Wyniki 1-10 spośród 64 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT KOWALSKI"

System podwójnej recyrkulacji odpadów na przykładzie produkcji chromianu sodu

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie produkcji chromianu sodu przedstawiono metodę podwójnej recyrkulacji odpadów umożliwiającą jednoczesne wykorzystanie zarówno odpadów ze starych hałd chromowych, jak i z bieżącej produkcji. Zastosowanie tej metody spowoduje stopniową likwidację składowisk odpadów, ponieważ mogą one zastępować surowiec naturalny. Proponowana metoda może być wykorzystana również w innych procesa[...]

Wykorzystanie odpadów chromowych w procesie produkcji chromianu sodu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań związanych z opracowaniem metody wykorzystania odpadowego błota pochromowego do produkcji chromianu sodu. Na podstawie wyników badań prowadzonych w laboratoryjnej skali wyznaczono optymalny skład wsadu (ruda chromowa, soda, tlenek wapnia, błoto pochromowe), którego spiekanie w piecach obrotowych umożliwiło osiągnięcie dużego stopnia utlenienia Cr(III) zawartego w rudzie chromowej do Cr(VI) (>90%). Ilość odpadu otrzymywanego w nowo opracowanej metodzie jest o 60% mniejsza od ilości uzyskiwanej w klasycznej metodzie produkcji chromianu sodu z użyciem wypełniacza dolomitowego i wynosi ok. 1500 kg na tonę tego produktu. Wyniki te potwierdzono w próbach przemysłowych przeprowadzonych w Zakładach Chemicznych "Alwernia" w 1986 r. Proces wytwarzania chromianu sodu jest — ze względu na dużą ilość powstających w nim odpadów stałych — bardzo uciążliwy dla środowiska. W wyniku stosowania technologii polegającej na utlenianiu mieszaniny rudy chromowej, sody i dolomitu1* otrzymuje się ok. 4 t odpadów na tonę produktu. W Zakładach Chemicznych "Alwernia" (jedyny polski producent związków chromu) gromadzi się rocznie na składowisku ok. 80 tys. t bardzo toksycznych odpadów, potocznie zwanych błotem pochromowym. Tak duża ilość odpadów jest spowodowana stosowaniem wypełniacza dolomitowego. Teoretycznie z 11 rudy chromowej zawierającej 48% Cr203 można otrzymać - ze 100-proc. stopniem przereagowania Cr(III) do Cr(VI) - 1023 kg chromianu sodu i 520 kg suchej masy odpadu. W przemysłowej skali proces prowadzi się w piecach obrotowych. Dr Zygmunt KOWALSKI w roku 1969 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest zastępcą dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w Chemicznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Krakowie. Specjalność - chemia i technologia nieorganiczna. Tabela 1. Skład próbek błota pochromowego Oznaczane składniki Skład próbek [% wag.] / II III IV Cr03 rozpus[...]

Wykorzystanie odpadów chromowych jako surowca do produkcji chromianu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem różnego rodzaju odpadów chromowych (zawierających uwodnione tlenki chromowe) do produkcji chromianu sodowego metodą opartą na wykorzystaniu "biota pochromowego" jako wypełniacza. Stwierdzono możliwość zastąpienia ok. 30% rudy chromowej odpadami tego rodzaju. Dzięki temu w proponowanej metodzie produkcji chromianu sodowego ilość odpadu chromowego można ograniczyć do 1 t na 1 t produktu. Zaproponowano model techniczno-ekonomicznego rozwiązania produkcji chromianu sodowego w Zakładach Chemicznych "Alwernia" . W rozwiązaniu tym przewiduje się zagospodarowanie i unieszkodliwianie jak największej ilości odpadów przy stosunkowo niewielkich nakładach. Technologia produkcji chromianu sodowego z wykorzystaniem (jako wypełniacza) odpadowego "błota pochromowego" umożliwia ograniczenie ilości odpadów do 1,5 t na 1 t wytworzonego Na2C r0 41}. Rozwiązanie to stało się punktem wyjścia dalszych rozważań nad możliwościami użycia do produkcji chromianu sodowego również innych odpadów chromowych występujących w różnych dziedzinach przemysłu, a zwłaszcza tych, które powstają w czasie oczyszczania ścieków chromowych metodą chemiczną w galwanizerniach czy garbarniach2). Odpady tego typu są bardzo zróżnicowane pod względem ilości i jakości. Zawierają związki chromu(IV), mieszaninę związków chromu( VI) i chromu(III) lub też wyłącznie chrom(III). Zawartość Cr w odpadzie może wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Odpady chromowe powstają w kilkuset wytwórniach na terenie całego kraju, w ilości od kilkunastu do kilkuset ton rocznie w poszczególnych przypadkach. Łączną ilość tych odpadów szacuje się na 30^-35 tys. t rocznie. Pomimo że jest to w sumie ilość stosunkowo niewielka, odpady gromadzone na prowizorycznych lub zupełnie nie przystosowanych do tego celu składowiskach na terenie całej Polski stwarzają znaczne zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka ze względu na ich toksyczność (zwłaszcza C[...]

Termiczna metoda produkcji fosforanu paszowego z zastosowaniem soli fosforowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją technologii otrzymywania fosforanu paszowego w Krakowskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka". Omówiono przebieg badań w skali laboratoryjnej i technicznej oraz perspektywy zastosowania nowej technologii produkcji fosforanu paszowego DCP. Przedstawiono nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne i aparaturowe umożliwiające zmniejszenie zuż[...]

Study on production of sodium tripolyphosphate by one-stage dry method using wet-process phosphoric acid. Badanie procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu metodą jednostopniową suchą z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego


  H3PO4 from the wet process was converted with Na2CO3 to Na5P3O10 at Na/P mole ratio 1.67 and 25-55°C by heating in a powder diffractometer with high temp. reaction chamber to study the phase transformations of the product. An occurrence of a liq.-phase at about 217°C was obsd. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą jednostopniową z zastosowaniem ekstrakcyjnego kwasu fosforowego "Police". Sporządzono mieszankę, w której stopień neutralizacji kwasu fosforowego sodą amoniakalną wynosił 1,67. Skład fazowy mieszanki określono w badaniach in situ za pomocą dyfraktometru proszkowego z wysokotemperaturową komorą reakcyjną. W badaniach składu fazowego nie stwierdzono obecności Fazy II TPFS. Wykonano badania spektrometryczne przy użyciu techniki FT-IR oraz analizę termiczną. Zdjęcia mikroskopowe wykonane w trakcie ogrzewania próbki pozwalają stwierdzić, że faza ciekła zaczyna się już tworzyć w temp. ok. 217°C. Trifosforan pentasodu (tripolifosforan sodu, TPFS, Na5P3O10) występuje w postaci dwóch bezwodnych odmian polimorficznych określanych jako Faza I (odmiana wysokotemperaturowa) i Faza II (odmiana niskotemperaturowa)1-7). Przemiana polimorficzna Fazy II do Fazy I zachodzi w dosy. szerokim zakresie temp. 415.500?‹C, jednak najcz..ciej obserwuje si. j. pomi.dzy 450.500?‹C6, 7). Bezwodne fazy Na5P3O10 krystalizuj. w uk.adzie jednosko.nym. Fazy I i II ro.ni. si. tylko rozmiarami komorki elementarnej, ktora w obu przypadkach jest zbudowana z 4 jednostek strukturalnych. Parametry komorki elementarnej przedstawiono w tabeli 1. Table 1. Parameters of the elementary cell of sodium triphosphate2.4) Tabela 1. Parametry komorki elementarnej TPFS2.4) Faza a, nm b, nm c, nm ?ż = ?Á, ?‹ ?Ŕ, ?‹ I 0,9613 0,5342 1,9735 90,00 112,05 II 1,6005 0,5242 1,1253 90,00 93,05 Anion P3O10 [...]

The possibility of using Fenton reagent for purification of the liquid phase derived from processed waste from pig farming Ocena możliwości zastosowania odczynnika Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej DOI:10.15199/62.2015.12.41


  Lab. samples of the liq. phase were treated at 23°C with the mixt. of FeSO4∙7H2O and 30% H2O2 soln. (Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 or 1:5) optionally after acidification with H2SO4 to pH 3.5 or 5. The Fe2+ content was 0.25-1.0 g/L. COD of the liq. phase was detd. by bichromate titration. The changes of color, turbidity and P content were detd. by spectrophotometric methods. The removal degree of org. impurities increased with increasing the conc. of Fe2+ and was efficient for the Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 at pH 3.5 or 5.0; and for Fe2+/H2O2 mass ratio 1:5 at pH 6.5. The highest redn. of COD, color, turbidity and P content was achieved at Fe2+ concn. 1.0 g/L, Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 and pH 6.5 by approx. 42, 87, 98 and 98%, resp. Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania reakcji Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej. Użyta faza ciekła została otrzymana w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsza dawka Fe2+ i stosunek masowy Fe2+/H2O2 wynosiły odpowiednio 1,00 g/dm3 i 1:3 przy początkowym pH środowiska reakcji Fentona 6,5. W tych warunkach stopień zmniejszenia wartości ChZT wynosił prawie 42%, barwy ok. 87%, a mętności i zawartości fosforu ok. 98%. Hodowla trzody chlewnej jest dynamiczną branżą, będącą jedną z podstawowych gałęzi polskiego rolnictwa, a Polska jest znaczącym producentem mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej1). Według danych GUS2) na początku marca 2015 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 11511,7 tys. szt., przy czym na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego znajdowało się 64,4% całkowitego pogłowia świń. W krajowym pogłowiu trzody chlewnej zdecydowanie dominowało województwo wielkopolskie (35,3% całkowitego pogłowia świń)2). Hodowla trzody chlewnej nieodzownie wiąże się z powstawani[...]

Comparison of technologies for the sodium tripolyphosphate production by conventional spray and new one-stage dry methods Porównanie technologii produkcji tripolifosforanu sodu klasyczną metodą rozpyłową oraz metodą suchą jednostopniową DOI:10.15199/62.2017.1.21


  Two processes for prodn. of Na5P3O10 by spraying and new one-stage dry methods were compared from tech., ecology. and economic points of view by 2 various anal. procedures. The new process showed substantially higher tech., ecol. and economic efficiency. Dla klasycznej metody rozpyłowej dwustopniowej produkcji tripolifosforanu sodu (TPFS) i nowo opracowanej metody suchej jednostopniowej przedstawiono porównawcze oceny technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne wykonane metodą oceny opcji technologicznych doboru najlepszej dostępnej techniki niepowodującej wzrostu kosztów BATNEEC (best available technologies not-entailing excessive costs) i metodą oceny kompleksowej jakości procesów technologicznych. Wyniki oceny BATNEEC wskazują na 13,3-proc. przewagę metody jednostopniowej suchej nad klasyczną. Ocena jakości technologicznej przyniosła bardzo wysoką punktację metody suchej jednostopniowej, o 40% wyższą od klasycznej metody produkcji TPFS. Nowo opracowana metoda stwarza szansę na znaczny postęp w zakresie zmniejszenia wpływu produkcji TPFS na środowisko naturalne. Jej zaletą jest to, że postęp ten został osiągnięty głównie dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych i projektowych, a więc podstawowych elementów działań proponowanych w metodyce czystszych produkcji. Porównanie metod produkcji TPFS Klasyczna technologia rozpyłowo-piecowa Klasyczny proces produkcji TPFS metodą dwustopniową1-4) składa się z części mokrej i suchej (rys. 1). Zwykle do produkcji TPFS sto188 96/1(2017) sowany jest kwas fosforowy termiczny lub oczyszczony ekstrakcyjny i węglan sodu. Pierwszym etapem produkcji jest neutralizacja kwasu fosforowego węglanem sodu lub wodorotlenkiem sodu, przebiegająca wg reakcji (1): (1) Stopień zobojętnienia jest ściśle kontrolowany, by zachować pożądany stosunek stechiometryczny surowców. Stosunek molowy Na2O/P2O5 (TM) wynosi 1,67. Otrzymane w wyniku neutralizacji ortofosforany sodu ulegają podczas su[...]

Programowanie ochrony środowiska - możliwość wykorzystania rozwiązań amerykańskich w polskim przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Omówiono organizację i sposoby realizacji programów ochrony środowiska w Stanach Zjednoczonych. Cechy charakterystyczne tych działań to koncentrowanie się na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i traktowanie przedsięwzięć w tym zakresie tak jakby to był normalny "business". Przedstawiono realizowane programy ogólnokrajowe, dzięki którym osiągnięto znaczny postęp w zakresie ochrony środo[...]

 Strona 1  Następna strona »