Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Pecka"

Poziom wybranych makroelementów oraz selenu w siarze krów w zależności od ich wieku oraz liczby komórek somatycznych DOI:


  W próbkach siary krów oznaczono zwartość sodu, potasu, fosforu, magnezu, wapnia i selenu. Badano cechy siary w zależności od wieku krów (kolejnego wycielenia) i liczby komórek somatycznych (LKS). Najwyższy poziom magnezu oraz wapnia charakteryzował siarę krów wieloródek o LKS do 400 tys./mL, najniższy zaś próby siary krów pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/mL. Zaobserwowano obniżenie zawartości magnezu i wapnia w siarze krów wraz ze wzrostem LKS, niezależnie od wieku. W próbach siary krów wieloródek o wyższej liczbie komórek somatycznych stwierdzono obniżenie poziomu potasu. Najwyższy poziom sodu zaobserwowano w siarze krów pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/mL. Podobnie najniższy poziom selenu wykazano w siarze krów pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/mL (27,20 μg/L), najwyższy zaś w próbach siary krów starszych o najniższej LKS (35,64 μg/L). Siarę o najwyższej zawartości makroelementów i selenu można pozyskać od krów starszych, o LKS nie przekraczającej 400 tys./mL, co powinno decydować o wykorzystaniu głównie takiej siary do produkcji preparatów, które mogą stanowić formę mineralnego suplementu diety człowieka dodatkowo wspomagającego mechanizm antyoksydacyjny. Cow colostrum was analyzed for Na, K, P, Mg, Ca and Se contents. Te chem. compn. of the colostrum depended slightly on the cow age and amt. of the somatic cells. Zawartość związków mineralnych w wydzielinie gruczołu mlekowego krów zależna jest od stadium laktacji, predyspozycji zwierzęcia, stanu jego zdrowia oraz warunków utrzymania i żywienia1-3). Najwyższy poziom makroi mikroelementów charakteryzuje siarę bezpośrednio po porodzie, następnie ulega gwałtownemu obniżeniu, nawet do 40%, już po 72 h laktacji2, 4). Wiele substancji śladowych występujących w organizmie krów ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Związki mineralne i witaminy, które wpływają na system immunologiczny to głównie przeciwutleniacze. Niedobór takich antyoksydantó[...]

Technological parameters of milk depending on the cow housing system, nutrition system, age and number of somatic cells. Parametry technologiczne mleka w zależności od systemu utrzymania i żywienia, wieku krów oraz liczby komórek somatycznych


  Milk from the population of 160 cows (2 groups) was studied for contents of dry mass, lactose, fat, protein, casein and no. of microbes as well as for thermostability, pH and setting time. The milk samples with low somatic cell no. (below 400 000) showed the highest applicability for prodn. of hard cheese. Badano 2 stada bydła rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej, o zróżnicowanych systemach utrzymania i żywienia. Próby mleka pobrano w trakcie próbnych dojów od grupy 80 krów z każdego stada od pierwiastek i krów będących w drugiej i trzeciej laktacji, w sezonie zimowym oraz w sezonie letnim. W próbach świeżego mleka od krów określono zawartość białka, tłuszczu, laktozy, suchej masy, kazeiny, ogólną liczbę drobnoustrojów oraz wartość pH, poziom termostabilności i krzepliwości. Stwierdzono, że mleko krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, o niskiej liczbie komórek somatycznych (LKS do 400 tys./mL) charakteryzuje się najko-rzystniejszymi parametrami technologicznymi, a odnotowane wyniki mog. by. pomocne w otrzymaniu surowca o po..danych w.a.ciwo.ciach niezb.dnych do uzyskania wysokiej jako.ci produktu w przetworstwie mleczarskim. Mleko i jego produkty charakteryzuj. si. wysok. warto.ci. od.ywcz. i stanowi. podstawowy element diety cz.owieka1.3). Poza mlekiem spo.ywczym istotny udzia. w strukturze produkcji i spo.ycia produktow mlecznych stanowi. sery, najstarszy wyrob mleczny. Obecnie produkcja serow i twarogow to pr..nie funkcjonuj.ca ga... przemys.u mleczarskiego. W latach 2000.2011 produkcja serow i twarogow w Polsce wzros.a o niemal 60% i osi.gn..a 754,2 tys. t (wg danych GUS). W I po.roczu 2012 r. obserwowano wzrost ilo.ci wytworzonych serow o dalsze 9% do 364 tys. t. Obecnie udzia. Polski w ogolnej produkcji .wiatowej wynosi ok. 3%. [...]

Suitability of colostrum for the production of probiotics Możliwości wykorzystania siary krów do produkcji naturalnych probiotyków DOI:10.12916/przemchem.2014.1565


  Colostrum collected from cows (of varying age and fodder) was studied for no. of somatic cells and microorganisms and chem. compns. to assess its applicability in prodn. of probiotics. The colostrum contg. 0.4-1 somatic cells in 1 mL was found the most suitable raw materiel. Badaniami objęto próby siary pozyskane w dwóch stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej. W próbach tych określono liczbę komórek somatycznych, zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, ogólną liczbę drobnoustrojów, kwasowość czynną, zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P i K oraz udział albuminy surowiczej, α-kazeiny, β-kazeiny, κ-kazeiny, α-laktoalbuminy i immunoglobulin klasy G. Stwierdzono, że siara krów wieloródek utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, o liczbie komórek somatycznych 0,4-1 mln/mL charakteryzuje się optymalnymi parametrami technologicznymi do produkcji probiotyków, a odnotowane wyniki mogą być pomocne w otrzymaniu surowca o pożądanych właściwościach fizykochemicznych, niezbędnych do uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego. Określenie probiotyk pochodzi ze starożytnej greki od słów pro (dla) oraz bios (życie). Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza poprzez ilościowy i jakościowy wpływ na mikroflorę jelitową i/lub modyfikację układu immunologicznego1, 2). Pierwsze obserwacje wpływu probiotyków na zdrowie człowieka prowadził na początku XX w. Ilja Iljicz Miecznikow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za prace nad odpornością (1907 r.), który wykazł pozytywny wpływ produktów fermentacji mlekowej na zmiany mikroflory przewodu pokarmowego człowieka1, 3). Rozwój przemysłu mleczarskiego, doskonalenie technologii przetwórstwa mleka oraz rosnące wymagania konsumentów powodują ciągłe poszerzanie liczby produktów mlecznych, głównie fermentowanych, które stosowane są na szeroką skalę jako naturalne probiotyki4, 5). Siara należy do wciąż niedostatecznie [...]

Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants. Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy


  A review, with 55 refs. Obniżenie poziomu równowagi kationowo-anionowej DCAD (dietary cation-anion difference) może powodować ograniczenie występowania schorzeń metabolicznych krów w okresie okołoporodowym. Wartość analizowanych parametrów fermentacji in vitro oraz równowagi kwasowo zasadowej krwi krów świadczą o korzystnym profilu zmian wynikających z rosnącego udziału DDGS (dry distillers grains with solubles) w dawce pokarmowej. Stwierdzono wzrost zawartości białka w siarze krów i mimo tendencji do pogorszenia niektórych jej cech fizykochemicznych, nie obserwowano negatywnego wpływu na status odporności biernej cieląt. Wykorzystanie DDGS na większą skalę w dawkach pokarmowych dla krów, jako sposobu naturalnej utylizacji, może powodować istotne ograniczenie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z jego zagospodarowaniem. Produkcja DDGS Perspektywa wyczerpania się naturalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny) oraz negatywny wpływ na środowisko produktów ich spalania, zmusza do szukania alternatywnych paliw pochodzących z biomasy roślinnej1). W ostatnich latach, także w Polsce, wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw z roślin, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego spalania, ale także stanowić komponenty stosowane w produkcji paliw płynnych. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, które określają udział biopaliw w rynku energetycznym na poziomie 10% do 2020 r., efektem powinno być ograniczenie o 20% emisji ditlenku węgla do atmosfery2), poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w Polsce ma przekroczyć 10% całkowitej ilości energii produkowanej w kraju3). Zastępowanie konwencjonalnej benzyny (etyliny) biopaliwem może odbywać się poprzez dodawanie do niej bioetanolu. Można go produkować z różnych roślin, ale trzeba mieć świadomość, że wydajność produkcji w zależności od źródła surowca jest zmienna (tabela 1). Spośród zbóż najbardziej [...]

 Strona 1