Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Okrasa"

Filtracyjne włókniny kompozytowe do ochrony układu oddechowego


  Filtrating nonwoven composites for the protection of respiratory tract One of the fastest growing trends in textile technology is the production of multifunctional composite nonwovens. Such materials are formed as a combination of components with different properties and/or produced by means of separate technologies, combining therefore the advantages of each of the components. With use of composite technology it is possible to design the material with the properties exceeding characteristics of its individual components. Improvement of functionality and usability, increased mechanical strength of the nonwoven structure, care for the environment, or reduction of the production costs are only few advantages of the composite nonwoven techniques. The article presents an overview of selected methods of manufacturing such nonwoven materials intended for use in purifying respiratory protective equipment. Wprowadzenie Zasadnicze znaczenie wśród środków ochrony indywidualnej zabezpieczających człowieka przed zagrożeniami odgrywa sprzęt ochrony układu oddechowego. Stosowany jest on w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, często w warunkach, w których człowiek narażony jest na długofalowe i nieprzewidywalne oddziaływanie czynnika niebezpiecznego, którego skutki mogą być opóźnione w czasie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby włókniny filtracyjne stosowane do oczyszczania powietrza w tego typu sprzęcie charakteryzowały się wysoką skutecznością zatrzymywania cząstek szkodliwych aerozoli obecnych w strumieniu powietrza, przy niskiej wartości oporów oddychania elementu filtrującego. Jednocześnie powinny one spełniać wymagania charakterystyczne dla warunków użytkowania danego typu sprzętu ochrony układu oddechowego. Powszechnie stosowany sprzęt filtrujący produkowany jest z kilku warstw włóknin o selektywnie dobranych funkcjach. Filtry i półmaski filtrujące zbudowane są przeważnie z układów włóknin o zróżnicowanej porowatości[...]

Funkcjonalizacja tekstyliów i odzieży za pomocą stopów z pamięcią kształtu


  1. Wprowadzenie Najnowsze kierunki badań z zakresu inżynierii materiałowej dotyczą prac nad funkcjonalizacją i aplikacją materiałów inteligentnych, łączących w jednej strukturze funkcje sensoryczne i wykonawcze. Szczególne zainteresowanie w ostatnich latach budzą materiały z pamięcią kształtu (z ang. Shape Memory Materials - SMM). Materiały te są zdolne do zmiany kształtu, rozmiaru lub wewnętrznej struktury pod wpływem określonego bodźca, np. zmiany temperatury, wilgotności względnej, pH, wpływu pola Anna Dąbrowska , Graż yna Bartkowiak , Małgorzata Okrasa Funkcjonalizacja tekstyliów i odzieży za pomocą stopów z pamięcią kształtu Przegląd - WOS 10/2014 33 ODZIEŻOWNICTWO elektrycznego, magnetycznego, promieniowania, czy też działania substancji chemicznej (Cho, 2010). W grupie materiałów z pamięcią kształtu można wyróżnić stopy (Shape Memory Alloys - SMA), polimery (Shape Memory Polymers - SMP), ceramikę (Shape Memory Ceramics - SMC), materiały hybrydowe (Shape Memory Hybryds - SMH) oraz żele (Shape Memory Gels - SMG). Wśród nich materiałami o najszerszym obecnie potencjale badawczym i komercyjnym znajdują się stopy z pamięcią kształtu, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (Sun i inni, 2012). Na szczególną uwagę zasługują biomedyczne zastosowania SMA, których przykładem mogą być aktywne stenty, nici chirurgiczne, czy druty stosowane w aparatach ortodontycznych oraz zaciski do łączenia kości w przypadku skomplikowanych złamań. Zastosowania biomedyczne stanowią ponad 60% amerykańskich patentów dotyczących stopów z pamięcią kształtu od 1990 do 2013 roku. Innym przykładem zastosowania SMA są zawiasy drzwi ewakuacyjnych, które demontują się podczas pożaru pod wpływem ciepła, zraszacze przeciwpożarowe aktywowane wysoką temperaturą oraz okna w domach energooszczędnych, otwierające się i zamykające w zależności od zmian temperatury. Ponadto, SMA stosowane są w przemyśle lotniczym i samochodowym, w przedmiotach u[...]

Nanofillers-containing polymer composite filters Filtracyjne kompozyty polimerowe z dodatkiem nanonapełniaczy DOI:10.15199/62.2015.2.12


  Polypropylene was filled with octaisobutylsilsesquioxane (10% by mass) and used for prodn. of melt-blown nonwovens applied then as filter materials (optionally after corona discharge treatment) for sepn. of NaCl nanoaerosol and paraffin oil mist. The addn. of filler resulted in a substantial decrease in penetration of particles trough nonwovens. Przedstawiono wyniki prac zmierzających do opracowania nanokompozytu polimerowego przeznaczonego do zastosowania w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Opisane rozwiązanie opiera się na połączeniu dwóch metod poprawy właściwości filtracyjnych włóknin polimerowych. Polega ono na zastosowaniu aktywacji elektrostatycznej włóknin za pomocą wyładowań koronowych oraz na wprowadzeniu do matrycy polimerowej dodatków w postaci nanonapełniaczy z grupy poliedrycznych silseskwioksanów (POSS). Opracowany sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie bardzo skutecznych materiałów filtracyjnych o wzbogaconych właściwościach ochronnych w jednym procesie technologicznym podczas formowania włókien polimerowych. Zbadano właściwości filtracyjne kompozytów polimerowych wobec aerozoli standardowych i nanoaerozoli w zależności od składu i parametrów aktywacji kompozytu. Uzyskano trwały efekt elektretu i wielokrotną poprawę skuteczności filtracji nanocząstek chlorku sodu względem włóknin niemodyfikowanych. Omówiono również wpływ dodatku POSS na strukturę morfologiczną włókniny. W celu zapewnienia dużej skuteczności filtracji włóknin wytwarzanych metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown) standardowo stosowane są techniki inicjujące lub wzmacniające siły elektrostatycznego przyciągania pomiędzy włóknem elementarnym a cząstką aerozolu wychwytywaną ze strumienia przepływającego powietrza1, 2). Wiele metod aktywacji szeroko opisano w literaturze3), m.in. elektroprzędzenie polegające na wytwarzaniu ultracienkich włókien z roztworu z zastosowaniem pola elektrycznego4), ładowanie z wykorzys[...]

Opracowanie i weryfikacja założeń do konstrukcji aktywnych układów materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2016.01.3


  Słowa odzież aktywna, materiały z pamięcią kształtu, odzież ochronna Elaboration and verification of assumptions for a construction of active textile systems intended for clothing protecting against heat and flame Active clothing with protective properties adjusting to the level of hazards can be adopted at many workplaces e.g. in metallurgy. In particular, it concerns situations when the worker is not exposed constantly to the high level of hazardous factors, but only periodically e.g. during the inspection works. Therefore, a model of active clothing protecting against heat and flame is under the development within a project conducted in the CIOP-PIB. In this paper, assumptions for a construction of active textile systems intended for clothing protecting against heat and flame are presented and verified on a basis of laboratory tests. Tests of a resistance of textile systems to the radiant heat, as well as convective heat from the flame, indicated that implementation of distancing elements between the textile layers caused a creation of insulating air gap and as a consequence - an improvement of the selected protective properties. On a basis of test results, the most advantageous variant of materials with distancing elements has been chosen. For this variant, 80.0% increase of protective properties against radiant heat, and 74.3% increase against convective heat, have been achieved. These results confirm the correctness of undertaking research works aimed at the development of active protective clothing with shape memory elements for an improvement of safety and comfort at work in conditions of heat and flame hazards. Keywords: active clothing, shape memory materials, protective clothing 1. Wstęp Praca w warunkach zagrożenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy wymaga często stosowania odzieży ochronnej. Obecnie na stanowiskach pracy stosowana jest odzież ochronna tradycyjna, która nie zmienia swoich właściwo[...]

Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności w przestrzeni pododzieżowej z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych


  New undergarment temperature and relative humidity measuring system with Data Logger and wireless data transmission The paper presents the prototype system developed in the CIOP-PIB, measuring the temperature and relative humidity in the undergarment space, designed to evaluate clothing in terms of providing human thermal comfort, while its use. The developed system includes a wireless communication module, which allows recording and wireless transmission of the measurement data via the GSM network to the server. Use of the system facilitates the measurement of undergarment microclimate parameters in the laboratory studies as well as during the field tests. Moreover, the developed prototype evaluation based on subjective judgment assessments of system usability including, among others its way of installation and the comfort of use, while performing work-related activities as well as its functionality, is presented. Wprowadzenie Według danych GUS tylko w pierwszym półroczu 2013 roku [1] 1030 wypadków przy pracy spowodowanych było zaniechaniem stosowania sprzętu ochronnego. Niechęć pracowników do używania i brak akceptacji środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, spowodowane są między innymi niewygodą ich stosowania. Odzież, w tym odzież ochronna lub odzież do użytku sportowego, oprócz zapewnienia człowiekowi niezbędnego poziomu izolacyjności cieplnej oraz ochrony przed szkodliwym działaniem środowiska, powinna w jak najmniejszym stopniu ograniczać wykonywanie czynności i zapewniać maksymalny możliwy komfort użytkowania. Agnieszka Kurczewska , Anna Marszałek, Małgorzata Okrasa , Bogdan Włodarczyk Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności w przestrzeni pododzieżowej z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych Przegląd - WOS 4/2014 31 ODZIEŻOWNICTWO W zakresie odzieży ochronnej wymagania te wynikają bezpośrednio z dyrektywy 89/686/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej [2][...]

Efficiency study of bioactive porous structures with time-dependent activity in filtering melt-blown nonwovens Badanie skuteczności porowatych struktur biobójczych z funkcją czasowej aktywacji we włókninach filtracyjnych melt-blown DOI:10.15199/62.2017.3.8


  Polypropylene nonwovens were modified by addn. of hexamethylene-1,6-bis(N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide) deposited on aluminosilicate nanocrystals (grain size below 100 nm) during their prodn. by melt-blown technol. After 24 h of incubation, a signifivant decrease in the no. of E. coli bacteria on the nonwovens was obsd. Przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem było opracowanie porowatych struktur biobójczych do modyfikacji włókien polimerowych w technologii melt-blown. Do opracowania wykorzystano czynny biologicznie dibromek heksametyleno-1,6-bis(N,N-dimetylo- N-dodecyloamoniowego) (12-6-12) (surfaktant gemini GS-12-6-12) osadzony na nośniku w postaci nanokryształów glinokrzemianowych o wielkości nie przekraczającej 100 nm. Po 24 h inkubacji odnotowano wyraźny spadek liczby bakterii E. coli na włókninach zawierających biobójcze struktury w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku narażenia pracowników na bioaerozole konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) wykorzystującego zjawisko filtracji cząstek. Do konstrukcji tego typu sprzętu powszechnie wykorzystywane są włókniny filtracyjne wytwarzane metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown). Włókniny te ze względu na niewielką średnicę i znaczną gęstość upakowania włókien gwarantują uzyskanie znacznej powierzchni filtracyjnej i tym samym wysokiej skuteczności wychwytu cząstek zanieczyszczeń ze strumienia przepływającego przez nie powietrza. Długotrwałe użytkowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w zapylonym środowisku prowadzi do tworzenia się agregatów cząstek, które mogą przemieszczać się i ulegać reemisji z powierzchni filtracyjnej. Zjawisko to nabiera szczególnie niebezpiecznego charakteru, gdy wśród odrywających się cząstek obecne są mikroorganizmy chorobotwórcze, alergeny i toksyny pochodzenia mikrobiologicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie biobójczego działania włóknin filtracyjny[...]

Wykorzystanie polimerów superabsorpcyjnych w materiałach włókienniczych DOI:10.15199/62.2017.10.20


  Synteza pierwszego polimeru pochłaniającego wodę datowana jest na 1938 r., kiedy spolimeryzowano termicznie w środowisku wodnym1) kwas akrylowy i diwinylobenzen. Tego typu materiał znalazł komercyjne zastosowanie dopiero w latach 80. ub. wieku do produkcji wyrobów higienicznych dla kobiet oraz pieluszek dla dzieci2). Roczne zapotrzebowanie na SAP we wszystkich sektorach gospodarki wynosi obecnie ok. 2,2 mln t, a do 2020 r. ma wzrosnąć do 2,9 mln t3). W 2015 r. 74% całkowitej produkcji SAP zastosowano w pieluszkach dla dzieci, 12% w środkach higienicznych dla osób dorosłych z problemem nietrzymania moczu, 10% w kobiecych artykułach higienicznych, a pozostałe 4% w rolnictwie, medycynie, elektronice i budownictwie4, 5). Główne czynniki odpowiadające za rosnące zapotrzebowanie na produkty zawierające SAP to wzrost świadomości publicznej co do higieny osobistej, tendencja związana ze zwiększaniem zawartości SAP w jednostkowym wyrobie higienicznym oraz możliwość wzrostu produkcji rolnej dzięki zastosowaniu SAP do optymalizacji wykorzystania wody w uprawie roślin4, 6). Szczególnie interesujący w ostatnich latach jest znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem SAP do modyfikacji właściwości materiałów włókienniczych przeznaczonych do specyficznych zastosowań technicznych (filtry separujące, tkaniny retencyjne, opatrunki chirurgiczne, opakowania do żywności oraz okładziny przewodów elektrycznych7-11)). Większe zainteresowanie materiałami zawierającymi SAP wynika również z postępu technologicznego, który dokonał się w dziedzinie personalizacji wyrobów tekstylnych, a w szczególności odzieży sportowej i roboczej12). Charakterystyka, klasyfikacja i właściwości SAP SAP należą do klasy żeli hydrofilowych (hydrożeli), czyli makromolekularnych sieci łańcuchów polimerowych posiadających zdolność do pochłaniania i retencji wody lub roztworów wodnych1). Pochłanianie wody przez SAP odbywa się poprzez adsorpcję fizyczną (zatrzymanie wody w makro[...]

 Strona 1