Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka KRZYKOWSKA"

Speaker recognition based on telephone quality short Polish sequences with removed silence

Czytaj za darmo! »

This paper presents the effectiveness of speaker identification based on short Polish sequences. An impact of automatic removal of silence on the speaker recognition accuracy is considered. Several methods to detect the beginnings and ends of the voice signal have been used. Experimental research was carried out in Matlab environment with the use of a specially prepared database of short speech sequences in Polish. The construction of speaker models was realized with two techniques: Vector Quantization (VQ) and Gaussian Mixture Models (GMM). We also tested the influence of the sampling rate reduction on the speaker recognition performance. Streszczenie: Artykuł przedstawia badania efektywności rozpoznawania mówcy opartego na krótkich wypowiedziach w języku polskim. Sprawdzono wpływ automatycznego wykrywania i usuwania ciszy na jakość rozpoznawania mówcy. Przebadano kilka różnych metod wykrywania początku i końca fragmentów mowy w wypowiadanych sekwencjach. Eksperymenty zostały przeprowadzone z użyciem środowiska Matlab i specjalnie utworzonej bazy krótkich wypowiedzi w języku polskim. Do budowy modeli mówców wykorzystano kwantyzacja wektorowa (VQ) oraz Gaussian Mixture Models (GMM). Podczas badań sprawdzono także wpływ obniżenia szybkości próbkowania na skuteczność identyfikacji mówcy. (Badania efektywności rozpoznawania mówcy opartego na krótkich wypowiedziach w języku polskim) Keywords: speaker recognition, vector quantization, GMM, end-point detection. Słowa kluczowe: rozpoznawanie mówcy, kwantyzacja wektorowa, GMM, detekcja głosu. Introduction Techniques based on acoustic signals are an interesting solution in numerous biometry applications [1,2]. In our present study we focus on experiments with short speech sentences [3, 4]. This paper examines an influence of the voice activity detection techniques on efficiency of the speaker identification. This task has been realized with the use of the GMM (Gaussian mixture models) as well as[...]

Fast speaker recognition based on short Polish sequences


  Among key issues determining effectiveness and speed of biometric identification systems there is a proper selection of acquisition parameters and representation of the input data. Typically biometric systems are based on the analysis and recognition of various images such as fingerprint, face, iris, ear, hand geometry, etc. [1, 2]. However, nowadays speaker recognition techniques are becoming more and more important. Identification techniques based on acoustic signals (voice) is yet holding about a 3% share in the commercial biometric market only [3]. However, it should be noted that the speaker identification has a number of advantages and can be used to authorization access for many services and systems such as voice dialing options, telephone banking, shopping by phone, database access, voicemail, information services, access to restricted zones, access to computers, etc. In contrast to systems based on image recognition, speaker recognition easier detects sex and nationality. It may also be a part of complex multimodal biometric systems examining many biometric features thus guarantying more effective identification. Speaker recognition techniques can be divided into two types: verification and identification [4, 5]. Speaker verification consists in acceptance or rejection of the speaker. Speech after parameterization is compared with the reference model. Depending on certain diagnosis threshold, the speaker is accepted or rejected. Verification is simpler than the second task namely identification, which consists in recognition which person from a set of the registered people speaks. Parameters of the input speech signal are compared with the base parameters of the reference N-models. Then the maximum selector shows the greatest similarity to the reference model and selects the appropriate speaker ID. Speaker recognition methods can be divided into the following main categories [6]: - text-dependent - speaker recogni[...]

Approach to evoking stereovision impressions from images

Czytaj za darmo! »

In this paper we present a new approach, based on a simple 2D to 3D image conversion, to evoke stereovision impressions from images. First, an influence of the red color component shift on the occurrence of a plausible 3D effect is examined. Next, the resulting method for the 2D to 3D image conversion is described. It occurred to be suitable for the real-time realization as it is shown with the presented results of experiments. Among possible applications of the proposed approach are: stereovision post-processing of standard 2D (e.g., archive) photographs and stereovision real-time option for typical 2D monitoring systems. Streszczenie. W artykule zaprezentowano nowe ujęcie problemu konwersji obrazów dwuwymiarowych (2D) do trójwymiarowych (3D) w celu uzyskania wrażeń stereowizyjnych. Badano wpływ przesunięcia składowej czerwonej obrazu na pojawianie się efektu 3D. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na efektywność zaproponowanej metody konwersji, która dzięki temu może być realizowana w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania zaproponowanego rozwiązania to np.: poprawa jakości standardowych zdjęć 2D i opcja stereowizyjna w typowych systemach monitoringu z obrazowaniem 2D. (Wywoływanie wrażenia trówymiarowego dla obrazów) Słowa kluczowe: stereowizja, anaglif, konwersja 2D do 3D, postrzeganie efektu 3D. Keywords: stereovision, anaglyph, 2D to 3D image conversion, 3D effect perception. Introduction A three-dimensional scene is a human brain interpretation of two two-dimensional images, which registered by both eyes [1]. A 3D illusion is noticed even if images presented to the eyes are to some extent incorrect, incomplete or inconsistent. In case of a color space like RGB (red, green, and blue), if only one color component e.g. from the left eye view reaches the left eye and two remaining color components from the right eye view reach the right eye, not only a 3D scene is perceived but also quasi-true colors are seen [2, 3]. This e[...]

Dobór elementów sprzętowo-programowych w systemie akwizycji obrazu tęczówki do celów identyfikacji osób

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badania dotyczące analizy zagadnień związanych z akwizycją zdjęcia tęczówki oka ludzkiego. Prawidłowy obraz tęczówki jest kluczowym elementem systemu identyfikacji biometrycznej. Pokazano problemy pojawiające się przy wykonywaniu zdjęć z zastosowaniem prostych i stosunkowo niedrogich rozwiązań, dokonujących akwizycji zarówno w świetle dziennym, jak i bardziej popularnym rozwiązaniu, które wykorzystuje podczerwień. Odniesiono się do wymagań określonych w normach europejskich ISO/IEC WD 19794-6 oraz IEC EN 60825-1. Abstract. This paper presents an analysis of issues related to the acquisition of human iris images. Proper acquisition of iris picture is a key element of the biometric identification system. We analyze problems that arise when taking photos using simple and relatively inexpensive solutions, which can be widely used as popular biometric test standard. We have designed and built an experimental iris acquisition system with impulsive infrared lightning. In our experiments we performed acquisitions both in daylight and infrared light. The experiments and the investigations were prepared according to the requirements of the European standards ISO / IEC WD 19794-6 and IEC EN 60825-1. (Selection of hardware and software elements of iris image acquisition system for people). Słowa kluczowe: biometria, rozpoznawanie tęczówki, akwizycja w podczerwieni. Keywords: biometry, iris recognition, image acquisition in infrared. Wprowadzenie Rozpoznawanie osób na podstawie tęczówki jest jedną ze stosunkowo najmłodszych technik identyfikacji biometrycznej. W porównaniu do innych biometrycznych cech fizycznych, zaletą tęczówki jest niezmienność jej wyglądu praktycznie przez całe życie danej osoby, a także stosunkowo dobre zabezpieczenie przez wpływem otaczającego środowiska - oko jest zawsze czyste. Pierwsze propozycje wykorzystania obrazu tęczówki zostały zaproponowane już w 1936 roku [1]. Niestety w tamtych czasach możliw[...]

 Strona 1