a small cooling power of the order of milliwatts is needed. In multi-stage thermoelectric coolers the temperature as low as 149 K can be reac[...]

New method of determining electric and thermal characteristics of Peltier device

Czytaj za darmo! »

In this article authors propose a new method for experimental research of electric and thermal characteristics of Peltier device. Presented method differs from commonly as summary Seebeck coefficient, internal resistance, thermal conductivity coefficient of thermoelectric material and summarized thermal resistance of copper connections, join surfaces with structure of a heating system are simultaneously determined without interfere into tested element structures. The main assumption of the method is the comparison of the heat fluxes flowing through the tested thermoelectric element in open and short circuits. Streszczenie. W artykule proponowana jest nowa metoda eksperymentalnego wyznaczania elektrycznych i termicznych charakterystyk ogniw Peltiera. Prezentowana metoda w odróżnieniu od obecnie stosowanych umożliwia uzyskanie współczynnika Seebecka, wewnętrznej rezystancji elektrycznej, przewodności cieplnej materiału termoelektrycznego, przewodności cieplnej obudowy ogniwa wraz z powierzchniami styku w jednym eksperymencie bez konieczności ingerencji do wnętrza badanego elementu. Metoda w głównej mierze polega na porównaniu strumieni cieplnych przepływających przez badane ogniwo Peltiera znajdujące się w stanie zwarcia i rozwarcia obwodu elektrycznego. (Nowa metoda określania elektrycznych i cieplnych charakterystyk ogniwa Peltiera). Keywords: thermoelectric module, thermoelectric properties, Peltier device, thermoelectric parameters. Słowa kluczowe: moduł termoelektryczny, właściwości termoelektryczne, ogniwo Peltiera, parametry termoelektryczne. Introduction The methods that are used nowadays to determine electric and thermal characteristics of the Peltier devices are based on standard principles of measurement of thermal conductivity in materials [1-6], the essence of which is to create the temperature gradient on the surface of the examined material measuring the heat flux from which thermal conductivity and thermal conductance coef[...]

 Strona 1