Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ ADAMSKI"

Identyfikacja związków steroidowych i olejków eterycznych z Lycoperdon perlatum

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę spektroskopową steroidowych związków obecnych w Lycoperdon perlatum. Wykazano obecność (S)-23-hydroksylanostrolu, 􀄮-endonadtlenku ergosterolu i jego 9,11-dehydropochodnej oraz (23E)-lanosta- 8,23-dien-3􀈕,25-diolu. Głównymi składnikami frakcji lotnej były 3-oktanon, 1-okten- 3-ol i (Z)-3-okten-1-ol. (S)-23-Hydroxylanostrol, ergosterol 􀄮-endoperoxide, ergosterol 9,11-dehydroendoperoxide and (23E)-lanosta- 8,23-dien-3􀈕,25-diol were sepd. from Lycoperdon perlatum by steam distn. and identified by mass spectroscopy. 3-Octanone, 1-octen-3-ol and (Z)-3-octen-1-ol were predominated components of volatiles. Lycoperdon perlatum Pers. (purchawka chropowata, Lycoperdaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi) wyst􀄊puje powszechnie od czerwca do pa􀄨dziernika w lasach iglastych i li􀄞ciastych, w zaro􀄞lach oraz na wrzosowiskach. Jej owocniki maj􀄅 kszta􀃡t kulistej g􀃡ówki, zw􀄊􀄪aj􀄅cej si􀄊 stopniowo w krótki i gruby trzon o bia􀃡ej barwie, która po osi􀄅gni􀄊ciu pe􀃡nej dojrza􀃡o􀄞ci zmienia si􀄊 na szaroczarn􀄅. Osi􀄅gaj􀄅 wysoko􀄞􀃼 przeci􀄊tnie 5-8 cm, a szeroko􀄞􀃼 w górnej cz􀄊􀄞ci 3-5 cm1). Jadalne s􀄅 tylko m􀃡ode owocniki, gdy ich wn􀄊trze jest jeszcze bia􀃡e i elastyczne. Ze wzgl􀄊du na specyficzny smak i zapach Lycoperdon perlatum mo􀄪e by􀃼 u􀄪ywana jako przyprawa. W tradycyjnej medycynie Indian Cherokee by􀃡a stosowana do zapobiegania krwawieniom i infekcjom p􀄊pka noworodków po odci􀄊ciu p􀄊powiny2). Z jej owocników dotychczas wyizolowano i oznaczono kwas kalwatynowy3), kwas enteridiowy4), 4-hydroksyfenylo-1-azaformamid5) o[...]

Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum


  Przedstawiono analizę chromatograficzną olejków eterycznych uzyskanych z wybranych części barszczu Mantegazziego. Zawartość olejków wahała się w przedziale 0,45-9,5%. W olejkach z korzeni, łodyg i szypułek dominującym lotnym składnikiem był p-cymen, zaś w olejku z liści seskwiterpenowe kariofilen i β-gwajen. Nieterpenowy octan n-oktylu występował w przewadze w olejkach z kwiatów i owoców. Zaprezentowano również wygodną i szybką metodę izolowania furanokumaryn: pimpineliny i angelicyny. Roots, stems, pedicels, flower and dry leaves and fruits of giant-hogweed (Heracleum mantegazzianum) were steam-distd. to recover volatile oils. The spent fruits were addnl. hexane-extd. for 3 weeks to isolate angelicine and 5,6-dimethoxyangelicine. The oils were analyzed for chem. comp. by chromatog. and mass spectrometry. p-Cymene was the main component of roots, pedicels and stems-derived oils (42.81%, 58.42% and 49.94%, resp.), β-guaiene of leaves-derived oil (35.43%) and Me(CH2)7OC of the flowers and fruits-derived oils (68.03% and 59.10%, resp.). The lowest yield of the oil was obsd. at processing stems (450 mg/100 g) and the highest for fruits (950 mg/100 g). Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski lub mantegazyjski, Heracleum mantegazzianum) należy do rodziny selerowatych (Apiaceae Sommier & Levier). Pochodzi z regionu Kaukazu Północnego. Do Europy został sprowadzony na początku XIX w. jako gatunek ozdobny i paszowy, ale szybko rozprzestrzenił się jako gatunek inwazyjny. Ze względu na bardzo duże podobieństwo morfologiczne bywa mylony z barszczem Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.). Duży Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Antoni Szumny*, Maciej Adamski, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Piotr Nowa kowski Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) Chemical composition of volatile oils of giant-hogweed Dr hab. inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii [...]

Biosynthesis of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on by fungi from genus Trichoderma to fungicide-resistant. Biosynteza 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu przez grzyby z rodzaju Trichoderma odporne na fungicydy


  Five parent strains of T. viride and T. harzianum and their fungicide resistance mutants were studied for ability to produce of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on (6-PAP) isolated by steam distn. and identified by GC-MS anal. The highest ability for biosynthesis of 6-PAP was observed in the parent strain T. viride F74 (82.6 mg/mL) and its resistant iprodione mutant F74-220 (47.6 mg/mL). The T. viride mutants Td50 acquired the ability to constitutional biosynthesis of 6-PAP. Only T. harzianum parent strain F86 and 2 mutants (F86-272, F86-273) were able to biosynthesize 6-PAP. Only T. viride strains Td50-40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 and T. harzianum strains F86-272, F86-273 may be used in an integrated plant protection in combination with fungicides. Badano zdolność szczepów macierzystych Trichoderma viride i T. harzianum oraz ich mutantów odpornych na fungicydy do biosyntezy 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu (6-PAP). Grzyby hodowano na podłożu płynnym, z glukozą jako źródłem węgla, w warunkach intensywnego napowietrzania. Do izolacji produktu zastosowano destylację z parą wodną na aparacie Derynga, identyfikując go za pomocą GC-MS. Produkcja 6-PAP przez badane szczepy była zróżnicowana. Najwyższą zdolność do biosyntezy tego produktu obserwowano w przypadku szcze-pu macierzystego T. viride F74 (82,6 μg/mL) oraz jego mutanta F74-220 (47,6 μg/mL) odpornego na iprodion. Z reguły mutanty T. viride Td50 nabywają zdolności do konstytucyjnej biosyntezy tego antybiotyku. Spośród grzybów T. harzianum, jedynie szczep F86 i jego 2 mutanty (F86-272 i F86-273) cechowała zdolność do biosyntezy 6-PAP. Szczepy T. viride Td50- 40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 oraz T. harzianum F86-272 i F86-273 mogą być wykorzystane w zintegrowanej ochronie roślin w połączeniu z fungicydami. Szczepy F74, F74-220 i Td50-40 można wykorzystać jako potencjalnych producentów związku o kokosowym zapachu. [...]

Chromatograficzna analiza lotnych związków aromatycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego (Chaenomeles superba)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę chromatograficzną sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS) olejków eterycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego Chaenomeles superba. Wydajność izolowania olejków wynosiła 0,007-0,014%. Głównymi związkami występującymi w badanych kultywarach były terpenoidy ((E,E)-􀄮-farnezen, 􀄮-terpineol, linalol i jego tlenki). Obecne były również w stosunkowo dużej ilości estry etylowe kwasu heksanowego i oktanowego. Destylat odmiany B-11 może stać się wzorcem chromatograficznym (E,E)- 􀄮-farnezenu. Wyniki porównano z dostępnymi odmianami pigwowca okazałego i katajskiego. Essential oils of 11 Chaenomeles superba cultivars were isolated by steam distn. and analyzed gas chromatog. with mass spectroscopy. The yield of oils was 0.007-0.014% . (E,E) -􀄮-Farnesene, 􀄮-terpineol, linalool and linalool oxide were the main components of the oils. Ethyl hexanoate and octanoate were also present. Pigwowce nale􀄪􀄅 do rodziny ró􀄪owatych Rosaceae, podrodziny jab􀃡kowatych Maloideae, rodzaju Chaenomeles. Za kraje ich pochodzenia uwa􀄪a si􀄊 Chiny, Japoni􀄊 i Kore􀄊. W ostatnich latach obserwuje si􀄊 rosn􀄅c􀄅 popularno􀄞􀃼 tych krzewów w Europie, nie tylko ze wzgl􀄊du na ich atrakcyjny wygl􀄅d, ale tak􀄪e za to, 􀄪e stanowi􀄅 􀄨ród􀃡o jadalnych owoców. Znane s􀄅 trzy gatunki pigwowców: japo􀄔ski (Ch. japonica), okaza􀃡y (wynios􀃡y, Ch. speciosa) i katajski (chi􀄔ski, Ch. cathayensis). Wyró􀄪nia si􀄊 równie􀄪 grup􀄊 miesza􀄔ców b􀄊d􀄅cych krzy􀄪ówk􀄅 pigwowca japo􀄔skiego i chi􀄔skiego, powsta􀃡􀄅 w wyniku prac hodowlanych. Krzy􀄪ówk􀄅 tak􀄅 jest pigwowiec po􀄞re[...]

Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.)


  Zbadano skład chemiczny olejków eterycznych pozyskanych z 14 kultywarów bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.): Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (odmiana polska), Palla verde scuro i Foglie di Latuga. Dla świeżego surowca uzyskano wydajności 0,3-0,8%, a po wysuszeniu 0,8-1,6%. Wykazano znaczne zmiany w składzie ilościowym i jakościowym dla poszczególnych kultywarów. Dla przebadanych kultywarów charakterystyczne było zmniejszanie się zawartości eugenolu, estragolu, (Z)-cynamonianu metylu i zwiększanie zawartości linalolu. Plant tissues of sweet basil (Ocimum basilicum) cultivars Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (polish variety), Palla verde scuro and Foglie di Latuga were steam distd. to recover volatile essentials oils (yields 0.3-0.8% for fresh plants and 0.8-1.6% for dried ones). The oils were then analyzed for chem. compn. by gas chromatog. with mass spectrometry. Linalool and eucalyptol were the main components of the oils. Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.) jest jednoroczną rośliną zielną, należącą do rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Jej światową produkcję szacuje się na ponad 2 tys. t/r. Jest ona głównie stosowana Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.) Chromatographic analysis of volatile fraction of 14 basil cultivars Dr inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Od 1995 r. jest adiunktem na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - hodowla zwierząt. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul Norwida 25/27, 51-375 Wrocław, tel.: (71) 320-51-11, [...]

Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants. Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy


  A review, with 55 refs. Obniżenie poziomu równowagi kationowo-anionowej DCAD (dietary cation-anion difference) może powodować ograniczenie występowania schorzeń metabolicznych krów w okresie okołoporodowym. Wartość analizowanych parametrów fermentacji in vitro oraz równowagi kwasowo zasadowej krwi krów świadczą o korzystnym profilu zmian wynikających z rosnącego udziału DDGS (dry distillers grains with solubles) w dawce pokarmowej. Stwierdzono wzrost zawartości białka w siarze krów i mimo tendencji do pogorszenia niektórych jej cech fizykochemicznych, nie obserwowano negatywnego wpływu na status odporności biernej cieląt. Wykorzystanie DDGS na większą skalę w dawkach pokarmowych dla krów, jako sposobu naturalnej utylizacji, może powodować istotne ograniczenie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z jego zagospodarowaniem. Produkcja DDGS Perspektywa wyczerpania się naturalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny) oraz negatywny wpływ na środowisko produktów ich spalania, zmusza do szukania alternatywnych paliw pochodzących z biomasy roślinnej1). W ostatnich latach, także w Polsce, wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw z roślin, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego spalania, ale także stanowić komponenty stosowane w produkcji paliw płynnych. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, które określają udział biopaliw w rynku energetycznym na poziomie 10% do 2020 r., efektem powinno być ograniczenie o 20% emisji ditlenku węgla do atmosfery2), poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w Polsce ma przekroczyć 10% całkowitej ilości energii produkowanej w kraju3). Zastępowanie konwencjonalnej benzyny (etyliny) biopaliwem może odbywać się poprzez dodawanie do niej bioetanolu. Można go produkować z różnych roślin, ale trzeba mieć świadomość, że wydajność produkcji w zależności od źródła surowca jest zmienna (tabela 1). Spośród zbóż najbardziej [...]

 Strona 1