Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA ADAMSKA-RUTKOWSKA"

Modelowanie kinetyki odwadniania alkoholu etylowego w pojedynczej rurze reaktora wielorurowego

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań biegu procesu w reaktorze całkowym, stanowiącym element reaktora wielorurowego, opisano kinetykę procesu odwadniania alkoholu etylowego do eteru dietylowego. Wyznaczono wartości współczynników kinetycznych modelu. Przeprowadzono weryfikację modelu transportu ciepła stosowanego w pseudohomogenicznym modelu pojedynczej rury reaktora wielorurowego. Proces odwadniania alkohol[...]

Modelowanie złożonych procesów chemicznych za pomocą sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

Przetestowano możliwości wykorzystania sieci neuronowych jako narzędzia do modelowania biegu złożonych procesów chemicznych. Testy przeprowadzono dla procesu utleniania 0-ksylenu do bezwodnika ftalowego, biegnącego w fazie gazowej na katalizatorze w postaci złoża stacjonarnego. Zbadano możliwości ograniczenia liczby kosztownych prac eksperymentalnych, stanowiących bazę zbioru danych uczących[...]

Wykorzystanie sieci neuronowych do estymacji parametrów matematycznego modelu procesu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przetestowano możliwość wykorzystania sieci neuronowych do estymacji parametrów modelu kinetyki procesu chemicznego na podstawie danych ruchowych instalacji przemysłowej oraz modułu dostępnego symulatora procesów chemicznych. Wykazano możliwość dokonania szybkiej oceny celowości modernizacji sposobu prowadzenia procesu chemicznego w skali przemysłowej bez konieczności realizacji kosztownego [...]

Szacowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych technologii chemicznych za pomocą sieci neuronowej na wstępie cyklu badawczo-wdrożeniowego

Czytaj za darmo! »

Przetestowano skuteczność szacowania kosztów inwestycyjnych organicznych technologii chemicznych na wstępie cyklu badawczo-wdrożeniowego za pomocą sieci neuronowych. Wykazano konieczność uwzględnienia specyfiki kosztów poszczególnych grup technologii. Zakres przewidywania kosztów poszerzono o koszty eksploatacyjne. oszt instalacji chemicznej oraz koszty eksploatacyjne technologii chemicznej[...]

Komputerowe wspomaganie prac studialnych, badawczych i projektowych dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szeroki zakres stosowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP) w Warszawie komputerowych środków wspomagających prace studialne, badawcze i projektowe prowadzone przy planowaniu rozwoju przemysłu chemicznego, rozwoju lub restrukturyzacji zakładu chemicznego oraz projektowaniu lub modernizacji technologii przemysłu chemicznego. eformy ekonomiczne i restrukturyzacja gospodark[...]

 Strona 1