Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RITA LACHOWICZ"

Badania nad utleniającym sprzęganiem metanu z utworzeniem etylenu w obecności katalizatora litowo-magnezowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad fizykochemicznymi podstawami przyszłego przemysłowego procesu utleniającego sprzęgania cząsteczek metanu z utworzeniem węglowodorów C2. Stwierdzono znaczną trwałość właściwości zastosowanego katalizatora litowo- magnezowego. Wykazano możliwość przeprowadzenia przemiany metanu w etylen, bez nowoczesnej produkcji etanu, w drodze następczej pirolizy powstałego etanu - po wydzieleniu go z gazów poreakcyjnych lub bez wydzielenia - a także w wyniku zastosowania litowo-magnezowego katalizatora zmodyfikowanego związkami chloru. Stwierdzono ograniczoną trwałość właściwości zmodyfikowanego katalizatora i skuteczność zastosowanej metody jego regeneracji. Zbadano i wyjaśniono wpływ obecności dużej ilości C 0 2 na przebieg utleniającego sprzęgania metanu. Zaproponowano ideowy schemat przyszłego procesu technologicznego. Obserwowane w ostatnich latach znaczne zainteresowanie przemianami cząsteczek jednowęglowych ("chemią C ,") jest głównie związane z przewidywaniami, że w przyszłości rola gazu ziemnego jako surowca petrochemicznego zwiększy się kosztem ropy naftowej. Prognozy takie uzasadnia fakt, iż światowe zasoby gazu ziemnego są większe niż zasoby ropy naftowej. Przypuszczalnie w najbliższej przyszłości będą się rozwijać przede wszystkim technologie oparte na wykorzystaniu przemian reaktywnych pochodnych metanu (formaldehydu, metanolu, gazu syntezowego), a później metody bezpośredniej syntezy produktów z metanu. Rozwój tych ostatnich technologii wymaga doskonalenia metod niskotemperaturowej aktywacji wiązania C-H w cząsteczkach metanu, warunkującej możliwość selektywnej przemiany. Szczególnie atrakcyjne byłoby opracowanie metody selektywnej przemiany metanu z utworzeniem etylenu - najważniejszego półproduktu petrochemicznego. Umożliwiłoby to w przyszłości zmianę podstawowego surowca w przemysłowej syntezie organicznej bez konieczności przebudowy całej struktury produkcji i zmian technologii, w których głównie [...]

Recyrkulacja produktów ubocznych w procesie hydropirolizy węglowodorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań porównawczych nad pirolizą i hydropirolizą produktów ubocznych powstających podczas otrzymywania etylenu. Wykazano, że rehydropiroliza węglowodorów C3 i wyższych przebiega szybciej i z lepszą wydajnością oraz selektywnością etylenu niż repiroliza. Jedną z tendencji rozwojowych współczesnego przemysłu chemicznego jest poszukiwanie coraz bardziej uniwersalnych, "elastycznych" sposobów produkcji, umożliwiających dokonywanie zmian surowca, warunków prowadzenia procesu oraz składu produktów w zależności od kształtujących się cen, potrzeb i możliwości. W dziedzinie produkcji niższych olefin taką zwiększoną elastycznością - w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą pirolizy - charakteryzuje się proces hydropirolizy węglowodorów. Jak wiadomo, jedna z jego odmian, polegająca na bezciśnieniowej hydropirolizie benzyny w obecności frakcji H2 - CH4, została zrealizowana po raz pierwszy w skali technicznej w Zakładach Chemicznych "Blachownia" 14-4). Większa elastyczność metody hydropirolizy w porównaniu z pirolizą konwencjonalną wynika z możliwość^ - wykorzystywania nie tylko lekkich surowców węglowodorowych (gazy płynne, benzyna), lecz także łatwiej koksujących, cięższych surowców (nafta, olej), dzięki zmniejszeniu szybkości powstawania koksu w obecności wodoru; - stosowania szerszego zakresu zmian parametrów procesu obejmującego również obszar mniej korzystny pod względem termodynamicznym (np. podwyższone ciśnienie), dzięki katalitycznemu, przyspieszającemu oddziaływaniu wodoru na rozkład surowca; - prowadzenia nie zagrażającej koksowaniem i bardziej wydajnej recyrkulacji różnych produktów ubocznych powstających podczas wytwarzania etylenu, dzięki przyspieszającemu wpływowi wodoru na rozkład większości z nich i obniżeniu szybkości tworzenia koksu. Możliwość użycia cięższych surowców w procesie hydropirolizy została potwierdzona przez nas na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wielkolaboratoryjnych i prz[...]

Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wykonanych przez autorów niniejszej pracy oceniono racjonalność koncepcji jednostadiowego procesu przemiany metanu w etylen metodą katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu i następczej pirolizy etanu przebiegających w jednym reaktorze rurowym. Określono charakter i natężenie możliwych reakcji jednocześnie zachodzących w różnych strefach reaktora. Sformułowan[...]

 Strona 1