Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ CWALINA"

Osuszanie powietrza pomiarowego z zastosowaniem sit molekularnych w systemie PSA DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono możliwość zastąpienia importowanych żeli aluminiowych, stosowanych do osuszania powietrza w instalacjach przemysłowych, sitem molekularnym produkcji krajowej. Regeneracja sita 5A metodą dekompresji do ciśnienia atmosferycznego oraz przeciwprądowego przemywania kolumny częścią osuszonego powietrza umożliwia trwałe osuszenie powietrza i zmniejszenie jego wilgotności do poziomu odpowiadającego punktowi rosy w temp. 233 К ( —40°C), przy czym robocza chłonność sorbentu utrzymuje się na poziomie 5,5 g na 100 g sita. Doświadczenia zebrane podczas obserwacji przemysłowych instalacji do osuszania powietrza przeznaczonego do celów pomiarowych wykazują najczęściej niezadowalającą pracę osuszaczy wypełnionych silikażelem lub aktywowanym tlenkiem glinowym. Wykonane zimą 1985 r. oznaczenia wilgotności powietrza pomiarowego pochodzącego z sieci Zakładów Azotowych w Puławach wykazały, że przeciętna wilgotność odpowiada punktowi rosy określonemu w temp. 272 К (—1°C). Powoduje to, szczególnie w okresie zimowym, komplikacje, a nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu wielu instalacji. Celem podjętych w związku z tym badań było eksperymentalne potwierdzenie możliwości zastąpienia silikażelu czy alużelu w instalacjach przemysłowych sitem molekularnym - bez wprowadzenia dodatkowych zmian. Znana jest duża chłonność pary wodnej przez sorbenty molekularne typu A czy X. Źródła 1,2) określają ich równowagową zdolność sorpcyjną jako 20 -r- 25% wag. wody w stosunku do masy sorbentu. Wiadomo jednak, że woda jest bardzo silnie adsorbowana w porach sorbentu i przy niepełnej regeneracji zajmuje, w sposób trwały, znaczną część całkowitej pojemności wypełnienia. Zupełne u[...]

Doświadczenia z eksploatacji wytwórni gazu syntezowego i wodoru.Ocena trwałości sit molekularnych w instalacji PSA.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono doświadczenia z dziesięcioletniej eksploatacji wytwórni gazu do syntezy alkoholi oxo oraz czystego wodoru otrzymywanego w drodze bezciśnieniowego półspalania gazu ziemnego, wysokotemperaturowej konwersji CO, wymywania CO2 roztworem węglanu potasu i oczyszczania wodoru metodą PSA. Określono właściwości adsorpcyjne sit molekularnych pobranych z różnych przekrojów adsorberów wchod[...]

Wytwarzanie gazu do syntezy amoniaku. Ewolucja technologiczna wymywania CO2 z gazu procesowego roztworem węglanu potasowego

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najczęściej stosowanych procesów usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych z wykorzystaniem chemisorpcji w wodnych roztworach alkalicznych. Omówiono klasyczny proces wymywania ditlenku węgla wodnym roztworem węglanu potasu aktywowanego DEA (Benfield/Carsol) oraz jego współczesne modyfikacje obejmujące zmiany technologiczne i nowe aktywatory aminowe. Zaprezentowano projekt modernizacji procesu Benfielda opracowany w Instytucie Nawozów Sztucznych (INS) Puławy i jego wdrożenia przemysłowe wprowadzone w krajowych i zagranicznych wytwórniach amoniaku. A review, with 21 refs., of processes for removal of CO2 from gas mixts. by absorption with alk. org. solvents or K2CO3 soln. In particular, the modifictions of Benfield process, esp. made by th[...]

Zastosowanie sit molekularnych w technologii otrzymywania wodoru i gazów syntezowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono matematyczne zależności między ilością adsorbowanych gazów a ich ciśnieniem parcjalnym dla azotu, argonu, metanu i tlenku węgla w mieszaninach z wodorem. Jako sorbentów użyto sit molekularnych 5Л i węgla aktywnego N. Na podstawie uzyskanych wyników można projektować przemysłowe instalacje do adsorpcji gazów systemem PSA, służące do odzysku wodoru z wykorzystaniem sorbentów krajowej produkcji. Wśród wielu sposobów zastosowania sit molekularnych jedno z poczesnych miejsc zajmuje adsorpcyjne rozdzielanie mieszanin gazowych^ a najważniejszym procesem w tej grupie jest wydzielanie wodoru. Technologia taka została opracowana i rozpowszechniona przez firmę Union Carbide Co., która w 1966 r. uruchomiła pierwszą wytwórnię wodoru pracującą w systemie PSA*), przeznaczoną dla Liquid Carbonic w Kanadziel). Do końca lat siedemdziesiątych firma Union Carbide - na podstawie systemu PSA i jego modyfikacji (HYSIV, POLI- *’ W zmiennociśnieniowej adsorpcji systemem PSA regeneracja sit molekularnych zachodzi w wyniku ich przedmuchiwania częścią oczyszczonego gazu o obniżonym ciśnieniu. BED)24-5) - zbudowała ponad 100 instalacji do produkcji czystego wodoru z różnych surowców, w tym uznaną za największą w świecie wytwórnię wodoru o zdolności produkcyjnej wynoszącej 1,2 min m3 H2 na dobę6) dla rafinerii Wintershal w Lingen (RFN). Klasyczny sposób wytwarzania wodoru z surowców petrochemicznych, umożliwiający otrzymanie wodoru o czystości wynoszącej najwyżej 95-^97% obj., można znacznie uprościć przez zastosowanie adsorpcyjnej metody oczyszczania wodoru systemem PSA, tak jak pokazano na rys. 1. W procesie tym wyeliminowano jeden z dwóch stopni konwersji CO, kosztowny system usuwania C 0 2 oraz węzeł metanizacji dzięki wprowadzeniu jednoczesnego usuwania wszystkich zanieczyszczeń wodoru w jednym etapie. Technologia ta umożliwia otrzymanie wodoru o bardzo dużej czystości, zwykle powyżej 99,99% obj. H2. Przemysł nawozowy, który zuż[...]

Osuszanie gazu syntezowego na sitach molekularnych efektywnym sposobem znaczącego obniżania zużycia energii do produkcji amoniaku DOI:10.15199/62.2019.3.10


  Typowe wytwórnie amoniaku w dużej skali (1360 t/d) projektowane w latach 70.-80. XX w. charakteryzowały się średnim wskaźnikiem zużycia energii wynoszącym 35-42 GJ/t NH3 1). Te same instalacje pracujące współcześnie z wydajnością 1700-2000 t/d, zwiększoną w wyniku gruntownych modernizacji, zmniejszyły zapotrzebowanie energetyczne do 30-32 GJ/t NH3. Zużycie energii w konwencjonalnych wytwórniach amoniaku wprowadzanych do eksploatacji w ostatniej dekadzie XX w. wynosiło już poniżej 28,5 GJ/tNH3, a nowych wytwórni projektowanych w skali 3000-4700 t/d nawet 26,5 GJ/t NH3 2). Największy udział w zmniejszeniu wskaźników zużycia energii miało obniżenie ciśnienia syntezy, możliwe dzięki poprawie aktyw410 98/3(2019) Mgr inż. CSÁKI Róbert w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Veszprém (obecnie Pannon University). Po studiach podjął pracę w Zakładach Azotowych Nitrogénművek w Pétfürdő, Węgry gdzie jest zatrudniony na stanowisku technologa. Specjalność - bezpieczeństwo procesowe, utrzymanie ruchu oraz optymalizacja procesu produkcji amoniaku. Fig. 1. The ammonia synthesis loop before and after installing the make up gas drying unit in Anwil Włocławek Rys. 1. Pętla syntezy amoniaku przed i po zainstalowaniu węzła osuszania gazu syntezowego w Anwil SA Włocławek ności katalizatora syntezowego. Znaczące efekty przyniosły również zmiany konstrukcyjne konwertora oraz głęboka reorganizacja pętli syntezy amoniaku. Interesującą możliwość dalszej korzystnej reorganizacji pętli syntezy amoniaku i obniżenia wskaźników zużycia energii stwarza osuszanie świeżego gazu syntezowego, wprowadzone po raz pierwszy do praktyki przemysłowej w latach 80. ubiegłego wieku3, 4). Świeży gaz syntezowy osuszony do zawartości wody poniżej 1 ppmv może być wprowadzony do strumienia gazu obiegowego bezpośrednio przed wlotem do konwertora, z pominięciem układu chłodzenia, kondensacji i separacji ciekłego amoniaku. Przynosi to wi[...]

Postęp w technologii amoniaku na przykładach projektów modernizacyjnych INS zrealizowanych w zakładach "Anwil" Włocławek

Czytaj za darmo! »

W latach 1998-2002 zrealizowano obszerny program modernizacji Wytwórni Amoniaku 750 t/d. Skutkiem modernizacji systemów pary nisko- i średniociśnieniowej zwiększono odzysk ciepła spalin i obniżono temperaturę gazów kominowych do 170°C. Ciśnieniowe odgazowanie i pełna recyrkulacja kondensatu wykorzystywanego do produkcji pary pozwoliły wyeliminować emisję jonu amonowego do środowiska oraz [...]

Study on carbon dioxide absorption kinetics in aqueaus solutions of potassium carbonates activated with alkanolamines in a pressure bubble reactor with stirrer. Badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w roztworach węglanów potasu z dodatkiem aktywatorów aminowych w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem


  Four amine activators were used for acceleration of the CO2 absorption in aq. K2CO3 solns. in a lab. bubble reactor at 30–80°C under 4 bar to det. the absorption kinetics. A dimentionless enhancement factor was calcd. NH2(CH2CH2NH)4H and MeNHCH2CH2OH were the best activator of absorption. Przedstawiono wyniki badań kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanu potasowego aktywowanych alkanoloaminami w laboratoryjnym reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Badania prowadzono w temp. 30-80°C pod ciśnieniem 4 bar i przy sumarycznym stężeniu węglanów 30% mas. Stopień karbonizacji roztworu wynosił 0,4-0,6. Na podstawie pomiarów stężenia CO2 w gazie na wlocie i wylocie z reaktora określano szybkość absorpcji CO2 w tych roztworach, a następnie obliczano gęstość strumienia absorbowanego gazu i współczynnik wnikania masy z reakcją chemiczną oraz wartości współczynnika przyspieszenia wnikania masy. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie wykresów obrazujących zależność współczynnika przyspieszenia wnikania masy od temperatury i stężenia aktywatora. Jako aktywatory roztworu węglanu potasu wykorzystano związki z grupy alkanoloamin. W pracy1) przedstawiono informacje na temat stosowanych w przemyśle chemicznym modernizacjach procesu Benfield oraz przedstawiono wstępne wyniki pomiarów kinetyki absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem związków aminowych w absorberze ze strumieniem laminarnym. Ze względu na konstrukcję absorbera pomiary przeprowadzono w niskich temperaturach (20-40°C) i przy niskim sumarycznym stężeniu węglanów potasowych (8% mas.). Obecnie przeprowadzono pomiary kinetyki absorpcji CO2 w warunkach bardziej zbliżonych do warunków panujących w instalacjach przemysłowych procesu Benfield (temp. 30-80°C, sumaryczne stężenie węglanów 30% mas.). Pomiary przeprowadzono w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem. [...]

Study on carbon dioxide absorption in aqueous solutions of potassium carbonate activated with alkanolamines. Badania absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych alkanoloaminami


  Six new amine activators of CO2 absorption in aq. soln. of K2CO3 were synthesized and tested in a laminar jet absorber at 20-40°C under lab. conditions. The highest coeffs. of mass transfer (2.5 times higher than for NH(CH2CH2OH)2) were detd. when MeNHCH2CH2OH was used as activator. Przedstawiono wyniki badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych alkanoloaminami. Badania przeprowadzono w absorberze z laminarnym strumieniem cieczy (laminar jet). Opisano metodę pomiarów oraz sposób interpretacji wyników. Wyniki badań przedstawiono w formie wykresów obrazujących zależność współczynnika przyspieszenia wnikania masy od temperatury i stężenia aminy w roztworze. Usuwanie kwaśnych gazów, takich jak CO2 i H2S, z gazów naturalnych, rafineryjnych i syntezowych jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym1). Odwracalna absorpcja chemiczna tych zanieczyszczeń w gorących roztworach węglanów aktywowanych związkami aminowymi, najczęściej alkanoloaminami, jest powszechnie stosowaną metodą przemysłowego oczyszczania gazów syntezowych. Metoda ta wykorzystywana jest w kilku konkurencyjnych rozwiązaniach przemysłowych, znanych jako procesy Benfield, Carsol, Giammarco- Vetrocoke, Catacarb i Lurgi.W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield2, 3), który polega na absorpcji CO2 z gazu syntezowego za pomocą wodnego roztworu węglanów potasu z dodatkiem dietanoloaminy (DEA) jako aktywatora. Absorpcja prowadzona jest w temp. 80-100°C pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu myjącego oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Od pierwszego przemysłowego zastosowania zmiany wprowadzane w procesie dotyczyły zarówno układu technologicznego, jak i [...]

Benefits of using the new activator of potassium carbonate solution in CO2 washing process from synthesis gas in ammonia plant Korzyści z zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanów potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego w wytwórni amoniaku DOI:10.12916/przemchem.2014.2246


  Use of a new activator of K2CO3/KHCO3 soln. in absorption of CO2 (Binczak et al., 2014) resulted in a decrease of natural gas consumption in NH3 prodn. (ca. 22 t/h) by 5 m3/t of NH3. Dokonano oceny zmniejszenia zużycia energii w wytwórni gazu do syntezy amoniaku w wyniku zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanu potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego (proces Benfield). Proces ten polega na absorpcji CO2 z gazu w gorącym (80-100°C) wodnym roztworze węglanów potasu z dodatkiem aktywatora (najczęściej dietanoloaminy). Absorpcja prowadzona jest pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Aktywator INS-13 został opracowany w latach 2011-2013 w ramach projektu badawczego NR 05 0024 10 finansowanego przez NCBiR i stanowi mieszaninę pierwszo- i drugorzędowych amin alifatycznych. Oceny aktywatora d[...]

A new activator for the potassium carbonate solution in the Benfield process Nowy aktywator roztworu węglanu potasowego w procesie Benfield DOI:10.12916/przemchem.2014.1578


  The primary and secondary alkyl new activator aminescontg. was added to aq. K2CO3 and KHCO3 solns. to improve the CO2 removal from synthesis gas by absorption under lab. and industrial conditions. The new activator was much more efficient than NH(CH2CH2OH)2 usually used for this purpose. It showed also good stability and low corrosivity. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oraz wyniki testu przemysłowego nowego aktywatora wodnych roztworów węglanu potasowego w procesie Benfield. Aktywator, o nazwie INS-13, to mieszanina alkanoloamin o długości łańcucha węglowego C2-C8 zawierających 1-5 grup aminowych I i II-rzędowych. W badaniach laboratoryjnych określono kinetykę absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanu potasu z dodatkiem INS-13, natomiast w teście przemysłowym badano aktywność, trwałość i korozyjność aktywatora w warunkach instalacji przemysłowej. Usuwanie ditlenku węgla z gazu syntezowego jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym. Odwracalna absorpcja z reakcją chemiczną w wodnym roztworze węglanu potasu aktywowanego dodatkiem alkanoloamin jest powszechnie stosowaną metodą pochłaniania CO2, wykorzystywaną w kilku konkurencyjnych rozwiązaniach przemysłowych: procesy Benfield, Carsol, Giammarco-Vetrocoke, Catacarb i Lurgi. W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield, w którym absorpcja prowadzona jest w temp. 80-100°C pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu myjącego oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Od pierwszego przemysłowego zastosowania procesu wprowadzano zmiany w układzie technologicznym, których skutkiem jest znaczne obniżenie zużycia energii. W instalacjach budowanych w latach siedemdziesiątych XX w. zużycie ciepła w procesie regen[...]

 Strona 1