Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW ZIEŃKO"

Synteza alliloamin

Czytaj za darmo! »

Za pomocą statystycznej metody planowania doświadczeń określono warunki procesu odpowiadające maksymalnej selektywności syntezy monoalliloaminy i minimalnej selektywności syntezy dialliloaminy podczas amonolizy chlorku allilu wodą amoniakalną w obecności katalizatora (czwartorzędowa sól amoniowa + CuCl). hlorek allilu (CA) jest półproduktem wykorzystywanym w produkcji epichlorohydryny i alk[...]

Badanie reakcji 1,2-epitiobutanu z dietanoloaminą

Czytaj za darmo! »

Badano reakcję 1,2-epitiobutanu z dietanoloaminą w środowisku bezwodnego dioksanu w atmosferze suchego azotu. Określono wpływ temperatury, czasu reakcji, stosunku molowego dietanoloaminy do 1,2-epitiobutanu i początkowego stężenia 1,2-epitiobutanu w mieszaninie reakcyjnej na wydajność syntezy N-(2-merkaptobutylo)dietanoloaminy. N-(2-merkaptoalkilo)alkanoloaminy (hydroksyaminotiole) zawierają[...]

Badanie procesu estryfikacji bezwodnika ftalowego chlorkiem allilu w środowisku wodnym w obecności czwartorzędowych soli amoniowych

Czytaj za darmo! »

Proces estryfikacji bezwodnika kwasu ftalowego za pomocą chlorku allilu prowadzono w środowisku wodnym w obecności niektórych czwartorzędowych soli amoniowych jako katalizatorów przeniesienia międzyfazowego. Określono wpływ rodzaju czwartorzędowej soli amoniowej na przebieg procesu estryfikacji. ainteresowanie estrami diallilowymi, a zwłaszcza ftalanem diallilu (FDA), wynika z obecności w i[...]

Wykorzystanie elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych do optymalizacji procesów technologicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób rozwiązywania zagadnień optymalizacji procesów technologicznych za pomocą elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych. Omawianą metodą można prowadzić obliczenia z użyciem dowolnego arkusza kalkulacyjnego zgodnego ze światowym standardem, m.in. programu Lotus 1-2-3. Wykorzystanie programów kalkulacyjnych należy do standardowych profesjonalnych zastosowań komputerów osobistych. Za pomocą takich programów można przetwarzać wszelkie dane numeryczne, co znacznie ułatwia pracę użytkownikowi komputera. Pomimo to arkusze kalkulacyjne są zaskakująco mało znane w kręgach naukowców i inżynierów. Podstawową cechą arkuszy kalkulacyjnych {Lotus 1-2-3, Super- -Calc 4,0, Visicalc) jest ich praktyczność. Przejawia się ona w zapewnieniu maksymalnej kontekstowej pomocy, dobrze zaprojektowanych wartościach początkowych i domyślnych oraz w graficznym ukierunkowaniu systemu. W językach programowania wysokiego poziomu tworzy się zmienne, których nie można "zlokalizować" w komputerze (zwłaszcza z pamięcią wirtualną). Pojęcie zmiennej jest jednym z najtrudniejszych pojęć w programowaniu i dla wielu osób stanowi barierę nie do przebycia. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego umożliwia uproszczenie programowania dzięki zastąpieniu zmiennych komórkami widocznymi na ekranie monitora. Każda komórka ma swój identyfikator, który można interpretować jako jej adres. Do komórek można wpisać dowolne liczby, symbole, wzory matematyczne, nawet własny program w postaci makrokomend. Arkusz roboczy (worksheet) jest rodzajem pustej tablicy złożonej z wierszy i kolumn. Każde przecięcie wiersza i kolumny tworzy komórkę (celi): podstawową jednostkę organizacyjną arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka ma swój adres identyfikacyjny, składający się z odpowiadającego jej numeru kolumny (na pierwszym miejscu) oraz numeru wiersza. Poruszanie po arkuszu (i orientowanie się) ułatwia tzw. wskaźnik komórki (cellpointer). Jest to podświetlony prostokąt wskazujący, w[...]

Struktura własności w polskim przemyśle chemicznym na tle rozwoju tej branży w Europie Zachodniej DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono bariery rozwoju polskiego przemysłu chemicznego i możliwości ich przezwyciężenia dzięki wprowadzanym w gospodarce zmianom struktury własności, zakupom licencji i wzrostowi nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Stwierdzono, że warunkiem rozwoju tej branży jest uzyskanie poparcia rządu (m.in. subsydiowania eksportu, ulg podatkowych). Przedstawiono kierunki rozwoju państwowych koncernów chemicznych w Europie Zachodniej. Początek lat osiemdziesiątych był trudny dla światowego przemysłu chemicznego. Zanotowano wyraźny spadek zysków i innych wskaźników ekonomicznych. Dopiero w 1986 r. nastąpił wzrost produkcji i osiągnął maksimum w latach 1987 -4- 1989. Przyczyniły się do tego: duży popyt na produkty chemiczne, stały poziom cen wielu wyrobów masowych i surowców oraz umiarkowane ceny energii. Oczekuje się, że rezultaty produkcyjne osiągnięte w 1991 r. będą pomyślne (znaczny wzrost obrotów i zysków). Rozwój przemysłu chemicznego zależy nie tylko od warunków gospodarczych w danym kraju, lecz także od ogólnego stanu gospodarki światowej oraz aktualnej podaży artykułów chemicznych i popytu na nie. Należy zaznaczyć, że dobra koniunktura trwa i nie zauważa się symptomów pogorszenia tej sytuacji (np. wydajność zachodnioeuropejskiej gospodarki zwiększyła się w 1990 r. średnio o ok. 16%). W oczekiwaniu na Wspólny Rynek Wprowadzenie jednolitego Wspólnego Rynku EWG wywrze istotny wpływ na europejski przemysł chemiczny. Likwidacja kontroli granicznych wewnątrz EWG spowoduje wzrost wymiany towarów i usług na tym olbrzymim rynku. Znoszeniu barier technicznych będzie towarzyszyć zharmonizowanie postanowień fiskalnych, tj. ceł wwozowych, subwencji, podatków. Przemysł chemiczny będzie pracować w nowych warunkach14'3*: będą obowiązywać nowe przepisy o ochronie środowiska naturalnego, zmienią się warunki importu, transportu, dostaw energii oraz wysokość podatków, zwiększy się rynek zbytu (ponad 330 min konsumentów). Ponadto na działalność pr[...]

Komputerowy program Eureka pomocą dla inżynierów chemików DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano możliwości obliczeniowe programu Eureka-The Solver firmy Borland International oraz przedstawiono kierunki jego wykorzystania przez inżynierów chemików. Wiele problemów obliczeniowych w technologii i inżynierii chemicznej wciąż jeszcze rozwiązuje się za pomocą kalkulatora. W związku z coraz większą dostępnością mikrokomputerów zwiększają się jednak możliwości wykorzystywania nowych technik obliczeniowych. W niniejszym artykule omówiono możliwości wykorzystania do obliczeń inżynieryjnych programu Eureka-The Solver (wersja 1.0) firmy Borland International. W programie zastosowano pełnoekranowy edytor zbliżony do edytora tekstów Word Star 2000, rozbudowano technikę rozwijalnych menu (pull-down menu) wspieranych na każdym poziomie prostym i czytelnym komentarzem ( Help). Omawiany program skraca czas wielokrotnie powtarzanych obliczeń. Eureka umożliwia korzystanie z dowolnej liczby danych i szybkie wykonanie wstępnych obliczeń, zapewnia łatwe i szybkie wprowadzanie zmian i dokonanie kolejnych przeliczeń bez popełniania błędów matematycznych. Prowadząc obliczenia, można w tzw. sposób konwersacyjny wypróbować wiele wariantów parametrów i obserwować wpływ zmiany tych parametrów na wyniki obliczeń. Istotną zaletą programu Eureka jest możliwość sporządzania raportów z pracy, w których zapisuje się wszystkie kolejne czynności. Raport taki (opcja w menu głównym REPORT) może zostać wyświetlony na ekranie, wydrukowany na drukarce lub zapisany w specjalnym pliku. W ostatnim wypadku można sporządzać raporty z dłuższego czasu pracy. Plik ten może być opracowany za pomocą zwykłych edytorów tekstu (w szczególności edytora programu Eureka). Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza gdy [...]

Lokalizacja inwestycji w przemyśle chemicznym a ochrona środowiska w świetle przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

Przepisy prawne dotyczące procedury lokalizacyjnej są rozproszone w wielu aktach prawnych. Przedstawiono wykaz obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz omówiono procedurę lokalizacyjną projektowanych i modernizowanych inwestycji. Jednym z czynników odgrywających istotną rolę w ochronie środowiska jest umiejętność przewidywania skutków decyzji lokalizacyj[...]

Otrzymywanie czystego kwasu solnego z odpadowego chlorowodoru zanieczyszczonego parami związków organicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono adiabatyczną absorpcję odpadowego chlorowodoru jako jeden ze sposobów otrzymywania kwasu solnego pozbawionego zanieczyszczeń organicznych. Określono wpływ podstawowych parametrów procesu na jego przebieg i przedstawiono warunki, których należy przestrzegać, żeby zapobiec przedostawaniu się organicznych zanieczyszczeń zawartych w chlorowodorze do otrzymywanego kwasu solnego. Jednym ze sposobów masowego zużytkowania odpadów chloroorganicznych, powstających podczas produkcji tlenku propylenu, epichlorohydryny i chlorku winylu, jest ich spalanie połączone z odzyskaniem chlorowodoru w postaci kwasu solnego. Chlorowodór tworzy się także w wielu procesach przemysłowych jako produkt uboczny (np. podczas chlorowania, chlorolizy) lub wtórny (np. w wyniku hydrolizy). Często bywa wówczas zanieczyszczony związkami organicznymi w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie go do otrzymania czystego kwasu solnego. Zmniejsza to znacznie jego przydatność i wartość handlową i wiąże się z powstawaniem dużych ilości trudnego do zagospodarowania kwasu solnego. Jeśli stężenie par związków chloorganicznych w chlorowodorze jest duże, można usunąć je przez wymrożenie lub wykroplenie pod zwiększonym ciśnieniem1^ 6*. Zamiast obniżania temperatury lub zwiększania ciśnienia można zastosować absorpcję zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach węglowodorowych lub chloropochodnych7^ 13), bądź adsorpcję z użyciem węgla aktywnego14 ^ 17). Znane są także metody polegające na utlenianiu bardzo lotnych związków chloroorganicznych w obecności katalizatora zawierającego tlenki żelaza, chromu, miedzi18). Jednym ze sposobów otrzymywania kwasu solnego pozbawionego zanieczyszczeń organicznych może być odpowiednie wykorzystanie adiabatycznej absorpcji chlorowodoru w wodzie19). Dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków podczas tego procesu zanieczyszczenia stykające się z gorącym kwasem solnym nie kondensują i opuszczają absorber razem z parą wodną i gazami obojętnymi. Ce[...]

Polipropylenopoliaminowe produkty amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki zastosowaniu statystycznej metody planowania doświadczeń uzyskano wiele informacji - w dogodnej formie - o reakcji powstawania polipropylenopoliamin podczas amonolizy 1,2-dichloropropanu. Wyznaczone równania regresji umożliwiły określenie wpływu początkowego składu mieszaniny reakcyjnej, temperatury i czasu na stopień konwersji 1,2-dichloropropanu oraz na selektywność syntezy polipropylenopoliamin w badanym zakresie parametrów. Otrzymany statystyczny model w adekwatny sposób opisuje przebieg amonolizy 1,2-DCP. W pracy1’ przedstawiono wpływ wybranych parametrów na stopień konwersji odpadowego 1,2-dichloropropanu (1,2-DCP), przeprowadzonej wodnymi roztworami amoniaku, i na selektywność syntezy 1,2-diaminopropanu( l,2-DAP). Podczas amonolizy 1,2-DCP powstają - oprócz 1,2-DAP - polipropylenopoliaminy (PPPA) i chloropropeny, które są niepożądanym produktem amonolizy 1,2-DCP. Wytworzony PPPA jest stosowany w praktyce2’. W niniejszej pracy opisano wyniki prób amonolizy 1,2-DCP wodą amoniakalną, podjętych w celu wyjaśnienia wpływu czterech podMgr inż. Jarosław ZIEŃKO w roku 1983 ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ■4 Politechniki Szczecińskiej. Jest samodzielnym technologiem w Instytucie Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Prof, dr hab. inż. Jerzy MYSZKOWSKI w roku 1957 ukończ[...]

Amonoliza chlorku winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki statystycznej metodzie planowania doświadczeń określono zakres maksymalnej selektywności syntezy alliloaminy i minimalnego stopnia konwersji chlorku allilu w alliloaminę i trialliloaminę oraz alkohol allilowy podczas amonolizy chlorku allilu za pomocą wody amoniakalnej w obecności katalizatora CuCl + Cu. Alliloaminy są stosowane do produkcji środków adhezyjnych opartych na alkoksysilanach, antyutleniaczy, insektycydów, retardantów1) używanych do sieciowania polimerów oraz do wytwarzania zagęszczaczy do barwników lateksowych, farb wodorozcieńczalnych i utwardzaczy żywic epoksydowych2). Światowa produkcja alliloamin wynosi ok. 1000 t/r. i wciąż się zwiększa. Z danych przedstawionych w literaturze1 +10) wynika, że alliloaminy można otrzymywać z alkoholu allilowego (AA) lub chlorku allilu (CA) i wodnych roztworów amoniaku w obecności soli miedzi jednowartościowej lub dwuwartościowej. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie optymalnych parametrów procesu syntezy monoalliloaminy (MAA) z taniego i łatwo dostępnego chlorku allilu i wody amoniakalnej w obecności układu katalitycznego CuCl + Cumet. Przebieg amonolizy CA wodą amoniakalną można przedstawić w następujący sposób: CH2= C H —CH2—Cl + N H 3 — > CH2= C H —CH2—N H 2 HC1 (1) W wyniku reakcji następczych zachodzących podczas otrzymywania MAA z chlorku allilu i wody amoniakalnej [...]

 Strona 1  Następna strona »