Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marek Borowiak"

Współpraca nauki z przemysłem w nowych warunkach ekonomicznych

Czytaj za darmo! »

Proces unowocześnienia krajowego przemysłu chemicznego powinien przebiegać zgodnie ze światową strategią rozwoju krajów wysoko uprzemysłowionych. Gwarantem takiego rozwoju jest silne zaplecze naukowe mogące wspierać decyzje na szczeblu rządowym, branż i poszczególnych zakładów. Zmiana prawa autorskiego wynikająca z porozumień międzynarodowych podpisanych przez rząd i prezydenta oznacza koniec[...]

Wybrane branże nowoczesnego przemysłu chemicznego w świecie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasady nowej strategii rozwoju przemysłu chemicznego w świecie i przyczyny wprowadzanych zmian. Podano przykłady biotechnologii i inżynierii materiałowej jako kierunków, których rozwój zadecyduje o pozycji przemysłu danego kraju na światowym rynku w najbliższych latach.CTI wystąpił senator Jeff Bingaman, przewodniczący Senackiej Komisji Technologii i Przemysłu Obronnego 3).[...]

Wybrane branże nowoczesnego przemysłu chemicznego w świecie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasady nowej strategii rozwoju przemysłu chemicznego w świecie i przyczyny wprowadzanych zmian. Podano przykłady biotechnologii i inżynierii materiałowej jako kierunków, których rozwój zadecyduje o pozycji przemysłu danego kraju na światowym rynku w najbliższych latach. świecie dokonuje się podział państw na twórców i konsumentów postępu technicznego. Trwa ostra rywalizacja[...]

Polski przemysł chemiczny a postępujące procesy globalizacji na światowym rynku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono procesy przebiegające w skali światowej: rozwój makroregionów oraz koncernów globalnych. Oceniono szanse krajowego przemysłu chemicznego związane z tymi procesami. Podano przykład wykorzystania w Polsce szansy, jaką jest powstanie luki rynkowej w produkcji polimerów konstrukcyjnych. wórcy technologii - znający cykl badań nad opracowaniem nowej technologii (minimum 6÷10 lat[...]

Zespół Doradczy ministra przemysłu i handlu do spraw badań i rozwoju przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z decyzją ministra przemysłu i handlu z 10 stycznia 1996 r. rozpoczął działalność Zespół Doradczy do spraw badań i rozwoju przemysłu chemicznego, w składzie: - przewodniczący - Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie), - sekretarz - Marek Borowiak (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie), - członkowie - Edward Grzywa (Instytut Chemii Przemysłowej w[...]

Miejsce i perspektywy zaplecza badawczego przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

W związku z przemianami zachodzącymi w kraju i na świecie zarówno polski przemysł, jak i jego zaplecze naukowe znalazły się w nowej sytuacji, zwłaszcza w zakresie konkurencji na rynku towarów i technologii. Skuteczna rywalizacja wymaga dostosowania się do aktualnej sytuacji światowego i krajowego przemysłu chemicznego, określenia realnych perspektyw krajowego przemysłu i wypracowania nowy[...]

Rys historyczny i perspektywy rozwojowe Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Jubileusz 75-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej - największego badawczego instytutu chemicznego w Polsce -jest okazją do przypomnienia jego losów w zmieniających się w czasie uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych. Omówiono kierunki badawcze i osiągnięcia Instytutu w pierwszych latach jego istnienia, a następnie w okresie powojennym. Szczególną uwagę poświęcono działalności w latach dziewię[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1