Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Irena FRYC"

Źródło światła z możliwością kształtowania rozkładu widmowego emitowanego promieniowania

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy zaprezentowano źródło światła, zbudowane z użyciem diod LED i kuli całkującej, o kształtowanej charakterystyce widmowej. Źródło to ma możliwość wytwarzania promieniowania o różnego rodzaju rozkładzie widmowym. Przedstawiono szereg zrealizowanych rozkładów widmowych emitowanych przez zbudowane źródło. Abstract. A spectrally tunable light source using an integrating sphere with[...]

An analysis of the equation which is describing the spectral quality of photometer

Czytaj za darmo! »

Photometers should have their spectral sensitivity compatible with the sensitivity curve of the human eye. In practice, it is not possible to achieve a perfect matching to this spectral sensitivity. For quantitative determination of photometer spectral correction accuracy, the CIE recommends application of an equation for expressing the value of the correction error f1 '. The analysis sho[...]

Pomiary wybranych parametrów świetlno-optycznych LEDów według zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 127:2007

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metody pomiarów parametrów świetlnych LEDów zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 127:2007. Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowania metrologów promieniowania optycznego, ponieważ opracowania dotyczące technik pomiarowych z dużym opóźnieniem nadążają za bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią produkcji tego rodzaju diod. Abstract. In this paper some measurement techniques of optical LEDs properties are presented and discussed. Those types of measurements were performed with compliance conformity with CIE 127:2007 standard. (Measurement techniques of optical LEDs properties performed with compliance conformity with CIE 127:2007 standard). Słowa kluczowe: pomiary promieniowania optycznego, diody elektroluminescencyjne. Keywo[...]

LED's spectral power distribution under different condition of operating temperature and driving current

Czytaj za darmo! »

Jakość światła emitowanego przez LED-y zależy od wielu czynników. Największy wpływ mają temperatura oraz natężenie prądu pracy. W zastosowaniach oświetleniowych jednym z najważniejszych parametrów jest utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz barwy emitowanego światła. W artykule przedstawione zostały dane pomiarowe komercyjnie dostępnych diod elektroluminescencyjnych. Na podstawie tych danych przeanalizowana została możliwość uzyskiwania z LED światła o stałych strumieniu i barwie w zmieniającej się temperaturze otoczenia. (Analiza właściwości spektralnych LEDów z zależności od temperatury i natężenia ich prądu pracy) Abstract. The quality of light emitted by LEDs depends on many factors. The most significant are ambient temperature and driving current. In lighting application the most important is to have light with constant value of luminous flux and color. In this paper some data taken from measurement of commercially available LEDs will be presented. Based on those data is possible to make an analysis which can be helpful with getting constant output of LED luminous flux. Słowa kluczowe: pomiary promieniowania optycznego, diody elektroluminescencyjne, rozkład widmowy mocy promieniowania optycznego, zależności temperaturowe. Keywords: optical radiation measurement, light emitting diodes, spectral power distributions, temperature dependence. Introduction [1] The light-emitting diodes (LEDs) were discovered by British radio engineer Henry Joseph Round completely by accident. While investigating the electrical properties of a metal semiconductor SiC he witnessed the light emission from a solid-state material driven by an electrical current. Round reported this “curious phenomenon" of electroluminescence in 1907. Right now we can see the scientific and commercial significance of such a discovery, but the phenomenon of electroluminescence was forgotten for several years. However, in 1923 it was rediscovered by Russian scien[...]

Wpływ modulacji impulsu zasilającego LEDa na parametry świetlne emitowanego promieniowania

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie diodowe jest w obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się działem techniki świetlnej. Wśród nowych wyzwań dotyczącymi projektowania układów oświetleniowych opraw diodowych należy uwzględnić także zagadnienia projektowe związane z układami zasilającymi LEDów. Popularne w ostatnim czasie stały się układy impulsowe, jednak jak do tej pory nie ma w dostępnej literaturze przedstawionych wyników badań wpływu parametrów impulsu zasilającego diodowy system oświetleniowy na jakość parametrów świetlno-optycznych emitowanego przez nią promieniowania. Jest to istotne zagadnienie z punktu widzenia projektowanych systemów oświetleniowych. W pracy przedstawiono także wyniki badań względnego rozkładu widowego LEDa w funkcji częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia zasilającego impulsu prostokątnego. Abstract. In this paper the spectral power distribution data taken from measurement of LED are presented. LEDs were driven by different value of the current. The LED current source was set up to generate square shape pulses with were having different duty cycle. Those kinds of data are important in the process of lighting design where LEDs are used as a light source. (The spectral power distribution of LED driven by square shape pulses). Słowa kluczowe: oświetlenie, LEDy, układy zasilające, pomiary spektroradiometryczne. Keywords: lighting, LED power supply, spectroradiometric data. Wstęp Technika oświetleniowa w lawinowo rosnącej ilości aplikacji posiłkuje się oświetlenim diodowym. Wśród wielu nowych wyzwań, dotyczących projektowania układów oświetleniowych z oprawami LED, należy też dostrzec zagadnienia projektowe związane z układami zasilającymi LEDów. W ostatnim czasie popularnie stosują się[...]

Istotne parametry spektroradiometru wielokanałowego

Czytaj za darmo! »

Wytworzenie detektorów promieniowania optycznego typu matryca CCD zaowocowało powstawaniem nowych konstrukcji spektroradiometrów. Bardzo często są one projektowane do zastosowań tylko w jednej aplikacji. Dlatego też, istotnym zagadnienie staje się, odpowiedni dobór spektroradiometru np. do pomiarów kolorymetrycznych. W pracy przedstawiono istotne, przy wykonywaniu pomiarów parametry tych przyrządów. Abstract. In the market there are number different types CCD based spectroradiometers. Very often, those instruments are designed only for one particular application i.e. color measurement. Therefore, the important issue is to know how to select the right spectroradiometer for particular measurement. The paper presents the analysis, how spectroradiometric measurement quality depends on spectroradiometer parameters (Important parameters of multichannel spectroradiometer) Słowa kluczowe: spektroradiometr, rozkład widmowy mocy promienistej, położenie punktu chromatyczności, pomiar barwy Keywords: spectroradiometer, spectral power distributions, chromaticity coordinates, color measurement Wstęp Współcześnie do pomiaru rozkładu widmowego promieniowania, stosuje się spektroradiometr. Składa się on z trzech[...]

Otrzymywanie światła o zadanych współrzędnych barwowych

Czytaj za darmo! »

W pracy została zaprezentowana metoda sterowania barwą światła emitowanego przez trójbarwną diodę LED. Przedstawiono też napisany w środowisku LabView program komputerowy, umożliwiający sterowanie barwą światła emitowanego przez LEDy. Program ten może współpracować z dowolnym modułem LED, jeśli tylko znane są wartości współrzędnych jego punktu chromatyczności oraz określona jest zależność lumin[...]

Dokładność wyznaczania wartości pośrednich w zmierzonym rozkładzie egzytancji widmowej promieniowania optycznego a przyjęta metoda interpolacji i aproksymacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki aproksymacji danych otrzymanych metodą zaburzenia wartości dokładnych uzyskanych z modelu Plancka. Zademonstrowano różnice w interpolacji danych i aproksymacji za pomocą wielomianów trzeciego stopnia i funkcji sklejanych. W omawianym modelu, według przyjętych kryteriów, najlepsza jest aproksymacja wielomianem trzeciego stopnia. Abstract. In the paper results of interpolation and approximation for spectroradiometric data type are discussed. Some differences between interpolation and approximation by polynomials of degree three and spline functions are investigated. According to the chosen criteria the best approximation function for the considered model is the approximation by polynomial of degree three. (Spectroradiometric data interpolation and approxima[...]

Dokładność pomiarowa spektroradiometrów typu CCD

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój konstrukcji spektroradiometrów typu CCD, skłania do zastosowania ich w obszarach pomiarowych zarezerwowanych dla spektroradiometrów klasycznych (znacznie wolniejszych). Badania własne pozwoliły określić jakie pamarametry spektroradiometrów typu CCD bezpośrednio wpływają na dokładność pomiarów. Abstract. In tradition spectroradiometric measurements means always times consuming procedure, but due to possibility given by modern CCD type instruments, this is not correct meaning any more. In the paper we presented all important parameters of CCD type spectroradiometer and also there is given some measurement tips which could be used to achieve spectroradiometric measurement with low uncertainty (Chosen parameters of CCD typy spectroradiometers). Słowa kluczowe: pomiary prom[...]

Approximation of spectroradiometric data by fractional model

Czytaj za darmo! »

In the paper results of approximation of spectroradiometric data by fractional model are presented. Investigations of fractional parameters show that they depend on the interval of lambda. By fractional model approximation we illustrate the theoretical basement for a model of an emission intensity. For the development we use the fractional series model that comes from the similar model for energy. Streszczenie. W pracy została dokonana analiza aproksymacji modelem potęgowym, z potęgą niecałkowitą, danych pochodzących z pomiaru spektroradiometrycznego. Model opisu z potęgą niecałkowitego rzędu wykazuje zbieżność z teoretycznym opisem zjawiska. Użyto modelu szeregu potęg niecałkowitego rzędu, który pochodzi z podobnego modelu dla zależności od energii. (Aproksymacja modelem potęgowym ułamkowego rzędu rozkładu egzytancjii widmowej mierzonego promieniowania świetlnego) Keywords: approximation, fractional model, spectroradiometric data. Słowa kluczowe: aproksymacja, model potęgowy, pomiary spektroradiometryczne. Introduction In the paper we analyze the possibility of describing the spectroradiometric measured data. The question is what an approximation method and what type of a mathematical model we can use. We discuss some privileged models. As a shape of line seems to be Gaussian we checked the goodness of fitting by that type of models. Moreover we take under consideration also the nature of optical properties of the emission intensity for an ideal LED, [1]. After analysis of the theoretical description we propose the exact fractional power model that coincides with the theoretical as[...]

 Strona 1  Następna strona »