Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ ZWIERZYKOWSKI"

Oddziaływanie komponentów modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej-woda

Czytaj za darmo! »

Zbadano współdziałanie monoacylogliceroli i karboksylanów sodu, w otrzymanych modyfikowanych emulgatorach acyloglicerolowych, w celu określenia wpływu składu emulgatora na jego właściwości międzyfazowe na granicy olej/woda. Określono wpływ długości łańcucha węglowodorowego monoacylogliceroli i karboksylanów na adsorpcję i micelizację. Na podstawie wyznaczonych krzywych zależności napięcia[...]

Opracowanie składu zawiesiny sadzy w oleju mineralnym przeznaczonej do produkcji farb graficznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano skład zawiesin sadzy w oleju mineralnym, przy którym możliwe jest uzyskanie maksymalnej zawartości pigmentu. W wyniku zastosowania zaolejonych fosfolipidów roślinnych jako środka powierzchniowo czynnego uzyskano zawiesinę o maksymalnej zawartości sadzy (27%). Stwierdzono, że po wprowadzeniu do zawiesiny odolejonych fosfolipidów udział pigmentu można zwiększyć do 35%. W obu wypadkach otrzymuje się zawiesiny o właściwościach Teologicznych pozwalających na zastosowanie ich do produkcji farb graficznych. Uzupełniające badania otrzymanych zawiesin wykazały, że mają one właściwości tiksotropowe. Celem podjętych doświadczeń było opracowanie składu zawiesiny sadzy w oleju mineralnym o maksymalnej zawartości pigmentu i jednocześnie wykazującej pożądane właściwości reologiczne, dzięki którym można by zastosować ją do produkcji farb graficznych. W doświadczeniach wykorzystano opracowaną w poprzedniej pracy (Przem. Chem. 1986, 65, 257) metodę sporządzania zawiesiny sadzy w oleju mineralnym, do której używano odolejonych lub zaolejonych fosfolipidów roślinnych jako środka powierzchniowo czynnego, oleju mineralnego, sadzy oraz metody badań opisane uprzednio. Stosowano mieszanie (1700 obr./min). Opracowanie składu zawiesiny sadzy w oleju mineralnym z zastosowaniem fosfolipidów odolejonych jako środka powierzchniowo czynnego Otrzymywano zawiesiny, w których badano: - zmianę właściwości Teologicznych uzyskiwanych zawiesin o stałej zawartości sadzy w zależności od wprowadzanej ilości odolejonych fosfolipidów rzepakowych, - zmianę właściwości zawiesin o zbliżonej procentowej zawartości fosfolipidów w zależności od ilości wprowadzonej s[...]

Wpływ niektórych czynników technologicznych na hydrolizę wiązania estrowego w produkcie sulfonowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Wykonano sulfonowanie estrów metylowych uwodornionych kwasów tłuszczowych niskoerukowego oleju rzepakowego. Zbadano proces hydrolizy wiązania estrowego w trakcie sulfonowania, dojrzewania i przechowywania zsulfonowanej masy oraz podczas jej bielenia i neutralizacji. Jednocześnie wykazano, że przechowywanie produktu sulfonowania i neutralizacji w środowisku metanolu wywiera korzystny wpływ n[...]

Sulfonowane estry i kwasy tłuszczowe jako nowe surowce do produkcji detergentów DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie informacji zawartych w literaturze przedstawiono problemy sulfonowania estrów kwasów tłuszczowych oraz możliwości dalszych modyfikacji a-sulfonowych pochodnych w celu uzyskania cennych półproduktów dla przemysłu chemicznego, zwłaszcza chemii gospodarczej. Podkreślono szczególną przydatność tych pochodnych jako detergentów. Znane są dwa podstawowe źródła surowców do produkcji detergentów - oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce oraz węglowodory petrochemiczne1,2’. Według prac naukowych pojawiających się od lat pięćdziesiątych, z surowców olejowych można uzyskać - oprócz typowych produktów, takich jak: mydła, alkohole i aminy tłuszczowe - jeszcze jedną grupę pochodnych: sulfonowane estry lub kwasy tłuszczowe3 + 51. W wyniku względnie prostego i taniego procesu, jakim jest sulfonowanie, otrzymuje się produkty o właściwościach dobrych detergentów. Wiele badań wskazuje na szczególne zalety tych pochodnych. Sulfonowe pochodne kwasów tłuszczowych nie wywołują podrażnień skóry organizmów żywych oraz stosunkowo łatwo ulegają biodegradacji3,4,6,71, dzięki czemu nie stwarzają zagrożenia dla naturalnego środowiska człowieka. W doniesieniach ostatnich lat mówi się o przezwyciężeniu trudności w prowadzeniu sulfonowania olejów w skali technicznej. Tak więc jedynie koszty tego procesu w porównaniu z kosztami otrzymania innych substancji powierzchniowo czynnych, przede wszystkim alkilobenzenosulfonianu, zadecydują o przemysłowej produkcji a-sulfonowych kwasów tłuszczowych i ich pochodnych8,9’. W wyniku oddziaływania cząsteczki trójtlenku siarki na estry lub kwasy tłuszczowe następuje jej przyłączenie najpierw do grupy karboksylowej lub estrowej, a następnie do węgla w pozycji a. Otrzymany związek przejściowy - zawierający dwie grupy S 0 3 - w drugim etapie reakcji ulega rozkładowi z wydzieleniem jednej z nich według następujących równań3,10,11’: RCH,COOR' + SO, RCHCOOSO3R' so. RCHCOOR' + S 0 3 I Reakcje przyłą[...]

 Strona 1