Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wesołowski"

Wpływ warunków granulacji rozpuszczalnej kawy zbożowej na wydajność procesu i jakość produktu

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ parametrów pracy instalacji (czas zwilżania proszku, ciśnienie pary, częstość obrotów rotora, temperatura dosuszania granulatu) na wydajność procesu granulacji oraz jakość uzyskiwanego produktu. Oceniając jakość granulatu wyznaczano jego wytrzymałość mechaniczną oraz udział masowy cząstek granulatu o średnicy d > 2 mm, które są najbardziej pożądaną frakcją w produkcie końcowy[...]

Ocena jakości wody w jeziorze Resko Górne (gmina Połczyn-Zdrój)


  Badania przeprowadzono w latach 2005-2010 na jeziorze Resko Górne w województwie zachodniopomorskim. W sześcioletnim okresie badań stwierdzono, że stężenie tlenu rozpuszczalnego w badanych dwóch warstwach wody w jeziorze było zróżnicowane - większe zanotowano w warstwie powierzchniowej, a mniejsze w naddennej. Ponadto stężenia składników biogennych malały w kolejnych latach badań, z wyjątkiem fosforu w 2009 r. (jego stężenie w wodzie jeziora znacząco wzrosło w związku z przedostaniem się zanieczyszczeń ze zlewni Stare Resko, które jest położone w sąsiedztwie omawianego jeziora). Jeziora w Polsce są cennym elementem środowiska przyrodniczego i powinny być objęte szczególną ochroną, gdyż wpływają korzystnie na warunki hydrologiczne, mikroklimatyczne i hydrosanitarne. Spełniają również funkcje rekreacyjne oraz stanowią element krajobrazowy. Jeziora w ujęciu geograficznym to naturalne zagłębienia na powierzchni ziemi, niemające bezpośredniego połączenia z morzem (Starmach i in. 1978). Według Żmudzińskiego i Pieczalskiej (1984) jezioro to śródlądowy zbiornik wodny bez połączenia z morzem, w obrębie którego wyróżnia się strefę przybrzeżną - litoral, głębinową - profundal, a w toni wodnej - pelagial. Województwo zachodniopomorskie - w porównaniu do innych obszarów Polski - ma w swych granicach administracyjnych 1649 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha (Konieczny i Pieczyński 2006). Większość tych jezior to zbiorniki wodne o powierzchni od 1 do 10 ha. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną do 2015 r. wszystkie wody, w tym również w jeziorach, powinny mieć dobry stan ekologiczny (Godlewska i Świerzowski 2004). Ponadto według przyjętego kryterium fizykochemicznego tylko 3% jezior w Polsce zalicza się do pierwszej klasy czystości wód jeziorowych, a 39% do wód pozaklasowych, natomiast według kryterium biologicznego udział wód w pierwszej klasie jest zerowy, a wody pozaklasowe stanowią 71% (Pyłka-Gutowska 2004). Do g[...]

Effect of phosphoric fertilizing on the chemical composition of water in a pond and of ground water from adjacent farmland Wpływ nawożenia fosforowego na skład chemiczny wód w śródpolnym oczku wodnym oraz w wodzie gruntowej z przyległych terenów rolniczych DOI:10.15199/62.2015.10.42


  Water samples taken from a mid-field pond and a piezometer at Żelisławiec (Poland) were studied for pH, electrolytic cond., and contents of phosphate P, ammonium and nitrate N for 3 yr. They did not meet the requirements for drinking water because of their eutrophization. W latach 2010-2014 w oczku wodnym Żelisławiec zlokalizowanym w zachodniej części Polski przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu nawożenia pól uprawnych na zawartość związków chemicznych, głównie fosforanów w wodzie powierzchniowej oczka wodnego oraz w wodach gruntowych z przyległych terenów rolniczych. Dodatkowo mierzono pH wody i jej przewodność elektrolityczną. Próby wody pobierano z głębokości 50 cm poniżej poziomu powierzchni wody, a od 2011 r. pobierano również próby wody gruntowej z piezometru zlokalizowanego w pobliżu oczka wodnego. Oznaczano stężenie fosforanów(V) (P-PO4) oraz dodatkowo azotu amonowego (N-NH4) i azotu azotanowego (N-NO3). Stwierdzono dużą eutrofizację zbiornika. Jakość wód powierzchniowych w dużej mierze zależała od dopływu biogenów zawartych w wodach gruntowych, zasilających badane oczko wodne. Pochodziły one z nawożenia mineralnego przyległych użytków rolnych. Oczka wodne są niewielkimi zbiornikami wodnymi (o powierzchni do ok. 1 ha) i stanowią istotny element krajobrazu na obszarach wiejskich lub leśnych1, 2). Te małe, bezodpływowe akweny wodne ze względu na usytuowanie na terenach rolniczych, zwane są potocznie śródpolnymi oczkami wodnymi3). W środowisku odgrywają istotne funkcje, m.in. pełnią rolę w kształtowaniu bilansu wodnego terenów rolniczych przyległych do oczek wodnych4, 5). Ponadto śródpolne oczka wodne są siedliskiem bytowania i rozrodu wielu przedstawicieli ichtio i herpetofauny2), ale także stanowią miejsce wodopoju dla licznego ptactwa wodnego oraz zwierzyny łownej. Służą także rekreacji oraz edukacji, stanowiąc swoiste dziedzictwo przyrodnicze6). Dotychczasowe badania dotyczące śródpolnyc[...]

Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek


  Przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego, będącego przedmiotem zgłoszenia patentowego z 2009 r. W skład wykonanego modelowo prototypu wchodzą dwie geometrycznie podobne piasty umożliwiające zamienne montowanie 2, 3, 4 lub 6 łopatek. Integralną częścią kompletu jest zestaw wymiennych, geometrycznie podobnych prostokątnych łopatek (po 6 w 9 różnych rozmiarach) o identycznym trzpieniu oraz 4 zaślepki i przyrząd umożliwiający nastawianie żądanego kąta pochylenia łopatek względem osi obrotu mieszadła. A prototype model of a new universal turbine stirrer with 2 geometrically similar hubs used to mount 2, 3, 4 or 6 blades was constructed. An integral part of the stirrer was a set of interchangeable rectangular blades (6 blades in 9 different sizes) with the same holding pin and 4 hole plugs. An addn. part of the set was a device for establishing requested inclination angles of blades in relation to the axis of rotation of the agitator shaft. W praktyce doświadczalnej dotyczącej procesu mieszania w układach jedno- lub wielofazowych stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne mechanicznych mieszadeł. W grupie mieszadeł wysokoobrotowych, pracujących przy częstościach obrotów n > 1,5 s-1, do podstawowych typów należą m.in. mieszadła turbinowe z prostokątnymi prostymi lub pochylonymi łopatkami. Klasyczne mieszadło aPolitechnika Poznańska; bLuvena SA, Luboń Piotr Wesołowskia,*, Mariusz Pawłowiczb, Krzysztof Alejskia Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek Construction of the universal turbine stirrer with varying diameter, number of bla[...]

Content of phosphorus and its available forms in bottom sediments of mid-field water bodies and their importance to fertilization Zawartość fosforu i jego przyswajalnych form w osadach dennych śródpolnych zbiorników wodnych w kontekście ich znaczenia nawozowego DOI:10.15199/62.2015.6.32


  Bottom sediments were collected from 2 mid-field water bodies located in an agricultural area and studied for contents of total P and soluble P, as well as Cd, Cu, Ni, Pb and Zn contents. The total P contents were 1204 and 752.8 mgP/kg (dry mass). The share of sol. P was 48.2 of the total P content. The P bonded to Fe was predominant. The metal contents did not exceed the allowable concns. Określono zawartość całkowitą fosforu (TP) oraz jego rozpuszczalnych w wodzie form (RP) w osadach dennych pobranych z dwóch śródpolnych oczek wodnych o rolniczym zagospodarowaniu zlewni W badanych osadach zawartość TP wynosiła średnio 1204 i 752,8 mg P/kg s.m. osadu i mieściła się w zakresie zawartości tego pierwiastka w osadach ściekowych i odpadach przemysłu spożywczego. Udział RP w TP był wysoki i wynosił średnio 48,2%. We wszystkich osadach dominował fosfor związany z żelazem, który charakteryzuje się największą mobilnością w interfazie osad-woda. W badanych osadach nie stwierdzono ponadnormatywnej zawartości Cd, Cu, Ni, Pb i Zn. Fosfor ma kluczowe znaczenie dla światowego systemu dostaw żywności, gdyż obok azotu i potasu należy do najważniejszych składników nawozowych. Głównym i ekonomicznie opłacalnym źródłem fosforu na Ziemi są obecnie naturalne fosforyty1, 2). Są one, podobnie jak ropa naftowa, zasobami nieodnawialnymi. O ile jednak ropa naftowa ma takie substytuty, jak węgiel lub gaz ziemny, to fosfor ich nie posiada. Prognozy wskazują, że do 2050 r. zapotrzebowanie na fosforyty będzie wzrastać rocznie średnio o 1%, co może doprowadzić do wyczerpania obecnie ekonomicznie opłacalnych światowych zasobów fosforu1). Najmniej optymistyczne prognozy wskazują, że może to nastąpić jeszcze w tym stuleciu2, 3), a inne źródła szacują, że wyczerpanie zasobów fosforu nastąpi za 300-400 lat, ale już za 100 lat większość państw będzie wykazywała deficyt fosforu4). 94/6(2015) 1019 Mgr Edyta RAFACZ w roku 2011 ukończyła studia na Wydz[...]

 Strona 1