Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Majchrzycka"

Modification of polymeric filtration nonwovens by treatment with low-temperature plasma as a method for improvement of aerosol removal efficiency. Modyfikacja polimerowych włóknin filtracyjnych w środowisku plazmy niskotemperaturowej jako metoda poprawy skuteczności usuwania aerozoli


  Polypropylene nonwovens were prepd. by melt blown method and treated with low-temp. plasma to improve their ability for removal of paraffinic oil and NaCl aerosols. A substantial decrease in the aerosol penetration (up to 90%) was achieved. The penetration slightly increase during the filtration for 60 min. Przedstawiono wyniki badań wykorzystania plazmy niskotemperaturowej do modyfikacji włóknin filtracyjnych, z ukierunkowaniem na poprawę ich skuteczności w zatrzymywaniu cząstek stałych i ciekłych aerozoli. Do badań wykorzystano polipropylenowe (PP) włókniny melt blown, powszechnie stosowane w sprzęcie indywidualnej ochrony układu oddechowego. Skuteczność filtracji wyznaczano poprzez pomiar penetracji modelowych cząstek aerozolu chlorku sodu i mgły oleju parafinowego. Wyznaczono wartość początkową tych parametrów (po 3 min) oraz ich zmianę po 60 min traktowania aerozolem modyfikowanych włók-nin filtracyjnych. W celu zobrazowania topografii powierzchni modyfikowanych włókien PP wykorzystano technikę SEM. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano znaczną poprawę skuteczności filtracji w odniesieniu do obu rodzajów cząstek, co potwierdza możliwość wykorzystania techniki plazmy niskotemperaturowej do produkcji wysokoskutecznych filtrów do ochrony układu oddechowego przed wszelkimi szkodliwymi aerozolami. Wdychanie przez pracowników zanieczyszczonego powietrza może prowadzić do przewlekłych schorzeń układu oddechowego, co stanowi poważne zagrożenie życia i zdrowia. W celu ochrony przed tymi zagrożeniami konieczne jest podejmowanie przez pracodawców działań profilaktycznych związanych m.in. z wyposażaniem pracowników w filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego, zapewniający wysoki poziom ochrony przez cały czas stosowania1). Obecnie najpowszechniej wykorzystywane w ochronie układu oddechowego są układy filtracyjne, w których podstawowa warstwa, odpowiedzialna za skuteczność filtracji cząstek aerozoli, jest produkowana [...]

Kierunki doskonalenia włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi


  Directions of improvement for nonwovens used in respiratory protection against biohazard Biological hazards transported by air that appear in work environment place a responsibility upon an employer to protect their workers. Following the EU directives, it is recommended to introduce protective systemic measures. Yet it is still rather common in many work places that respiratory protective device is used. While designing such equipment, parametres on nonwovens are of paramount importance as it is the material which decides about the efficiency of protection. Apart from the typical, barrier functions expressed by the efficiency of filtration, these nonwovens may perform various functions that improve the safety of the equipment, for instance biocide activities or improvement in the microclimate of the respiratory zone. While designing the new materials for construction of the respiratory protective devices, it is necessary to define its functionality as a derivative of the hazard characteristic as well as the forecasted working conditions. The article presents the exemplary manner in which defining the criteria that become the guidelines in designing new respiratory protective device is approached. Knowledge concerning legal regulations connected with ensuring safe use of the equipment was included, in case of a professional exposure to bioaerosols. On this basis, the directions of improvement in the functionality of the filtering nonwovens were pointed out, using interdisciplinary knowledge and achievements in material engineering. Wprowadzenie W przeszłości wyroby włókiennicze postrzegane były przede wszystkim w kategoriach odzieży powszechnego użytku. Jednakże osiągnięcia techniczne i technologiczne w dziedzinie inżynierii materiałowych, a także interdyscyplinarna współpraca ośrodków naukowych i przemysłowych wpłynęła diametralnie na zmianę tego poglądu. Wyroby włókiennicze coraz częściej postrzegane są jako wysoko zaawansowa[...]

Ocena zmian właściwości ochronnych włóknin filtrująco-pochłaniających wobec aerozoli i par substancji organicznych

Czytaj za darmo! »

Do oczyszczania powietrza ze szkodliwych aerozoli wykorzystywany jest powszechnie filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego, natomiast do oczyszczania powietrza z gazów i par substancji chemicznych - sprzęt pochłaniający. Powyższe typy sprzętu różnią się zasadniczo podstawowym materiałem konstrukcyjnym, zapewniającym w pierwszym z wymienionych przypadków, zatrzymywanie cząstek aerozoli na włóknach materiału filtracyjnego, podczas, gdy w drugim z wymienionych przypadków, granule węgla aktywnego zapewniają adsorpcję szkodliwych substancji chemicznych. Podczas użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego może wystąpić sytuacja, gdy zanieczyszczenie powietrza stanowi mieszanina szkodliwych aerozoli i par substancji chemicznych. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie sprz[...]

Właściwości filtracyjne włóknin melt-blown otrzymywanych z poliwęglanu


  Filtration properties melt blown nonwovens produced from polycarbonate The development of new technologies and often associated with this phenomenon is the emergence of new threats, determine the improvement protective fukctions of measures to the protection of the human environment. The article presents the results of research related to improving the efficiency of filter materials used for the construction of respiratory protective devices. The aim of this study was to examine the possibility of using the technology, melt blown electret nonwovens polycarbonate (PC) as an alternative to currently used polypropylene (PP). From the viewpoint of the properties of nonwovens used in the protection of the respiratory protective devices characterized by valuable PC properties, such as high temperature resistance, good electrical insulating properties, biological inertness, and ease of recycling. For nonwoven with PC (opion 2) obtained lower values of aerosol penetration model (higher filtration efficiency) than for nonwoven PP. Studies have shown that PC can be used to produce nonwoven melt blown filtration method, intended for the construction of respiratory protective devices. Wprowadzenie Rozwój technik wytwarzania materiałów tekstylnych stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami jest w wielu przypadkach determinowany pojawieniem się nowych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy. Między innymi zjawisko to dotyczy zagrożeń związanych ze stosowaniem lub wytwarzaniem nanocząstek w procesach produkcyjnych. W szczególności dotyczy to takich gałęzi przemysłu jak: metalurgiczny (pyły i dymy spawalnicze, pyły powstające na skutek precyzyjnego cięcia i szlifowania), przemysł elektroniczny (nanorurki węglowe), drukarstwo, przemysł chemiczny oraz papierniczy (nanocząstki TiO2, samooczyszczające się powierzchnie, SiO2 - Ag). Można się spodziewać w przyszłości, że liczba pr[...]

Biodegradowalny sprzęt ochrony układu oddechowego


  One of highly effective filtering nonwovens of melt-blown type is an equipment designed to be used as a respiratory equipment protecting against inhaling hazardous industrial aerosols. Such equipment is often designed as disposable and as a result the cost of its utilization is a heavy burden for the employers. Due to that fact the numerous research works are undertaken to create production possibilities for nonwovens, which would include biodegradable polymers. This work presents results of research connected with applying a polylactic acid (PLA) for production of melt-blown electret nonwovens as a base in creating and filtering half-masks. The results of research on agreement with standards harmonized with the 89/686/EWG directive, indicate that the equipment fulfills the requirements as far as the highest efficiency of protection is concerned. However, due to occurrence of non-biodegradable construction elements (i.e. exhalation valve, nose clamp, head harness), further technological research in this field is necessary. Wprowadzenie Znaczne zanieczyszczenie środowiska wszelkimi aerozolami powoduje konieczność stosowania skutecznych systemów oczyszczania powietrza. Główne zagrożenie stanowią pyły o średnicy aerodynamicznej poniżej 1 μm, które najlepiej penetrują przez materiały filtracyjne i najtrudniej są usuwane z układu oddechowego [1]. Współczesne materiały do oczyszczania powietrza z cząstek szkodliwych aerozoli powinny łączyć wysoką skuteczność filtracji z niewielkim spadkiem ciśnienia powietrza na przegrodzie filtracyjnej. Podstawowym surowcem do produkcji tych materiałów jest obecnie polipropylen. Wymagania związane z ochroną środowiska, stosunkowo drogie metody recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz konieczność ich segregacji na jednorodne polimery zmieniły nieco obraz tworzyw sztucznych jako podstawowych materiałów do produkcji materiałów filtracyjnych [2, 3]. Ponadto ze względu na zagrożenia dla środowis[...]

BIODEGRADOWALNE WŁÓKNINY MELT BLOWN DO ZASTOSOWAŃ W INDYWIDUALNEJ OCHRONIE UKŁADU ODDECHOWEGO


  Celem pracy badawczej było opracowanie założeń technologicznych do produkcji biodegradowalnych włóknin wytwarzanych metodą melt blown do zastosowań w konstrukcji środków ochrony układu oddechowego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem polimerów produkowanych w skali przemysłowej, takich jak: polilaktyd typ PLA 6202 D i PLA 6751 D i Bionolle 3001, z grupy biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno- aromatycznych, wytworzonych doświadczalnie w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh). Wytworzone włókniny z polimerów biodegradowalnych poddano ocenie pod względem właściwości filtracyjnych, tj. wskaźnik penetracji metodą mgły oleju parafinowego i oporu przepływu powietrza. Stwierdzono, że w przypadku polimerów biodegradowalnych, których temperatura topnienia znacznie odbiega od temperatury topnienia polipropylenu (PP) nie udało się, bez znacznych modyfikacji linii technologicznej melt blown w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB), uzyskać zadowalających efektów z punktu widzenia właściwości filtracyjnych. Warunki technologiczne otrzymywania włóknin biodegradowalnych w technologii melt blown określono dla polimerów biodegradowalnych charakteryzujących się temperaturą topnienia powyżej 160oC i wskaźnikiem płynięcia MFI210 o C ≥ 15 g/10 min. Biorąc pod uwagę wyniki oceny właściwości filtracyjnych wytypowano włókninę biodegradowalną do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego (filtrów i półmasek filtrujących). Słowa kluczowe: Polimery biodegradowalne, technologia melt blown, włókniny filtracyjne, ochrona układu oddechowego. Biodegradable melt blown non-wovens to be used in personal respiratory system protection. Abstract The aim of the work was to work out technological assumption for production of biodegradable non-wovens produced with the use of melt-blown method, to be applied in construction of respiratory protective devic[...]

Nanofillers-containing polymer composite filters Filtracyjne kompozyty polimerowe z dodatkiem nanonapełniaczy DOI:10.15199/62.2015.2.12


  Polypropylene was filled with octaisobutylsilsesquioxane (10% by mass) and used for prodn. of melt-blown nonwovens applied then as filter materials (optionally after corona discharge treatment) for sepn. of NaCl nanoaerosol and paraffin oil mist. The addn. of filler resulted in a substantial decrease in penetration of particles trough nonwovens. Przedstawiono wyniki prac zmierzających do opracowania nanokompozytu polimerowego przeznaczonego do zastosowania w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Opisane rozwiązanie opiera się na połączeniu dwóch metod poprawy właściwości filtracyjnych włóknin polimerowych. Polega ono na zastosowaniu aktywacji elektrostatycznej włóknin za pomocą wyładowań koronowych oraz na wprowadzeniu do matrycy polimerowej dodatków w postaci nanonapełniaczy z grupy poliedrycznych silseskwioksanów (POSS). Opracowany sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie bardzo skutecznych materiałów filtracyjnych o wzbogaconych właściwościach ochronnych w jednym procesie technologicznym podczas formowania włókien polimerowych. Zbadano właściwości filtracyjne kompozytów polimerowych wobec aerozoli standardowych i nanoaerozoli w zależności od składu i parametrów aktywacji kompozytu. Uzyskano trwały efekt elektretu i wielokrotną poprawę skuteczności filtracji nanocząstek chlorku sodu względem włóknin niemodyfikowanych. Omówiono również wpływ dodatku POSS na strukturę morfologiczną włókniny. W celu zapewnienia dużej skuteczności filtracji włóknin wytwarzanych metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown) standardowo stosowane są techniki inicjujące lub wzmacniające siły elektrostatycznego przyciągania pomiędzy włóknem elementarnym a cząstką aerozolu wychwytywaną ze strumienia przepływającego powietrza1, 2). Wiele metod aktywacji szeroko opisano w literaturze3), m.in. elektroprzędzenie polegające na wytwarzaniu ultracienkich włókien z roztworu z zastosowaniem pola elektrycznego4), ładowanie z wykorzys[...]

Metodyka oceny właściwości użytkowych wyrobów balistycznych. Cz. I


  Występowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia wymaga podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Szczególnie trudne zadanie w tym zakresie dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom służb specjalnych, tzw. służb porządku publicznego jak: straż pożarna, policja, ratownictwo chemiczne, biuro ochrony rządu, straż graniczna. Sprzęt ochronny, który zabezpiecza ich przed zagrożeniami życia lub przed zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, a których skutków działania użytkownik nie może stwierdzić dostatecznie szybko, powinien stanowić minimalne obciążenie dla ich organizmu [1, 2, 3, 4]. Funkcjonariusze policji czy wojska, którzy wchodzą w skład zespołów pierwszego uderzenia, są często narażeni na ostrzeliwanie z nowoczesnego uzbrojenia, co wymaga zastosowania ochron balistycznych o wysokiej skuteczności ochronnej [5, 6]. Wyroby balistyczne powinny spełniać określone wymagania zarówno pod względem parametrów ochronnych, jak i ergonomicznych i użytkowych. Aspekt właściwości ergonomicznych wyrobów balistycznych wpływa na sprawne działanie i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Metoda oceny właściwości użytkowych omawiana w tym artykule dotyczy wyrobów balistycznych przeznaczonych dla służb specjalnych nadzorowanych przez MSWiA. Typowym wyposażeniem osobistym stosowanym przez te służby są kamizelki kulo- i odłamkoochronne z odpowiednimi wkładami balistycznymi. Opracowana metoda uwzględnia zarówno ocenę subiektywną osób biorących w niej udział, testy psychologiczne pozwalające ocenić ewentualny wpływ stosowanych wyrobów specjalnego przeznaczenia na[...]

Metodyka oceny właściwości użytkowych wyrobów balistycznych. Cz. II


  Wyniki badań eksploatacyjnych laboratoryjnych i poligonowych przedstawiono w formie wykresów słupkowych, na których zaznaczono procent odpowiedzi negatywnych na poszczególne pytania ankiety. Pytania ankiety dotyczyły następujących najważniejszych kwestii: ciężaru sprzętu, dyskomfortu układu szkieletowo- mięśniowego i dyskomfortu cieplnego, kompatybilności z innym sprzętem, zakładania i zdejmowania, funkcjonowania zapięć, ograniczeń przy wykonywaniu ćwiczeń. Numery pytań na wykresach odpowiadają numerom pytań w przeprowadzonej ankiecie. Wyniki ankiety dla kamizelek kulo- i odłamkoodpornych z wkładami kompozytowymi dla służb BOR przedstawiono na rys. 6., dla Straży Granicznej na rys. 7., a dla Oddziału Prewencji Policji na rys. 8. Rys. 6. Wyniki ankiety badań eksploatacyjnych laboratoryjnych i poligonowych dla kamizelek kulo- i odłamkoodpornych z wkładami kompozytowymi przeznaczonych dla BOR Rys. 7. Wyniki ankiety badań eksploatacyjnych laboratoryjnych i poligonowych dla kamizelek kulo- i odłamkoodpornych z wkładami kompozytowymi przeznaczonych dla Straży Granicznej Rys. 8. Wyniki ankiety badań eksploatacyjnych laboratoryjnych i poligonowych dla kamizelek kulo- i odłamkoodpornych z wkładami kompozytowymi przeznaczonych dla Oddziału Prewencji Policji Analiza danych ankietowych pozwoliła na sprecyzowanie najważniejszych, zgłaszanych przez uczestników badań, spostrzeżeń Katarzyna Majchrzycka , Agnieszka Brochocka , Krzysztof Łężak, Anna Łuczak Metodyka oceny właściwości użytkowych wyrobów balistycznych. Cz. II 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a 20b 20c 20d 20e 20f 20g 20h 20i 21 Procent odpowiedzi negatywnych Numer pytania Laboratorium Poligon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a 20b 20c 20d 20e 20f 20g 20h 20i 21 Procent odpowiedzi negatywnych Numer pytania Laboratorium Poligon 0 10 20[...]

Efficiency study of bioactive porous structures with time-dependent activity in filtering melt-blown nonwovens Badanie skuteczności porowatych struktur biobójczych z funkcją czasowej aktywacji we włókninach filtracyjnych melt-blown DOI:10.15199/62.2017.3.8


  Polypropylene nonwovens were modified by addn. of hexamethylene-1,6-bis(N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide) deposited on aluminosilicate nanocrystals (grain size below 100 nm) during their prodn. by melt-blown technol. After 24 h of incubation, a signifivant decrease in the no. of E. coli bacteria on the nonwovens was obsd. Przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem było opracowanie porowatych struktur biobójczych do modyfikacji włókien polimerowych w technologii melt-blown. Do opracowania wykorzystano czynny biologicznie dibromek heksametyleno-1,6-bis(N,N-dimetylo- N-dodecyloamoniowego) (12-6-12) (surfaktant gemini GS-12-6-12) osadzony na nośniku w postaci nanokryształów glinokrzemianowych o wielkości nie przekraczającej 100 nm. Po 24 h inkubacji odnotowano wyraźny spadek liczby bakterii E. coli na włókninach zawierających biobójcze struktury w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku narażenia pracowników na bioaerozole konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) wykorzystującego zjawisko filtracji cząstek. Do konstrukcji tego typu sprzętu powszechnie wykorzystywane są włókniny filtracyjne wytwarzane metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown). Włókniny te ze względu na niewielką średnicę i znaczną gęstość upakowania włókien gwarantują uzyskanie znacznej powierzchni filtracyjnej i tym samym wysokiej skuteczności wychwytu cząstek zanieczyszczeń ze strumienia przepływającego przez nie powietrza. Długotrwałe użytkowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w zapylonym środowisku prowadzi do tworzenia się agregatów cząstek, które mogą przemieszczać się i ulegać reemisji z powierzchni filtracyjnej. Zjawisko to nabiera szczególnie niebezpiecznego charakteru, gdy wśród odrywających się cząstek obecne są mikroorganizmy chorobotwórcze, alergeny i toksyny pochodzenia mikrobiologicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie biobójczego działania włóknin filtracyjny[...]

 Strona 1  Następna strona »