Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz STANKIEWICZ"

Poprawa precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych w GPGPU za pomocą dwóch akumulatorów


  Obliczenia ogolnego przeznaczenia na procesorach graficznych (GPGPU) sta.y si. w ostatnich latach wa.n. i szybko rozwijaj.c. si. dziedzin. technik programowania. Ogromne mo.liwo.ci przyspieszenia oblicze., ktore mo.na zrownolegli. powoduj., .e coraz wi.cej prac naukowych jest po.wi.conych rozwijaniu technik GPGPU. Proponowane rozwi.zania u.atwiaj. korzystanie z nowych mo.liwo.ci sprz.tu i oprogramowania [5], ale niestety obserwuje si. brak rozwa.a. dotycz.cych zwi.kszenia dok.adno.ci oblicze.. Jest to spowodowane nie zawsze poprawn. opini., .e obliczenia zmiennoprzecinkowe oferuj. wystarczaj.co dok.adne rezultaty. W przypadkach oblicze. wra.liwych na niedok.adno.ci oblicze., szczegolnie, gdy grozi to niestabilno.ci. numeryczn., a tak jest cz.sto w przypadku filtracji cyfrowej, obliczenia zmiennoprzecinkowe mog. prowadzi. do znacznie wi.kszych zagro.e. ni. sta.oprzecinkowe [4]. W nowych rozwi.zaniach nale.y wi.c pos.ugiwa. si. tak.e klasycznymi rozwa.aniami dotycz.cymi b..dow zaokr.gle., czy niedok.adno.ci oblicze. zmiennoprzecinkowych [1, 3, 8, 9]. Zatem mimo wielu zalet reprezentacji zmiennoprzecinkowych, maj. one te. istotne wady, ktore nale.y pokonywa.. Niniejszy artyku. jest po.wi.cony pewnemu aspektowi tego ogolnego zagadnienia. W artykule przedstawiono, na przyk.adzie filtrow o sko.czonej odpowiedzi impulsowej (ang. Finite Impulse Response, FIR), rozwa.ania dotycz.ce zwi.kszenia dok.adno.ci oblicze. przy ograniczeniach sprz.towych i przy rownoczesnym zachowaniu szybko.ci dzia.a.. Punkt pierwszy prezentuje przegl.d problemow teoretycznych dotycz.cych zwi.kszania dok.adno.ci oblicze. zmiennoprzecinkowych, punkt drugi prezentuje metod. dwoch akumulatorow, b.d.c. przyk.adem rozwi.zania nale..cego do klasy metod oblicze. o quasi-maksymalnej precyzji, punkt trzeci prezentuje ewolucj. i stan obecny procesorow graficznych ze szczegolnym naciskiem na dok.adno.. oblicze.. W kolejnych rozdzia.ach podane s. wyniki eksperymentu [...]

Approach to evoking stereovision impressions from images

Czytaj za darmo! »

In this paper we present a new approach, based on a simple 2D to 3D image conversion, to evoke stereovision impressions from images. First, an influence of the red color component shift on the occurrence of a plausible 3D effect is examined. Next, the resulting method for the 2D to 3D image conversion is described. It occurred to be suitable for the real-time realization as it is shown with the presented results of experiments. Among possible applications of the proposed approach are: stereovision post-processing of standard 2D (e.g., archive) photographs and stereovision real-time option for typical 2D monitoring systems. Streszczenie. W artykule zaprezentowano nowe ujęcie problemu konwersji obrazów dwuwymiarowych (2D) do trójwymiarowych (3D) w celu uzyskania wrażeń stereowizyjnych. Badano wpływ przesunięcia składowej czerwonej obrazu na pojawianie się efektu 3D. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na efektywność zaproponowanej metody konwersji, która dzięki temu może być realizowana w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania zaproponowanego rozwiązania to np.: poprawa jakości standardowych zdjęć 2D i opcja stereowizyjna w typowych systemach monitoringu z obrazowaniem 2D. (Wywoływanie wrażenia trówymiarowego dla obrazów) Słowa kluczowe: stereowizja, anaglif, konwersja 2D do 3D, postrzeganie efektu 3D. Keywords: stereovision, anaglyph, 2D to 3D image conversion, 3D effect perception. Introduction A three-dimensional scene is a human brain interpretation of two two-dimensional images, which registered by both eyes [1]. A 3D illusion is noticed even if images presented to the eyes are to some extent incorrect, incomplete or inconsistent. In case of a color space like RGB (red, green, and blue), if only one color component e.g. from the left eye view reaches the left eye and two remaining color components from the right eye view reach the right eye, not only a 3D scene is perceived but also quasi-true colors are seen [2, 3]. This e[...]

Fast and accurate digital signal processing realized with GPGPU technology

Czytaj za darmo! »

An idea of the so-called quasi-maximum accuracy computations for improvement of precision of the floating-point digital signal processing with graphic processing units (GPUs) is presented in this paper. In the presented approach, the increase of the precision of computations does not need any increase of the length of the data words. Special attention has been paid to efficiency and precision of computations. The maximum accuracy has been analyzed and technically realized with no additional costs in hardware and computation time. Streszczenie. W artykule zaproponowano wykorzystanie obliczeń zmiennoprzecinkowych o quasi-maksymalnej dokładności do cyfrowego przetwarzania sygnałów za pomocą procesorów graficznych (GPU). W zaprezentowanym rozwiązaniu, zwiększenie precyzji obliczeń nie wymaga zwiększenia długości słów danych. Szczególną uwagę zwrócono na efektywność przeprowadzanych obliczeń. Idea użycia obliczeń o maksymalnej precyzji została technicznie zrealizowana bez dodatkowych kosztów w sprzęcie i w czasie obliczeniowym. (Szybkie i dokładne cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem technologii GPGPU) Słowa kluczowe: liczby zmiennoprzecinkowe, GPGPU, CUDA, maksymalna precyzja obliczeń, dwa akumulatory, generator cyfrowy Keywords: floating-point numbers, GPGPU, CUDA, maximum accuracy, two accumulators, digital generator Introduction A famous Fettweis-Orchard theorem formulated in the 60-thies of the previous Century explains marvelous properties of passive lossless electronic filters [1, 2]. Furthermore, almost since the beginning of the era of digital signal processing (DSP), it is known that digital lossless systems, i.e. those, which losslessly and passively (or more precisely - structurally losslessly) transmit the signal power (or the “pseudopower" as it was originally referred to) are stable (even under looped conditions), insensitive to coefficient errors, and tolerant to computational inaccuracies [3]. Examples of[...]

Comparison of NI LabVIEW and NI Vision Builder AI environments in fast prototyping of video processing algorithms for CCTV using smart camera


  Every year an essential number of dangerous situations happens in urban environments. Detection of those threats, and reacting to them accordingly, is one of the most important tasks of police forces. Mainly for these reasons there is a great interest in fast implementation of real-time video processing algorithms in surveillance systems. It is important to detect common offences and threats such as: vandalism (fire or graffiti detection), driving in a wrong direction on one-way street, pedestrian crossing at the red light, and trespassing at the bus (or tram) stop. In this paper innovative solutions for recognition of threats in urban areas using National Instruments smart camera type NI 1742, NI LabVIEW [7, 14] and NI Vision Builder for Automated Inspection (NI Vision Builder AI) software [15, 16] are presented. Smart camera can be used in many various applications [2, 3, 5, 6] e.g. in the quality control, object classification, static and dynamic event recognition, emergency situation recognition, OCR (ang. Optical Character Recognition), face recognition and more. As an example of the image processing algorithm, the program for pedestrian detection has been designed. It serves to detect people at a pedestrian crossing when the red light has been lit. The application is written using NI Vision Builder AI. Smart camera NI 1742 A. Architecture National instruments smart camera type NI 1742 [17], whose block diagram is presented in Fig. 1, is an embedded system for video acquisition and processing. VGA (640480) CCD image sensor can acquire monochrome images up to 60 fps. The camera is equipped with 128 MB RAM, 128 MB flash memory and is powered by a 533 MHz PowerPC processor. Thanks to those components, real time image processing is possible without any external computing unit. This kind of solution enables to create rugged, self-sufficient, and independent systems. Image acquisition can be set off using external trigger[...]

 Strona 1