Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KOWALIK"

Stabilność dyspersji akrylowej i właściwości powłok ochronnych z dodatkiem azotanu(V) benzalkoniowego DOI:10.15199/62.2019.11.18


  Światowy rynek farb i lakierów co roku notuje wzrost produkcji i sprzedaży różnego rodzaju farb. W Polsce następuje dynamiczny rozwój tego segmentu gospodarki. Według danych przedstawionych w European Coatings Journal sprzedaż farb w Polsce w 2018 r. wzrosła o 6-8%, co daje roczne zużycie ok. 10 L farby na 1 mieszkańca. Od obecnie produkowanych wyrobów malarskich oczekuje się nie tylko dobrych właściwości dekoracyjnych i ochronnych, ale mają one spełniać także dodatkowe funkcje. Powinny wykazywać właściwości antybakteryjne, same oczyszczać się z zabrudzeń czy zabezpieczać izolację termiczną. Prawie 50% produkcji farb i lakierów jest wykorzystywana w branży budowlanej. Najpopularniejsze są wyroby akrylowe, winylowe, alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe i poliestrowe. W tej branży najczęściej stosuje się wyroby na bazie żywic akrylowych do produkcji farb wewnętrznych i elewacyjnych. Stosowane są zarówno akrylowe wyroby wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe ciekłe. Udział akrylowych farb proszkowych jest stosunkowo mały1). Obecna polityka ekologiczna oraz dyrektywy Unii Europejskiej wymuszają na producentach stosowanie odpowiednich metod syntezy dyspersji wodnych2). Ze względu na małą zawartość lotnych związków organicznych (LZO) oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska udział wyrobów wodorozcieńczalnych na rynku farb i lakierów będzie się zwiększał. Według prognoz w 2024 r. wartość rynku wyrobów wodorozcieńczalnych może przekroczyć 90 mld USD. Farby wodorozcieńczalne są przyjazne dla środowiska, a otrzymane z nich powłoki są twarde i odporne na warunki atmosferyczne. Wadą tych produktów może być słaba przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Największe zastosowanie wyroby te znajdują w budownictwie do malowania tynków i betonów, a także w przemyśle drzewnym do zabezpieczania drewna, okien, drzwi, mebli i podłóg. Wyroby wodorozcieńczalne są coraz częściej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i opakowaniowym do zabezpieczeni[...]

Badania wpływu grup karboksylowych i amidowych w kopolimerze akrylanowym na stabilność wodnych dyspersji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości polimeru w jądrze miceli koloidalnej cząstki dyspersji stabilizowanej niejonowymi lub anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi na ich trwałość. W układach dyspersyjnych zwiększano ilości polimeru i badano wpływ grup funkcyjnych, takich jak grupa karboksylowa lub amidowa, znajdujących się w kopolimerze na stabilność sedymentacyjną kompozycji. We [...]

Wpływ segmentowej budowy kopolimerów akrylanowych na stabilność ich wodnych emulsji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania wpływu budowy kopolimerów akrylanowych na trwałość ich wodnych emulsji stabilizowanych niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Stwierdzono, że emulsje o największej stabilności otrzymuje się wówczas, gdy kopolimer zawiera przede wszystkim segmenty elastyczne (np. mery akrylowe) i grupy karboksylowe. rzemysł farb i lakierów produkuje wyroby, które powodują zaniecz[...]

Badania mechanizmu stabilności wodnych emulsji ksylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad stabilnością wodnych emulsji ksylenu zawierających niejonowe i anionowe środki powierzchniwo czynne (SPC), tj. etoksylowe pochodne alkoholi, kwasów i glicerydów kwasów tłuszczowych oraz amin tłuszczowych. Stwierdzono, że w wielu wypadkach micele ksylenu w wodzie tworzą się samorzutnie i są w stanie równowagi z micelami SPC i ich asocjatami. Spośród zbadanych SP[...]

Badania zmian powierzchniowych powłok z dodatkiem cieczy jonowych


  Przedstawiono wyniki badań wpływu azotanu benzalkoniowego i azotanu didecylodimetyloamoniowego na powierzchniowe właściwości błon otrzymanych z wodnych dyspersji polimeru i kopolimeru akrylowego, kopolimeru winylowo-maleinowego oraz poli(octanu winylu), do których wprowadzano ciecze jonowe. Zbadano też właściwości wodnych dyspersji z dodatkiem stosowanych cieczy jonowych. Otrzymane powłoki poddano badaniom fizykomechanicznym i fizykochemicznym. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowych spowodował polepszenie niektórych fizykomechanicznych właściwości otrzymanych błon. Ekspozycja powłok w zimnej wodzie spowodowała częściowe wymywanie cieczy jonowych z ich powierzchni, obniżając tym samym ich twardość względną. Benzalkonium nitrate and [Me(CH2)9]2Me2N+NO3 - were added to aq. dispersions of acrylic polymer and copolymer, vinyl-maleate copolymer and poly(vinyl acetate) to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the coats obtained. The addn. of ionic liqs. resulted in an improvement of the coat properties. The leaching of the coats with cold water resulted in partial removal of the ionic liqs. and a decrease in the coat hardness. Bardzo ważne w codziennym życiu staje się dbanie o środowisko naturalne. W przemyśle używa się wielu szkodliwych i toksycznych rozpuszczalników oraz dodatków m.in. do farb, lakierów i klejów, które zanieczyszczają naturalne środowisko człowieka. Od wielu już lat zmniejsza się użytkowanie produktów, które zawierają łatwo lotne rozpuszczalniki organiczne. Ich miejsce coraz częściej zastępują produkty wodorozcieńczalne, dyspersje wodne oraz emulsje, które zawierają polimerowe substancje błonotwórcze. Substancje powłokotwórcze rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym lub dysperguje w wodzie, uzyskując w ten sposób dyspersje i emulsje. Ekonomika wytwarzania produktów lakierniczych zależy w dużym stopniu od zawartości i rodzaju stosowanych rozcieńczalników i rozpuszczalników. Jako rozpuszc[...]

Badania odporności korozyjnej powłok cynkowych w roztworze chlorku wapnia

Czytaj za darmo! »

Najczęściej stosowanym i najtańszym środkiem do posypywania oblodzonych dróg był chlorek sodu. Jednakże nie spełniał on swojej roli w temperaturze poniżej -20°C. W związku z tym zastosowano różnego typu mieszanki soli NaCl z CaCl2, sam CaCl2 lub MgCl2. Chlorek wapnia jest produktem łatwo dostępnym, ponieważ jest produktem ubocznym produkcji sody metodą Solvay’a. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym znajduje zastosowanie przy osuszaniu murów i betonów. Podczas jego hydratacji wydziela się duża ilość ciepła. Zastosowanie tego typu soli ma niestety także ujemne skutki. Dotyczą one środowiska naturalnego, zniszczeń nawierzchni dróg, a także procesów korozji metalowych elementów infrastruktury drogowej. Prowadzono szereg prac dotyczących obecności cynku, miedzi i ołowiu w wodach powierzchniowych pochodzących z produktów korozji tych metali [1÷3]. Na terenie Kielc w latach 2008/2009 prowadzono badania wpływu chlorku sodu i chlorku magnezu na przydrożne drzewa, których wyniki przedstawiono w formie raportu [4]. Ze względu na duże zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki w Polsce ubytki korozyjne cynku są znaczne, gdyż kwaśne deszcze powodują rozpuszczanie tworzącej się na powierzchni cynku w warunkach atmosferycznych warstwy zasadowego węglanu cynku. Dane literaturowe dotyczące badań korozyjności żelaza i cynku w roztworach chlorku sodu i chlorku wapnia są różne i zależą od warunków prowadzenia prób korozyjnych. Jednakże w większości przypadków stwierdzono mniejszą szybkość korozji tych metali w roztworach chlorku wapnia i magnezu niż w chlorku sodu [5÷7]. Aby ograniczyć efekty uboczne stosowania chlorku wapnia na procesy korozyjne podwozi samochodowych, barierek drogowych, wiaduktów i mostów, należy zastosować inhibitory korozji. Skuteczność działania inhibitorów zależy od wielu czynników, takich jak: stężenie inhibitora, pH roztworu, temperatura, rodzaj i stężenie agresywnych składników, obecność rożnych metali w u[...]

Physical-mechanical properties of nitrate didecyldimethylammonium-containing acrylic protective coatings Właściwości fizykomechaniczne powłok akrylowych z dodatkiem azotanu didecylodimetyloamoniowego DOI:10.15199/62.2015.7.10


  Didecyldimethylammonium nitrate was added to aq. dispersions of an acrylic polymer to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the surfactant and thickener- contg coats. Addn. of the ionic liq. resulted in increasing the chem. resistance of the coatings. Zbadano wpływ azotanu didecylodimetyloamoniowego na fizykochemiczne i fizykomechaniczne właściwości błon ochronnych otrzymanych z wodnych dyspersji akrylowych. Zbadano właściwości układów dyspersyjnych o różnej zawartości środka powierzchniowo czynnego, cieczy jonowej i zagęszczacza. Stwierdzono, że powłoki otrzymane z dyspersji akrylowych z większą zawartością SPC i cieczy jonowej wykazują lepsze właściwości powierzchniowe oraz odporność na działanie wybranych czynników chemicznych. Wyroby malarskie spełniają różne funkcje, np. ochronne, izolacyjne, a przede wszystkim dekoracyjne. Głównymi odbiorcami farb i lakierów są budownictwo, przemysł samochodowy, lotniczy lub meblarski. Największy udział w ogólnej produkcji farb i lakierów przypada na wodorozcieńczalne wyroby na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. Szacuje się, że farby wodorozcieńczalne do podłoży mineralnych pokrywają prawie 100% zapotrzebowania. Na rynku lakierów do podłóg udział wyrobów wodorozcieńczalnych szacuje się na 5-40%. Największym odbiorcą tych materiałów jest budownictwo, które zużywa ok. 70% ogólnej produkcji. Pozostała część przypada na przemysł meblarski, lakiery i emalie samochodowe, a także farby przeciwkorozyjne1). Można stwierdzić, że szybki rozwój "czystych technologii" został wymuszony restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W konsekwencji, udział farb, klejów i lakierów z dodatkiem łatwo lotnych rozpuszczalników organicznych zmniejsza się na rynku na korzyść emulsji i dyspersji wodnych, produktów wodorozcieńczalnych i wyrobów proszkowych. Woda jako tani, dostępny, nietoksyczny i niepalny surowiec jest bardzo pożądanym i powszechnie stosowanym rozpuszczaln[...]

 Strona 1