Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ HUCZKO"

Magazynowanie wodoru w fulerenach i nanorurkach węglowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dostępnych danych literaturowych przedstawiono perspektywiczne możliwości zastosowań nowych nanostruktur węglowych - fulerenów i nanorurek - w procesach magazynowania wodoru, zarówno na drodze chemicznej oraz elektrochemicznej, jak i w wyniku chemisorpcji oraz sorpcji fizycznej. Wyniki obliczeń teoretycznych oraz liczne rezultaty badań eksperymentalnych są dość zróżnicowane z[...]

Nowe kierunki badań w chemii plazmy niskotemperaturowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono perspektywy wykorzystania plazmy niskotemperaturowej w chemii i technologii chemicznej. Dzięki rozszerzeniu dotychczasowych kierunków badań plazma niskotemperaturowa jest obecnie stosowana m.in. w dziedzinie utylizacji odpadów przemysłowych, modyfikacji konwencjonalnych procesów metalurgicznych oraz w przeróbce surowców o złej jakości. Istnieje zgodna opinia, że przyszłość energetyczna świata zależy od dynamiki racjonalizacji wykorzystywania dostępnych nośników energii .Jednocześnie powszechna jest świadomość zagrożenia naturalnego środowiska ezłowieka-w wymktrczęsto niemal rabunkowej eksploatacji surowców oraz ich przetwarzania w procesach wysoce energochłonnych i przeważnie charakteryzujących się znaczną ilością toksycznych bądź uciążliwych dla otoczenia odpadów. Stąd wzrastające zainteresowanie możliwością bezpośredniego przekształcania energii elektrycznej w chemiczną w procesach technologicznych z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej, generowanej wyładowaniem elektrycznym. Analiza plazmochemicznych metod otrzymywania nośników energii (poprzez rozkład C 0 2, CO, H20 i H2 S) wykazuje 1}, że przy minimalnym zużyciu energii w tych procesach koszty są porównywalne z kosztami klasycznych metod elektrolitycznych; wydajność procesów plazmochemicznych jest jednak istotnie większa. Dostępne informacje o aktualnych pracach badawczych w dziedzinie chemii i technologii plazmowej mają często charakter sygnalny. Nowatorskie badania plazmochemiczne są zwykle utajniane; o nowych procesach, które są natychmiast patentowane, pojawiają się jedynie wzmianki, a szczegóły techniczne pozostają nieosiągalne. Jako przykład można tu wymienić produkcję pigmentu T i02 (50 tys. t/r.) w procesie utleniania plazmowego TiCl4 w Wielkiej Brytanii2), czy też opracowaną przez angielską firmę Tetronics plazmową metodę odzyskiwania platynowców ze zużytych katalitycznych konwertorów spalin samochodowych w reaktorze o mocy 1 MW. Istnieje też k[...]

Z półki księgarskiej Praca zbiorowa ŚWIAT NANOCZĄSTEK (red. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, W. Łojkowski, A. Świderska-Środa) DOI:


  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 r., ISBN 978-83-0118770-5, 400 stron, cena 62,30 zł.Nanotechnologia to nie tylko wdzięczny temat badań podstawowych i rozpoznawczych oraz hasło przybliżające sukces aplikacji grantowych, ale przede wszystkim dziedzina technologii już powszechnie stosowanej. Jest ona w zasięgu ręki (a właściwie "kliknięcia") niemal każdego użytkownika elektronicznego sprzętu codziennego użytku, wszak stosowane tam komercyjne tranzystory są wykonane w technologii poniżej 20 nm. Dlatego każda pozycja literaturowa poświęcona nanotechnologii jest mile widziana na krajowym rynku wydawniczym, gdzie oprócz monografii regularnie wydawanych przez Uniwersytet Warszawski[...]

Nowe trendy w chemii plazmy: unieszkodliwianie odpadów i polutantów

Czytaj za darmo! »

Technologie plazmowe mają ostatnio coraz szersze zastosowanie w procesach chemicznych związanych z ochroną środowiska. Omówiono realizowane w plazmie termicznej i nietermicznej procesy homo- i heterofazowe, których celem jest destrukcja zanieczyszczeń gazowych oraz stałych i ciekłych odpadów, głównie chemicznych. Podano liczne przykłady działających i testowanych instalacji pilotowych i prze[...]

Węglik krzemu. Wczoraj, dziś, jutro


  Dzięki swym specyficznym i unikatowym właściwościom fizykochemicznym węglik krzemu jest najważniejszym materiałem z grupy tzw. wysokoogniotrwałej ceramiki specjalnej. Przestawiono historię odkrycia SiC oraz jego charakterystykę, a następnie skoncentrowano się na obecnych i perspektywicznych zastosowaniach tego węglika. Szczególną rolę zaczyna on odgrywać w nowoczesnej mikroelektronice, która poszukuje nowych materiałów mogących zastąpić krzem. Dokonano również przeglądu patentowego w obszarze SiC. Osobny rozdział poświęcono nanostrukturalnemu węglikowi krzemu, który wykazuje dodatkowe ciekawe właściwości. A review, with 72 refs., of methods for prodn., properties and uses of SiC in electronics, photovoltaics, sensorics, lithography and material science (protective layers, composites, nanocomposites). Węgliki są związkami, w których węgiel połączony jest bezpośrednio z pierwiastkiem o mniejszej elektroujemności, np. z krzemem, borem lub metalami. Ponieważ pierwiastki te cechuje wysokie powinowactwo do tlenu, węgliki nie występują jako naturalne minerały (niedawne badania dowiodły jednak obecności niewielkich ilości węglika krzemu w skałach wulkanicznych, wylewowych, a także głębinowych), a na powierzchni Ziemi znajdowane są jedynie okruchy węglików pochodzące z meteorytów1). Węglik krzemu po raz pierwszy został zsyntetyzowany (nota bene przypadkowo) przez Berzeliusa w 1824 r.2). Berzelius otrzy- Uniwersytet Warszawski Magdalena Kurcz, Andrzej Huczko* Węglik krzemu. Wczoraj, dziś, jutro Silicon carbide. Yesterday, today, tomorrow Mgr Magdalena KURCZ w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantką w Zakładzie Chemii Fizycznej, Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów UW. Specjalność - nanomateriały oraz metody ich syntezy. Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, tel.: (22) 822-02-11, fax.: (22) 822-59-96, e-mail: ahuczko@chem.uw.edu.pl Prof. dr h[...]

Fullereny i nanorurki - nowe materiały węglowe

Czytaj za darmo! »

Fullereny (C60, C7 0 i wyższe homologi), odkryte w 1985 r. przez Kroto, Smalleya i Curla1), są trzecią, po graficie i diamencie, odmianą alotropową węgla. Różnią się jednak od pozostałych tym, że mają strukturę cząsteczkową, co stwarza szerokie możliwości ich chemicznej funkcjonalizacji. Jednak badania dotyczące potencjalnych zastosowań fullerenów zostały zapoczątkowane dopiero w 1990 r., gd[...]

Katalityczne właściwości fullerenów i nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury poświęconej badaniom nad fullerenami i nanorurkami węglowymi stosowanymi w różnorakich procesach katalitycznych. Przedstawiono wyniki własnych badań rozpoznawczych nad pirolizą termiczną heksanu w obecności różnych sadz fullerenowych. Przyznanie w 1996 r. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Brytyjczykowi Haroldowi Kroto oraz Amerykanom Richardowi Smalleyowi i Rob[...]

Plazmowa witryfikacja odpadów o charakterze pylistym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania plazmy termicznej w procesach unieszkodliwiania stałych pozostałości pochodzących ze spalania różnorakich odpadów, zwłaszcza chemicznych, biologicznych, szpitalnych oraz radioaktywnych. Zaprezentowano wstępne wyniki badań własnych wysokotemperaturowego przetwarzania popiołów pospaleniowych. Jednym z istotnych aspektów ogólnie rozumianej ochrony środowisk[...]

 Strona 1