Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MATYNIA"

Z półki księgarskiej - Krzysztof Schmidt-Szałowski, Mikołaj Szafran, Ewa Bobryk, Jan Sentek TECHNOLOGIA CHEMICZNA. PRZEMYSŁ NIEORGANICZNY

Czytaj za darmo! »

Gdy zadałem studentom chemikom pytanie - czym jest technologia chemiczna, usłyszałem dziesiątki definicji, z których najkrótszą można sformułować tak: technologia chemiczna to racjonalna zmiana jakości materii. Z takim oto studenckim uzasadnieniem: Technologia chemiczna jest to wiedza, w jaki sposób z materii wejściowej (surowce) można otrzymać materię wyjściową (produkty), w czym (aparatura, urządzenia) należy przeprowadzić tą zmianę i co należy koniecznie wziąć pod uwagę, aby osiągnąć sukces (m.in. energia). Wybór ten, argumentują studenci, powinien być optymalny i ekonomicznie uzasadniony (minimalne koszty, maksymalne zyski), a w efekcie końcowym należy otrzyma[...]

Jakość soli glauberskiej otrzymywanej z kqpieli przędzalniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki testowych badań procesu krystalizacji dziesięciowodnego siarczanu sodowego z kąpieli przędzalniczej, prowadzonego w modelowym krystalizatorze podciśnieniowym ze strumienicą cieczową. Określono średni rozmiar liniowy, jednorodność i kształt kryształów, oznaczono ich czystość i stopień zbrylenia. Otrzymano produkty 0 średnim rozmiarze 0,8-f-l,0 mm, nieznacznie zbrylone, zawierające małą ilość zanieczyszczeń. Podstawowym warunkiem regeneracji kąpieli przędzalniczych jest usunięcie z nich nadmiaru siarczanu sodoweg o x). Jakość soli (Na2S 0 4 - 10H2O) o trzymywanej w procesie krystalizacji zależy przede wszystk im od stosowanych metod i rozwiązań aparaturowych 2»3). Ponadto na przebieg 1 rezultaty procesu wpływ a skład chemiczny regenerowanej kąpieli, a szczególnie obecność dodatków i różnych zanieczy szczeń 4). W wypadku przestarzałego i nieefektywnie działającego węzła krystalizacji jakość otrzymywanego siarczanu sodowego nie może być zadowalająca. Uzyskuje się wówczas sól drobnokrystaliczną , o barwie nie zawsze białej i dużej skłonności do zbrylania . P o n ad to poszczególne [...]

Ciągła krystalizacja struwitu w warunkach stechiometrycznych


  Wytrącano w sposób ciągły w warunkach stechiometrycznych struwit MgNH4PO4·6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających fosforany(V) o stężeniu 0,20% mas. PO4 3-. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DT MSMPR o działaniu ciągłym. Przebadano wpływ pH (8,5-10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (900-3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu i ich jednorodność oraz na kinetykę procesu. Otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze od ok. 26 do ok. 110 μm, o zróżnicowanej jednorodności (CV 58-89%). Kryształy struwitu o największych rozmiarach i zadowalającej jednorodności otrzymano przy pH 8,5 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. Dla tych warunków szybkość zarodkowania struwitu nie przekraczała 2·107 1/(s·m3) wg modelu SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów w zakresie wartości badanych zmiennych wynosiła od 4,96·10-9 do 1,81·10-8 m/s. Struvite was produced by continuous reactive crystallization under stoichiometric conditions from dild. aq. solns. contg. phosphates(V) (concn. 0.20% by mass) in a draft tube, mixed suspension mixed product removal type crystallizer to study effect of pH (8.5-10) and mean residence time of the suspension (900-3600 s) on product crystal size distribution and homogeneity, as well as on the process kinetics. Struvite crystals of diversified homogeneity (CV 58-89%) sized 26-110 μm were formed. The large size crystals with acceptable homogeneity were produced at pH 8.5 and prolonged mean residence time 3600 s. The struvite nucleation rate did not exceed 2·107 1/(s·m3) while corresponding linear crystal growth rate was 4.96·10-9 to 1.81·10-8 m/s. Z przesyconych roztworów fosforanu magnezu wytrąca się w obecności jonów amonu, w zakresie pH 7-11 i w temperaturze otoczenia sześciowodny fosforan magnezu i amonu MgNH4PO4∙6H2O (MAP, struwit)1, 2). W nowoczesnych procesach re[...]

Obszar metastabilny w układzie kwas askorbinowy-etanol-woda DOI:

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozpuszczalność kwasu askorbinowego i gęstość jego roztworów nasyconych w zakresie temp. 308 4- 353 К i stężenia etanolu 0 ч- 40% mas. Stwierdzono, że wodno-etanolowe roztwory kwasu askorbinowego są skłonne do tworzenia trwałych roztworów przesyconych o dużych wartościach maksymalnych przechłodzeń - od 14,5 К do 39 К w zależności od składów roztworów i szybkości ich chłodzenia. być wykorzystane do sterowania procesu w warunkach przemysłowych. Stężenie kwasu askorbinowego w badanym układzie zmieniano w zakresie 30 ч-50% mas., a stężenie etanolu od 0 do 40% mas. Roztwory sporządzano - bezpośrednio przed wprowadzeniem ich do krystalizatora - z krystalicznej witaminy С zawierającej 99,37% mas. kwasu L( + )-askorbinowego (produkt KZF "Polfa" w Krakowie), 96-proc. etanolu cz. (produkt POCh w Gliwicach) i wody podwójnie destylowanej. Otrzymywana w warunkach przemysłowych tzw. techniczna witamina С zawiera 96 4- 98% mas. kwasu L( + )-askorbinowego. Oczyszcza się ją najczęściej przez wielostopniową krystalizację z wody1*. Ostatnio próbuje się stosować inne sposoby krystalizacji w celu uproszczenia całego procesu, zwiększenia jego wydajności i polepszenia jakości produktów odbieranych z kolejnych stopni omawianej operacji. Na podstawie nielicznych i wycinkowych informacji z literatury2 ^7) należy wnioskować, że takie rezultaty można uzyskać po rozpuszczeniu technicznej witaminy С w mieszaninie wody z jednym z alkoholi alifatycznych, wstępnym oczyszczeniu powstałego roztworu za pomocą węgla aktywnego i przeprowadzeniu kontrolowanej krystalizacji kwasu askorbinowego z tego roztworu. Ze względów praktycznych mogą być brane pod uwagę trzy alkohole: metanol, etanol i izopropanol. Otrzymywanie z tych układów, z zadowalającą wydajnością, krystalicznej witaminy С o pożądanej czystości chemicznej8) wymaga poznania fizykochemicznych podstaw procesu jej krystalizacji. Dostępne w liter[...]

Krystalizacja kwasu askorbinowego z roztworów wodno-etanolowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ składu roztworu i szybkości jego chłodzenia na wydajność i jakość kryształów kwasu askorbinowego. Wykazano, że krystalizację należy prowadzić z roztworów zawierających 45 -i- 50% mas. kwasu askorbinowego i do 20% mas. etanolu i że korzystne jest chłodzenie tych roztworów z umiarkowanymi szybkościami, nie większymi od 0,5 K/min. Czas trwania procesu nie powinien być krótszy od 5 h. W tych warunkach krystalizacja przebiega z wydajnością wynoszącą powyżej 95% i otrzymuje się kryształy o dużych rozmiarach (ok. 0,7 mm). Rozpuszczalność kwasu askorbinowego w mieszaninach etanol- -woda jest mniejsza niż w wodzie. Powstają przy tym trwałe roztwory przesycone o dużych wartościach maksymalnych przechłodzeń1*. Otrzymywanie z nich, z zadowalającą wydajnością, produktów 0 pożądanej jakości wymaga odpowiedniego doboru stężeń składników roztworu wprowadzanego do krystalizatora i parametrów jego pracy. Uzyskanie pozytywnych wyników badań krystalizacji kwasu z roz patrywanego układu trójskładnikowego umożliwi zmodyfikowanie tradycyjnego sposobu2) oczyszczania tzw. technicznej witaminy С w przemyśle farmaceutycznym. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie wpływu składu roztworu 1 szybkości jego chłodzenia na wydajność i jakość kryształów kwasu askorbinowego. Krystalizację kwasu prowadzono z roztworów, w których jego stężenie zmieniano w zakresie 30 ч- 50% mas., a stężenie etanolu od 0 do 40% mas., a więc w takim samym zakresie stężeń jak w badaniach szerokości obszaru metastabilnego tego układu1*. Roztwory te chłodzono ze stałymi szybkościami wynoszącymi od 0,25 do 2,0 K/min. Zakres zmiennych dobrano tak, aby wyniki pomiarów można było porównać z danymi dotyczącymi krystalizacji kwasu z czystych roztworów wodnych3,4) i wykorzystać w praktyce przemysłowej. Część doświadczalna Badania wykonano w chłodzonym przeponowo krystalizatorze laborator[...]

Badania jakości kryształów kwasu askorbinowego otrzymywanych z roztworów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ temperatury roztworu nasyconego, szybkości chłodzenia i czasu krystalizacji na jakość kwasu askorbinowego. Stwierdzono, że z czystych roztworów wodnych krystalizuje on w postaci niedużych kryształów o średnim rozmiarze od 0 ,2 mm do 0,4 mm. Największe kryształy można otrzymać z roztworów o początkowym stężeniu wynoszącym ponad 45% mas., ochładzanych z szybkością nie przekraczającą 8,33- 10 3 K/s, Kwas askorbinowy stosowany jako surowiec do wyrobu preparatów farmaceutycznych musi odpowiadać wymaganiom погтуЧ Żądaną czystość chemiczną tego związku uzyskuje się najczęściej przez jego krystalizację z wody2). Jakość otrzymanego produktu zależy przede wszystkim od początkowego stężenia kwasu askorbinowego w roztworze i ilości zanieczyszczeń w nim obecnych oraz od sposobu prowadzenia krystalizacji i parametrów tego procesu. Wprawdzie norma nie określa rozmiarów kryształów, wiadomo jednak, że fazę stałą zawierającą dobrze wykształcone i jednorodne kryształy można skutecznie oddzielić od roztworu macierzystego oraz dokładnie ją przemyć. W wypadku zapewnienia właściwych warunków mieszania i ochładzania roztworu również ilość zaokludowanych zanieczyszczeń może być nieduża. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie wpływu temperatury roztworu nasyconego, szybkości chłodzenia oraz czasu trwania krystalizacji na rozmiar, jednorodność i kształt kryształów kwasu askorbinowego. Krystalizację tego kwasu prowadzono z czystych roztworów wodnych, które sporządzano z krystalicznej witaminy С (Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa") zawierającej 99,37% mas. głównego składnika. W oddzielnej serii doświadczeń określono wpływ temperatury i czasu ogrzewania na rozkład kwasu askorbinowego w roztworze wodnym. Część doświa[...]

Wpływ niektórych czynników na wydajność krystalizacji kwasu askorbinowego z roztworów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ temperatury roztworu nasyconego, szybkości chłodzenia i czasu na wydajność krystalizacji kwasu askorbinowego. Wykazano, że krystalizacja przebiega wydajnie z roztworów o stężeniu początkowym większym od 45% mas. przy szybkościach chłodzenia nie przekraczających 8,33*10-3 K/s, a czas trwania procesu nie powinien być krótszy od 3 godzin. Wodne roztwory kwasu askorbinowego charakteryzują się dużymi wartościami maksymalnych przechłodzeń, wynoszącymi od ok. 10 К do ok. 40 К w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury i). Rzutuje to na liczbę kryształów kwasu wydzielanych z tych roztworów. Uzyskanie zadowalających efektów produkcyjnych zależy więc od doboru stężenia roztworu wprowadzanego do krystalizatora i parametrów jego pracy. Poniżej przedstawiono wyniki badań nad wpływem właściwości układu kwas askorbinowy - woda i parametrów zachodzącej w tym układzie krystalizacji na jej wydajność. Proces prowadzono w sposób okresowy w krystalizatorze z chłodzeniem przeponowym, o konstrukcji opisanej w p ra cy 1). W podobny sposób otrzymuje się krystaliczną w itaminę С w zakładach farmaceutycznych2). Zależności wyznaczone w badaniach laboratoryjnych mogą być wykorzystane do optymalizacji procesu w warunkach przemysłowych. Część doświadczalna Do krystalizatora o pojemności roboczej 0,6 dm3 wprowadzano 0,7 kg roztworu o znanym stężeniu odpowiadającym żądanej temperaturze nasycenia (Teq). Roztwór przegrzewano o 5 K, uruchomiano mieszadło (10 ±0,2 obr./s), a następnie rozpoczynano chłodzenie z założoną stałą szybkkością. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury o 1 К niższej od temperatury nasycenia wprowadzano do krystalizatora kilkadziesiąt kryształów szczepiących. Chłodzenie kończono w temperaturze Tu = 283 K. Wytworzoną zawiesinę rozdzielano w wirówce, a krys[...]

Utylizacja odpadowego kwasu siarkowego w produkcji nawozów mineralnych i mineralno-organicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwie metody utylizacji odpadowych kwasów siarkowych. Jedna z nich polega na zastąpieniu części technicznego kwasu, stosowanego do rozkładu surowca fosforowego, kontrolowanymi ilościami utylizowanego produktu, a następnie wytwarzaniu z tak otrzymanego kwasu fosforowego, superfosfatu potrójnego (TSP). Otrzymany produkt poddano szczegółowym analizom fizykochemicznym, które potwi[...]

Rozpuszczalność i zarodkowanie kryształów L-sorbozy w wodzie

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozpuszczalność i szerokość obszaru metastabilnego w układzie L-sorboza - woda w zakresie temp. 314,0÷355,5 K. Stwierdzono, że wodne roztwory L-sorbozy odznaczają się dużymi wartościami maksymalnych przechłodzeń: od ok. 15 K do 50 K w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury. -sorboza jest drugim, pośrednim produktem w procesie syntezy kwasu L( + )-askorbinowego1). Otrzym[...]

Wydajność krystalizacji i jakość kryształów w układzie L-sorboza - woda

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces krystalizacji L-sorbozy z roztworów wodnych. Określono warunki, w których uzyskuje się z zadowalającą wydajnością produkt o dobrej jakości. Wodne roztwory L-sorbozy mają tendencję do tworzenia trwałych roztworów przesyconych o dużych wartościach maksymalnych przechłodzeń: od ok. 15 K do ok. 50 K w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury1). W roztworze L-sorboza ulega [...]

 Strona 1  Następna strona »