Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WITCZAK"

Dynamika pierścieniowego dwufazowego przepływu gazu i cieczy bardzo lepkiej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących oceny dynamiki współprądowego pierścieniowego przepływu opadającego w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej (powyżej 100 mPa×s) i gazu. Podano systematykę struktur przepływu oraz zakresy ich występowania. Scharakteryzowano i opisano wybrane wielkości charakteryzujące naturę przepływających warstewek cieczy o dużej lepkości. Dokonano analizy[...]

Analiza zjawisk podczas wrzenia mieszaniny dwufazowej woda-olej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących określenia i opisu zjawisk występujących podczas wrzenia mieszaniny dwufazowej wody i oleju Itherm 12 o gęstości mniejszej od wody. Badania prowadzono w warunkach wrzenia w objętości przy gęstości strumienia ciepła 10- 70 kW/m2 i udziale oleju w mieszaninie wynoszącym 2-17% obj. W wyniku powiązania wpływu czasu oraz parametrów procesowych wrz[...]

Kompozycje benzyny z metanolem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody komponowania benzyny etylizowanej i bezołowiowej. Określono zależności ciśnień cząstkowych benzyny od zawartości alkoholi C t÷C4 . Omówiono wyniki badań nad wpływem zawartości związków aromatycznych i metanolu na emisję węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu. ozwój technologii komponowania benzyn przeznaczonych do silników Otta jest stymulowany zaostrzaniem przepisó[...]

Comparison of pressure drop correlations for two-phase flow in small diameter channels Porównanie korelacji spadku ciśnienia dla przepływu dwufazowego w kanałach o małej średnicy DOI:10.15199/62.2017.3.20


  Fundamentals and a review, with 17 refs., of pressure drop correlations and exp. pressure drop data. Performance of the correlations in correctly predicting the diverse data sets was verified. Most of the correlations developed are very restricted in terms of handling a wide variety of data sets. Przeprowadzono gruntowny przegląd literatury na temat korelacji spadku ciśnienia, opracowano bank danych doświadczalnych obejmujący szeroki zakres zmian parametrów przepływowych oraz dokonano weryfikacji możliwości przewidywania wartości spadków ciśnienia w przepływach dwufazowych gaz- -ciecz w minikanałach. Porównano wartości spadków ciśnienia obliczone zgodnie z dostępnymi w literaturze korelacjami z wartościami eksperymentalnymi. Analiza uzyskanych wyników obliczeń wykazała, że większość korelacji ma bardzo ograniczony zakres ważności i nie opisuje danych doświadczalnych z zadowalającą dokładnością. Zaproponowano równania do obliczania spadku ciśnienia w przepływie w minikanałach, i to niezależnie od rodzaju przepływu. W ostatnich latach coraz więcej badań skupia się na wnikaniu ciepła podczas przepływu mieszanin dwufazowych przez mini- i mikrokanały. Korzystając z wiedzy uzyskanej dla konwekcyjnego wnikania ciepła wewnątrz kanałów konwencjonalnych, można stwierdzić, że przy pewnej gęstości strumienia masy współczynnik wnikania ciepła zwiększa się przez obniżenie średnicy hydraulicznej kanałów w zamian za wyższe tarciowe opory przepływu. Mimo że ten prosty mechanizm wskazuje na możliwość zmniejszania średnicy kanału, to nie jest jasne do jakiego zakresu wiedza o wnikaniu ciepła w makroskali pozostaje ważna przy opisie zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w mini- i mikroskali. Mini- i mikrokanały są wykorzystywane w wielu różnych urządzeniach, takich jak rury grzewcze, sprzęt elektroniczny, parowniki i skraplacze oraz w klimatyzatorach i pompach ciepła. Oczywiste jest, że podczas projektowania zminiaturyzowanych urządze[...]

The annular flow of gas-liquid-liquid multiphase mixture in pipes of thin layer (film) evaporators Przepływ pierścieniowy mieszaniny wielofazowej gaz-ciecz-ciecz w rurach aparatów cienkowarstewkowych DOI:10.15199/62.2017.3.21


  Hydrodynamics of annular falling flow of gas and 2 immiscible liqs. in vertical pipe was studied. The new flow pattern map valid for both liq.-liq. 2-phase flow and gas-liq.-liq. 3-phase flow were developed. The effects of flow parameters and phase properties on the liq. film thicknesin the flow systems were approximated with resp. equations. Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki pierścieniowego, opadającego w rurze pionowej przepływu wielofazowego gazu i dwóch wzajemnie niemieszających się cieczy. W wyniku analizy danych doświadczalnych wyznaczono obszary występowania określonych struktur przepływu na nowo opracowanej mapie przepływu, słusznej zarówno dla przepływu dwufazowego ciecz-ciecz, jak i dla przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz. Opracowano także równania opisujące wpływ wybranych parametrów przepływowych oraz właściwości faz na uzyskiwanie określonych wartości grubości filmów cieczy. Przemysłowe wykorzystanie przepływów wielofazowych wymaga metod przewidywania ich zachowania się w konkretnych urządzeniach i aparatach. W wielu przypadkach do prawidłowej pracy aparatów wymagane jest także wytworzenie korzystnego rodzaju przepływu. Do takiej grupy aparatów należą wyparki cienkowarstewkowe i rurowe reaktory heterogeniczne. Głównym wymogiem w procesie projektowania aparatów cienkowarstewkowych jest uniknięcie ich zalania lub tworzenia się suchych plam, które są powodem zmniejszenia ich wydajności, a w wielu przypadkach także ich awarii. W tego typu aparatach korzystnym rodzajem przepływu jest przepływ pierścieniowy, czyli taki, w którym ciecz płynie cienką warstwą po ścianie rury, a gaz ze znaczną prędkością jej środkiem. Budowę typowego aparatu wyparnego, z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy (WFH), przedstawiono na rys. 1. Fig. 1. Evaporator type WFH Rys. 1. Aparat wyparny typu WFH; a) schemat ogólny, b) układ zasilania typu dysza centralna, 1 - komora gazu, 2 - komora cieczy, 3 - rura zasilająca, 4 - rura[...]

Problemy z jednoznaczną oceną stanu ilościowego i chemicznego w szczelinowo-krasowym zbiorniku wód podziemnych o znacznej miąższości Problem with precise evaluation of quantitative and chemical status in thick


  W artykule przedstawiono problemy z jednoznaczną oceną stanu ilościowego i chemicznego wynikające ze zmienności pionowej wybranych parametrów fizykochemicznych wody podziemnej. Badania zrealizowano w otworze Rybna 57 o głębokości 260 m ujmującego wody szczelinowo-krasowego GZWP 326 Częstochowa E. Otwór ten jest orurowany tylko do głębokości 80 m ppt. Wykonane na różnych głębokościach pomiary ciśnienia wykazały możliwość przepływów pionowych. Zmienność w pionie stężeń trytu pozwoliła na interpretację wieku wody podziemnej dopływającej do otworu. Zauważono także zmienność pionową stężeń azotanów i chromu, będących głównymi zanieczyszczeniami w obszarze badań.Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW, 2000) oraz Dyrektywa dotycząca ochrony Wód Podziemnych (DWP, 2006) nałożyła na kraje członkowskie UE obowiązek oceny stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Oceny stanu dokonuje się dla wyróżnionych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Ocena stanu chemicznego polega na ustaleniu klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych z ich wartościami granicznymi (progowymi) określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska (Rozporządzenie MŚ, 2008). W Polsce wartości progowe zostały ustalone dla ponad 50 elementów fizykochemicznych. Ocenę stanu ilościowego wód podziemnych przeprowadza się przez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych w JCWPd i interpretację wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych w wytypowanych punktach monitoringowych. Zgodnie z RDW, dla prawidłowej oceny stanu wód podziemnych konieczne jest określenie trendów zmian pod wpływem antropopresji. Dla prawidłowej oceny trendów zmian niezbędne jest: (i) ustanowienie i uruchomienie odpowiedniej sieci monitoringu, 140 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ MARZEC 2013 która nie będzie się ograniczała tylko do zabezpieczenia reprezentatywności uzależnionej jedynie od powier[...]

Gospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESIS


  W artykule przedstawiono główne kierunki zmian w dyrektywach UE (Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa dotycząca ochrony wód podziemnych) pod kątem pełniejszego uwzględnienia roli i znaczenia wód podziemnych w gospodarowaniu wodami, a wypracowanych w ramach projektu 7 Programu Ramowego UE o akronimie GENESIS, w którym ze strony polskiej biorą udział zespoły z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Dobiega końca pierwszy okres implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i jej "córki", dyrektywy dotyczącej ochrony wód podziemnych (DWP). W tym czasie powstało wiele ważnych rozwiązań dotyczących gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód podziemnych. Na gruncie europejskim pojawiły się jednak liczne problemy, które starano się rozwiązywać pragmatycznie, ale nie zawsze w sposób dostatecznie podbudowany naukowo. W związku z tym przewidziano w 2013 r. podsumowanie doświadczeń i ewentualną rewizję DWP. Jednym z elementów wspomagających to zadanie jest projekt 7 Programu Ramowego UE o akronimie GENESIS, w którym ze strony polskiej bierze udział zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespół Politechniki Krakowskiej. Jako fundamentalne zasady implementacji RDW i DWP można uznać: - zlewniowe traktowanie gospodarki wodnej, - powtarzalność oceny i kontrola wykonania programów działań co 6 lat, - wspólną ocenę stanu wód podziemnych i powierzchniowych w Planach Gospodarowania Wodą na obszarach dorzeczy. Koniec pierwszego okresu wdrażania programów działań to 2015 r., a kolejnych odpowiednio 2021 i 2027. Oczekiwania środowiska hydrogeologicznego związane z implementacją RDW i DWP były ukierunkowane na uznanie istotnej roli wcześniej niedocenianych wód podziemnych w planach gospodarowania wodami zdominowanych przez wody powierzchniowe. Oczekiwania te zostały przedstawione w 2002 r. na sympozjum pt. "Gospodarowanie zasobami wód podziemnych" zorganizowanym przez PZ[...]

Metallic foams as alternative catalyst carriers for highly exothermic processes for catalytic oxidation Piany metalowe jako alternatywny nośnik katalizatora w silnie egzotermicznych procesach utleniania katalitycznego DOI:10.15199/62.2015.10.35


  Flow resistance and heat transfer were studied in an air flow through a tube filled with solid foams. The foams were recommended as catalyst carriers for the exothermic oxidn. Przeprowadzono badania oporów przepływu i współczynników wnikania ciepła dla przepływu powietrza przez rurę wypełnioną pianami stałymi, rozważanymi jako nośnik katalizatora w egzotermicznych procesach selektywnego utleniania. Stwierdzono intensywny transport ciepła i niewielkie opory przepływu. Oceniono piany stałe jako obiecujący nośnik katalizatora w rozważanych procesach. Procesy selektywnego utleniania węglowodorów do bezwodników ftalowego i maleinowego oraz tlenku etylenu są ważnymi syntezami chemicznymi. Wydzielają się w nich znaczne ilości ciepła ok. 1400 kJ/kg surowca (węglowodoru). Procesy te, realizowane na katalizatorach tlenkowych (wanadowych i tytanowych) przebiegają w wysokich temperaturach i ze znaczną intensywnością. Wspólnym problemem jest wąski przedział temperatur, w których procesy te można prowadzić. Poniżej tego zakresu reakcja ustaje a powyżej następuje termiczna dezaktywacja katalizatora. Reakcje selektywnego utleniania węglowodorów prowadzone są w reaktorach wielorurowych, zawierających od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy rurek o średnicy ok. 1 cala, wypełnionych złożem katalitycznym. Katalizatory są wytłaczane (tabletki) lub osadzane na ceramicznych kształtkach (pierścienie i półpierścienie o wymiarach do 10 mm). Rurki reaktora są intensywnie chłodzone łaźnią stopionych soli (tzw. saletra) cyrkulującą w przestrzeni międzyrurowej. Największy opór cieplny występuje na wewnętrznej powierzchni rurek reaktora, wobec zbyt małego współczynnika wnikania ciepła. Powoduje to zjawisko piku termicznego (hot-spot) migrującego powoli w kierunku końca reaktora i prowadzącego do dezaktywacji całego złoża katalitycznego. Nowe katalizatory o wyższej odporności termicznej oraz różnicowanie aktywności katalizatora wzdłuż reaktora nie dały [...]

 Strona 1