Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JACEK GULIŃSKI"

Hydrosililowanie organofunkcyjnych olefin poli(wodoro,metylo)siloksanami

Czytaj za darmo! »

Organofunkcyjne polisiloksany to silikony otrzymane przez wprowadzenie różnych grup organicznych do podstawowego łańcucha polisiloksanowego w celu pełnego wykorzystania zarówno właściwości dimetylosiloksanów jak również dodatkowych cech grupy organicznej. Przedstawiono metodę syntezy polisiloksanów, zawierających różnorodne organiczne grupy funkcyjne, t j . epoksydową, glikolową (polietero[...]

Nowe małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów z 3-chloropropylotrialkoksysilanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalne, małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów: izocyjaniano- i ureidosilanów, a także pochodnych z grupą karboksylową, oparte na 3-chloropropylotrimetoksysilanie. Przystąpienie do produkcji tych związków w kraju umożliwi rozwój nowej specjalności -małotonażowej produkcji silanów. Silany te są niezbędne jako środki pomocnicze w wielu działach przemysłu c[...]

Napełniacze krzemionkowe i krzemianowe modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi

Czytaj za darmo! »

Krzemionki wysoko zdyspergowane, syntetyczne krzemiany oraz krzemiany naturalne (kaolin i talk) modyfikowano w celu hydrofobizacji ich powierzchni za pomocą silanowych związków wiążących wytwarzanych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe "Unisil" w Tarnowie oraz syntezowanych w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmodyfikowane produkty [...]

Krzemionki i krzemiany modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi - napełniacze poliuretanów i PCW

Czytaj za darmo! »

Krzemionki wysoko zdyspergowane, krzemiany naturalne (kaolin i talk) i syntetyczne modyfikowano w celu hydrofobizacji ich powierzchni, stosując silanowe związki proadhezyjne. Zmodyfikowane produkty wykorzystano jako napełniacze poliuretanów i polichlorku winylu. Osiągnięto wraźne polepszenie parametrów wytrzymałościowych poliuretanów i polichlorku winylu napełnionych modyfikowanymi krzemionk[...]

Synteza karbofunkcyjnych propylotri(alkoksy,metylo)silanów

Czytaj za darmo! »

Karbofunkcyjne propylotri(alkoksy,metylo)silany o ogólnym wzorze Y(CH2)3SiMen(OR)3-n stanowią nową grupę silanowych środków wiążących (dla n=1) oraz środków modyfikujących polimery lub substratów do otrzymywania organofunkcyjnych disiloksanów (dla n=2). Związki te otrzymuje się w trzech etapach. W pierwszym prowadzi się katalityczną addycję odpowiednich alkilo(chloro)silanów do chlorku all[...]

Hydrosililowanie alkenów na katalizatorach multimetalicznych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pt-Cu, Pt-Ru i Pt-Re i trójmetalicznego katalizatora Pt-Ru-Cu w reakcjach addycji trichlorosilanu do chlorku allilu i oktenu- 1. Jako nośniki tych katalizatorów użyto węgiel aktywny, sadzę i tlenek glinu otrzymany metodą zol-żel. Wprowadzenie drugiego metalu, zwłaszcza miedzi, znacznie zwiększyło aktywność w reakcjach hydrosilil[...]

 Strona 1