Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof TOMCZUK"

Rejestrator przebiegów elektrycznych do monitorowania stanów awaryjnych układów energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Rejestrator przebiegów elektrycznych jest bardzo ważnym elementem diagnostyki urządzeń. Zastosowanie tego układu ułatwia rozpoznanie przyczyn awarii diagnozowanych urządzeń i podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych, co minimalizuje możliwość wystąpienia podobnych uszkodzeń w przyszłości. Rejestrator umożliwia zapis 8 kanałów analogowych oraz 48 cyfrowych. Czas próbkowania jednego kanału analogowego wynosi 80 µs, cyfrowego poniżej 1 µs, a czas rejestracji wynosi 3 s. W rejestratorze została użyta pamięć szybka RAM 8 Mb (1 MB×8), w której dane są zapisywane w sposób ciągły. Po wyzwoleniu rejestracji dane te są przepisywane do wymiennej karty pamięci Compact Flash w postaci pliku tekstowego (*.txt) czytanego przez każdy program komputerowy do obróbki tekstu. Dan[...]

Pomiary prądu i napięcia zasilającego różne typy źródeł światła

Czytaj za darmo! »

W artykule autor przedstawił pomiary oscyloskopowe napięcia zasilającego oraz prądu pobieranego przez różne typy źródeł światła. Przedstawiono zagrożenia jakie niesie za sobą zamiana tradycyjnych żarówek na źródła światła zawierające przekształtnik energoelektroniczny stosowany m.in. w świetlówkach kompaktowych. Opisano sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania układów przekształtnikowych na zasilającą sieć energetyczną. Abstract. In the article author describes oscilloscope waveforms of supply voltage and current powered of different types of light sources. Dangers of replacing traditional bulbs by the compact fluorescent light was described in this paper. Reduction methods of negative influence of power electronic supply circuits to power grid was also presented. (The measurements of supply voltage and current powered different types of light sources). Słowa kluczowe: układ zasilania źródeł światła, pomiar prądu, pomiar napięcia, układ PFC. Keywords: light sources power supply, current measurements, voltage measurements[...]

Model laboratoryjnego układu zasilania lampy metalohalogenkowej o mocy 400 W do naświetlania upraw warzywnych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ zasilania lampy metalohalogenkowej o mocy 400 W do naświetlania upraw warzywnych. Lampa zasilana jest napięciem zmiennym o wysokiej częstotliwości. W układzie prostownika wejściowego zastosowano czynny korektor PFC (Power Factor Correction), który powoduje, że prąd pobierany z sieci energetycznej jest sinusoidalne zmienny. Rozwiązanie takie nie powoduje odkształcania przebiegu napięcia zasilającego. Abstract. In the article author describes the laboratory model of 400 W halide lamp power supply circuit. The lamp is powered of the high frequency AC voltage. In the input rectifier circuit an active PFC corrector has been used and the current taken form mains has sinusoidal shape in the phase with mains voltage. This solution causes a minimal distortion of the mains voltage waveform. The laboratory model of 400 W halide lamp power supply, used to illumination of vegetable crops. Słowa kluczowe: układ PFC, lampa metalohalogenkowa, zapłon Keywords: PFC, halide lamp, ignition Wstęp W tabeli 1 przedstawiono skuteczności świetlne oraz współczynniki oddawania barw dla najbardziej popularnych źródeł światła. Tabela 1. Wybrane parametry świetlne źródeł światła Rodzaj źródła światła Skuteczność świetlna [lm/W] Współczynnik oddawania barw CRI Dioda LED (Cree 2011r.) 231 brak danych LED typowa 26 -100 75 - 80 Sodowa niskoprężna 200 10 - 20 Sodowa wysokoprężna 150 10 - 20 Metalohalogenkowa 85 - 115 > 90 Fluoroscencyjna 40 - 104 60 - 85 Halogenowa 16 100 Słońce - 100 Największe skuteczności świetlne stosowanych źródeł światła posiadają lampy sodowe (nisko i wysokoprężne), jednak charakteryzują się one najmniejszym współczynnikiem oddawania barw, dlatego stosowane są głównie do oświetlenia zewnętrznego (tzn. ulicznego). Firma Cree uzyskała jeszcze większe skuteczności świetlne dla opracowanych diod LED. Są to jednak dane laboratoryjne z połowy 2011r. i według zapewnień producenta diody te wejdą do użytku w ciągu 2[...]

Prototype of electronic ballast to increase the radiation energy of discharge lamps

Czytaj za darmo! »

The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented. Streszczenie. W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracowanego statecznika elektronicznego oraz klasycznego statecznika dławikowego. (Prototyp statecznika elektronicznego umożliwiającego zwiększenie energii promieniowania świetlnego lamp wyładowczych). Słowa kluczowe: lampa wyładowcza, statecznik elektroniczny, energia promieniowania świetlnego. Keywords: discharge lamp, electronic ballast, energy of light radiation. Introduction Because of their high lighting efficiency, discharge lamps are at present the main light source used in road, industrial, agricultural, etc. lighting. The lamp consists of ceramic or quartz filament and the outer glass bulb which can be coated with a cover dissipating light and retaining the UV radiation.Depending on lamp type, the filament is filled with different gas mixtures, as a result of electric discharges generate plasma prompting gas atoms to emit radiation. The lamps are characterized by light effectivity (36-61 lm/W for mercury lamps, 65-115 lm/W for metal-halide lamps, about 150 lm/W for high pressure sodium lamps, about 200 lm/W for low pressure sodium lamps) with the Color Rendering Index CRI= 10÷20 for low and high pressure sodium lamps, >90 for metal halide lamps, about 33 for mercury lamps and by long life time. In order to ignite arc in a discharge lamp it is necessary to connect its terminals to a supply voltage source[...]

Projektowanie transformatora impulsowego w programie Matla B-Simulink

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model symulacyjny pracy transformatora impulsowego w stanie jałowym w programie Matlab -Simulink . Zaprezentowano metodę wyliczania parametrów projektowanego transformatora oraz porównanie wyników modelu symulacyjnego z rzeczywistym. Rozwój techniki komputerowej oraz nowoczesnych metod obliczeniowych umożliwił realizację różnych programów symulacyjnych ułatwiających prace rozpoznawcze, konstruktorskie i naukowe we wszystkich dziedzinach nauki. W wielu przypadkach uzyskanie informacji w sposób tradycyjny niesie za sobą duże nakłady finansowe lub jest całkowicie niemożliwe z przyczyn technicznych. Zastosowanie modelu symulacyjnego umożliwia uzyskanie interesujących informacji, oczywiście z określoną dokładnością, zależną od stopnia zaawansowania opisu ma[...]

SRM control algorithm for electric vehicles drives applications

Czytaj za darmo! »

In the article author describes a measurements of generated torque and flux in SRM for different rotor positions. The measurements are compared with simulations results. At the end of the article author describes a algorithm of realization traction drive characteristic required by mechanical vehicles. Streszczenie. W artykule autor prezentuje wyniki pomiarów momentu oraz strumienia elektromagnetycznego dla różnych położeń wirnika. Wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi drogą symulacji komputerowych. Przedstawiony jest także algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych. (Algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych) Keywords: SRM, Switched reluctance motor, torque, flux Słowa kluczowe: SRM, silnik reluktancyjny przełączalny, moment, strumień Introduction Switched reluctance motors (SRM) belong to a group of motors with electronic commutation, where the phenomenon of variable reluctance is used in their operations. Because of the absence of rotor windings and of a relatively simple machine phase winding system they belong to motors with the lowest production costs and they are characterized by high durability, similar to that of induction machines. The SRM have several advantages which cause that they are ideally suitable for use in certain applications for drives. These machines do not have mechanical commutator, that is there are not any problems related to commutator operation. They can be operated in explosive environments and in conditions of high dustiness, without any special casing. In case of any damage to one winding , their operation can be continued at a reduced load which constitutes an essential advantage for fans and pumps. The SRM do not have permanent magnets or rotor windings which permits the machines to operated at much higher temperatures, and permits the machine to be designed with reduced dimensions. A drive [...]

Methodology of determining basic technical parameters of electric-drive car

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problemy elektryczne budowy jeżdżącego prototypu samochodu, umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono metodykę wyznaczania wymaganych charakterystyk trakcyjnych samochodu elektrycznego na podstawie analiz przebiegów jazdy modelu obiektu dla zakładanych miarodajnych warunków ruchu. Do wyznaczania parametrów znamionowych urządzeń głównych zastosowano metodę optymalizacji. Jako kryterium rozwiązania przyjęto warunek minimalizacji strat energii układu napędu. (Problemy elektryczne budowy jeżdżącego prototypu samochodu, umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych) Abstract. The article presents issues of electric construction of a moving car prototype which enables transport of the disabled. Methodology has been presented of determining required traction characteristics of an electric-drive car on the basis of analyses of object model driving graphs for the assumed reliable traffic conditions. Optimization method has been used for determining nominal parameters of the main devices. The condition of minimization of energy losses of a drive system has been assumed as a solution criterion. Słowa kluczowe: miejski samochód elektryczny, parametry znamionowe, mapy strat urządzeń układu napędu, optymalizacja. Keywords: urban electric-drive car, nominal parameters, charts of losses of drive system devices, optimization. Introduction Urban electric-drive car that is being designed within the framework of ECO - Mobility project [1] (hereafter called ECO-car) is to be dedicated to transporting both the disabled and kinetically fit persons. The possibility is assumed of the use of the car in 3 configurations [2,3]: configuration I - 4 fit persons, configuration II - 1 disabled person (driver) + 2 fit persons, configuration III - 2 fit persons (one of them being the driver) + 1 disabled person. It has been established that the disabled person should get into the car on a wheelchair and stay in it during the jou[...]

Przekształtnik rezonansowy do zastosowań elektrotermicznych o mocy 15 kW i częstotliwości 50 ÷ 150 kHz

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono układ elektryczny przekształtnika rezonansowego do zastosowań elektrotermicznych. Przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcyjnego przekształtnika. Zaprezentowano wyniki pracy powyższego układu. Abstract. The article discusses electrical resonant converter for electrothermy applications. There is an example of the resonant converter construction presented. It shows results of the resonant converter operation. (Resonant converter for electrothermy applications - 15kW output power and 50kHz-150kHz frequency operation) Słowa kluczowe: przekształtnik elektrotermiczny, przekształtnik rezonansowy, elektrotermia, wzbudnik, nagrzewanie indukcyjne. Keywords: resonant converter, electrothermy, inductor, induction heating. Wstęp Urządzenie elektrotermiczne to zbiór podzespołów technicznych przeznaczonych do przekształcania energii elektrycznej w ciepło, wykorzystywanych w procesach grzejnych. W skład podzespołów technicznych wchodzą układy zasilające, przekształcające, grzejne, załadunku i transportu wsadu, pomiarowe, regulacyjne oraz inne wyposażenie elektryczne i nieelektryczne niezbędne do pracy urządzenia elektrotermicznego. Układy przekształtnikowe zasilane z sieci zasilającej przetwarzają energię elektryczną do postaci umożliwiającej uzyskanie wymaganego stanu cieplnego w układzie grzejnym, np. określonej temperatury, stanu skupienia wsadu itp. W układzie grzejnym występuje przemiana energii elektrycznej w ciepło (rys.1). Rys. 1 Widok wzbudnika z wsadem w procesie nagrzewania. Jedną z metod nagrzewania jest nagrzewanie indukcyjne, które polega na wytworzeniu ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych indukcją elektromagnetyczną w elementach sprzężonych magnetycznie. Nagrzewanie indukcyjne stosuje się w obróbce plastycznej do hartowania, wyżarzania, zgrzewania i topienia elementów metalowych. Do urządzeń elektrotermicznych należą min. stacje lutownicze, wykorzystywane do łączenia elementów z metali nie[...]

Badania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono tematykę związaną z badaniami eksperymentalnymi trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ) przeznaczonego do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych. Omówiono zagadnienia związane z konstrukcją modelu przekształtnika o mocy pozornej 2 kVA. Przedstawiono kolejne etapy badań układu: od uruchomienia przy obciążeniu rezystancyjnym po pracę na sieć trójfazową 3x400 V RMS. Abstract. In this paper experimental investigation of the 2 kVA three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic applications is presented. The construction issues of the laboratory model are described. Then, following steps are presented starting from the resistive load tests to the grid operation at full voltage of 3x400 V RMS. (Experimental tests of the three-phase quasi-Z-source inverter). Słowa kluczowe: falownik typu qZ, modulacja szerokości impulsów, fotowoltaika, ogniwa fotowoltaiczne Keywords: Z-source inverter, Pulse Width Modulation, photovoltaic, photovoltaic cells Wstęp Wartość napięcia wyjściowego modułu fotowoltaicznego zależy znacznie od wielu czynników takich, jak nasłonecznienie, temperatura czy wreszcie pobierana z niego moc. Dlatego jednym z kluczowych wymagań stawianych układom przeznaczonym do sprzęgania ogniw fotowoltaicznych jest zdolność do pracy przy napięciu wejściowym zmieniającym się w szerokim zakresie. Takie wymaganie spełnia m.in. układ falownika typu Z o charakterystyce obniżająco podwyższającej [1]. W literaturze można znaleźć propozycję zastosowania tego układu do sprzęgania ogniw fotowoltaicznych [2] pomimo, że falownik Z był raczej przeznaczony do współpracy z ogniwami paliwowymi w napędach do pojazdów samochodowych [3]. Wydaje się jednak, że o ile wersja klasyczna falownika Z nie odpowiada w pełni wymaganiom ze względu na nieciągły prąd wejściowy, to zmodyfikowany falownik nazwany quasi-Z (w skrócie qZ) [4] jest propozycją wartą rozważenia [5]. Zamiana miejscami elementów obwodu Z w ten sposób, że prą[...]

Rozkład widmowy światła sztucznego a skuteczność hamowania wydzielania melatoniny DOI:10.15199/48.2016.09.47

Czytaj za darmo! »

Skuteczność hamowania wydzielania melatoniny przez światło o określonym rozkładzie widmowym jest istotna w przypadku projektowania oświetlenia skutecznego biologicznie. Aby projektować takie oświetlenie istotne jest zastosowanie znormalizowanej krzywej skuteczności hamowania wydzielania melatoniny, a takiej jak dotąd nie ma. Przedstawione w artykule wyniki pomiarów natężenia napromienienia skutecznego w hamowaniu wydzielania melatoniny przy zastosowaniu różnych świetlówek oraz źródeł ledowych wskazują na duże różnice w oddziaływaniu emitowanego przez nie światła na ten proces. Ponadto stwierdzono znaczne rozbieżności wyników przy zastosowaniu różnych krzywych skuteczności hamowania wydzielania melatoniny, które są dostępne w literaturze. Abstract. Melatonin suppression efficiency under particular spectral distribution of light is essential for designing the biologically effective lighting. For doing this there is a need to use standardized melatonin suppression action spectrum, but it hasn’t been established yet. The results of melatonin suppression effective irradiance measurements for different fluorescent lamps and LEDs show the big differences of this parameter. Besides big discrepancies of results depending on the action spectrum used for calculations were found. (Spectral distribution of artificial light and melatonin suppression efficiency). Słowa kluczowe: skuteczność hamowania wydzielania melatoniny, rozkład widmowy światła, źródła ledowe, świetlówki Keywords: melatonin suppression efficiency, spectral light distribution, LEDs, fluorescent lamps Wstęp Znormalizowane wymagania oświetleniowe dotyczące projektowania oświetlenia we wnętrzach wynikają z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb człowieka: zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia warunków do wykonywania zadań wzrokowych i pomoc w kreowaniu właściwego otoczenia świetlnego [1]. Aktualny stan wiedzy o znaczącym wpływie światła o określonym rozkładzie widmowym na p[...]

 Strona 1