Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD TĘCZA"

Nowoczesne przemysłowe procesy syntezy etylobenzenu i kumenu

Czytaj za darmo! »

Omówiono przemysłowe procesy otrzymywania etylobenzenu i kumenu poprzez alkilację benzenu etylenem lub propylenem, prowadzone w obecności stałych katalizatorów zeolitowych. Omówiono i porównano takie procesy wytwarzania etylobenzenu jak: Mobil-Badger, Lummus-Unocal-UOP, Lummus-UOP oraz proces destylacji katalitycznej CDTech, a także procesy wytwarzania kumenu, takie jak proces 3- DDM firm[...]

Kompleksowy przerób oleju popirolitycznego do naftalenu i wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przybliżony skład i uzysk olejów popirolitycznych, otrzymywanych jako produkty uboczne w procesie pirolizy olefinowej benzyn. Opierając się na danych literaturowych omówiono metody technologiczne wydzielania naftalenu z tego oleju. Zaproponowano uproszczony schemat technologii kompleksowego przerobu oleju popirolitycznego z uzyskaniem jako produktów: naftalenu, wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych do produkcji sadzy oraz olejów absorpcyjnych dla koksowni. Compns. and methods for processing the liq. residues from gasoline pyrolysis were presented. An original process for recovering naphthalene as well as C black feedstock by distn. and crystn. was developed. Olej popirolityczny, zwany często olejem zielonym, jest wielkotonażowym produktem ubocz[...]

Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej.Cz. II. Konwersja glicerolu do jego tert-butylowych eterów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu eteryfikacji glicerolu frakcją izobutenową w aparaturze przepływowej, w obecności Amberlystu 35 jako katalizatora. Największą wydajność di- i tri-tertbutylowych eterów glicerolu osiągnięto przy małych obciążeniach katalizatora. Zbadano także aktywność katalizatorów kwasowych w reakcji eteryfikacji glicerolu prowadzonej bezpośrednio w produkcie z procesu trans[...]

Oligomeryzacja węglowodorów olefinowych C4 źródłem wysokooktanowych komponentów benzyn silnikowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skład węglowodorów olefinowych C4 uzyskiwanych w procesach pirolizy olefinowej benzyn i fluidalnego katalitycznego krakingu destylatów próżniowych, jako surowców wyjściowych do wytwarzania wysokooktanowych komponentów benzyn silnikowych poprzez katalityczną oligomeryzację. Opierając się na danych literaturowych scharakteryzowano właściwości użytkowe oligomerów izobutenu, omó[...]

Badania alkilacji naftalenu propylenem w obecności chlorku glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano możliwość wytwarzania 2-izopropylonaftalenu i diizopropylonaftalenów. Optymalny stosunek molowy propylenu do naftalenu w wypadku produkcji 2-izopropylonaftalenu mieści się w przedziale 0,5 0,8, podczas gdy dla diizopropylonaftalenów wynosi on od 1,4 do 1,8. Optymalna temperatura alkilacji bez użycia rozpuszczalnika wynosi 353 -4- 358 K. Obecność rozpuszczalnika w środowisku reakcji umożliwia obniżenie temperatury do 333 -i- 343 K. Węglowodory izoparafinowe i alkilonaftenowe nie powinny być stosowane jako rozpuszczalniki ze względu na tworzenie się w ich obecności produktów ubocznych. Takie rozpuszczalniki, jak л-heksan i cykloheksan, hamują reakcje uboczne, lecz zmniejszają także wydajność procesu powstawania 2-izopropylonaftalenu. Proces alkilacji naftalenu propylenem stwarza możliwości znacznego rozszerzenia zastosowania naftalenu jako surowca w wielu nowych syntezach organicznych. Reakcja alkilacji naftalenu propylenem do 2 -izopropylonaftalenu umożliwia m. in. nowy sposób syntezy 2 -naftolu, który jest cennym i poszukiwanym półproduktem w przemyśle barwników. W 1982 roku firma American Cyanamid uruchomiła instalację przemysłową wytwarzania 2 -naftolu (o zdolności produkcyjnej 14 tys. Mg/r.) w wyniku katalitycznej alkalacji naftalenu propylenem Ч Odwodornianie 2-izopropylonaftalenu na katalizatorze żelazowym (proces zbliżony do odwodornienia etylobenzenu do styrenu) umożliwia otrzymanie z dużą wydajnością 2-izopropenylonaftalenu2). Stwierdzono, że dodanie niewielkich ilości 2 -izopropenylonaftalenu do procesu kopolimeryzacji styrenu z butadienem jest przyczyną znacznego zwiększenia odporności termicznej otrzymywanego kauczuku syntetycznego2). W wyniku alkilacji naftalenu propylenem uzyskuje się mieszaninę izomerów, tzn. 1 - i 2 -izopropylonaftalen, których wzajemny stosunek zależy od rodzaju zastosowanego katalizatora i od warunków prowadzenia reakcji: CH3N .Cbh CH +a-b-cH=a-b - ch3- ch= ch2 I[...]

Alkilacja benzenu etylenem w obecności katalizatora zeolitowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad reakcją alkilacji benzenu etylenem w fazie ciekłej, w obecności katalizatora zeolitowego {HZSM-5, NaHY, CaREY, mordenit) lub glinokrzemianu amorficznego. Przedyskutowano możliwość zastosowania katalizatora zeolitowego - zamiast chlorku glinu - w syntezie etylobenzenu. Omówiono wpływ szerokości porów zeolitu na selektywność reakcji tworzenia etylobenzenu. Selek[...]

Możliwości produkcji durenu z krajowych surowców naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wydzielania durenu z naftowych półproduktów pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Określono zawartość durenu w trzech wybranych frakcjach zawierających węglowodory alkiloaromatyczne: benzynie pirolitycznej, pozostałości po destylacji produktu katalitycznego reformingu benzyny i frakcji C9+ izomeryzatu z instalacji p-ksylenu oraz scharakteryzowano przydatność technologiczną tych strumieni. Najkorzystniejszym surowcem okazała się pozostałość reformingowa. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. Produkty jego utleniania: kwas i dibezwodnik piromelitowe, służą do otrzymywania żywic alkidowych, plastyfikatorów, lakierów rozpuszczalnych w wodzie, smarów, klejów, utwardzaczy żywic epoksydowych, emulgatorów i barwników. Głównym zastosowaniem dibezwodnika kwasu piromelitowego jest produkcja żywic poliestrowoimidowych o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury, używanych do otrzymywania wyrobów specjalnych przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i elektrochemicznego. Dureń występuje w cięższych frakcjach związków aromatycznych pochodzenia karbochemicznego i petrochemicznego, jednak jego zawartość w produktach karbochemicznych jest ta[...]

 Strona 1  Następna strona »