Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD KOZŁOWSKI"

Ochrona włókien naturalnych przed biodeterioracją

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań prowadzonych nad zabezpieczaniem przed biodeterioracją naturalnych materiałów włókienniczych (włókno, włókniny, tkaniny). Przy wyborze biocydów do badań brano pod uwagę wymagania dotyczące stosowania produktów biobójczych, uwzględniające bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi, zawarte w przepisach Unii Europejskiej (Dyrektywa UE 98/8/WE, załącznik nr II, dotyc[...]

Nanomodyfikacja powierzchniowa włóknin filtracyjnych oparta na metodzie elektroprzędzenia z polimerów naturalnych

Czytaj za darmo! »

W przypadku biologiczne aktywnych, wysoce toksycznych składników zawiesin powietrznych, gromadzących się szczególnie w niektórych typach pomieszczeń, poszukuje się specjalnych metod filtracyjnych. Jest to uzasadnione względami szeroko rozumianej higieny i epidemiologii. Szuka się materiałów, które mogłyby służyć bądź jako selektywna pułapka, bądź jako destruktor związków niebezpiecznych po[...]

Polimery z olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac badawczych dotyczących wykorzystania olejów roślinnych do otrzymywania polimerów i dodatków do polimerów. Zmniejszanie się zasobów ropy naftowej oraz jej wysokie ceny sprawiają, że coraz ważniejsze stają się badania nad wykorzystaniem surowców odnawialnych. Produkty otrzymane z surowców odtwarzalnych są z reguły bardziej przyjazne środowisku niż te, które produ[...]

Włókniny wełniane jako ekologiczne wkłady do ekskluzywnych wyrobów tekstylnych

Czytaj za darmo! »

Polskie owczarstwo i produkcja wełny krajowej dla przemysłu wełniarskiego w ostatnich 30 latach przechodziło różne fazy przeobrażeń. Obraz tych przeobrażeń jest następujący: - początkowo stały postęp ilościowy i jakościowy tej gałęzi gospodarki, - osiągnięty stan kulminacji i zatrzymanie się rozwoju ilościowego pogłowia owiec przy jednoczesnej poprawie wydajności wełny, - stan upadku w now[...]

Układy pęczniejące jako efektywne bariery przeciwogniowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę pęczniejących systemów, tj. niezbędne składniki do uzyskania efektywnego systemu pęczniejącego, mechanizm ich działania podczas spalania. Przedstawiono również wyniki badań IWN nad pęczniejącymi systemami, m.in. wpływ różnych modyfikatorów wprowadzanych do żywicy aminowej podczas procesu kondensacji na skuteczność ogniochronną i izolacyjną systemów pęczniejący[...]

Enzymatyczny sposób zaklejania kompozytów lignocelulozowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem lakkazy w procesie enzymatycznej aktywacji i łączenia surowców lignocelulozowych w kompozyty płytowe. Wykorzystano paździerze lniane i konopne oraz lakkazę z grzyba Aspergillus sp. Ustalono metody procesu aktywacji i łączenia surowców przez wyznaczenie parametrów obróbki i prasowania oraz określenie wpływu na wzmocnienie działania lakkazy - dod[...]

Ogniochronny lakier pęczniejący

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad otrzymaniem pęczniejącego ogniochronnego środka do zabezpieczania materiałów palnych. Określono wpływ rozmiaru cząstek zastosowanych modyfikatorów, w tym w skali nano, na skuteczność ogniochronną systemów pęczniejących a także porównano z efektywnością działania przeciwogniowego impregnacji środkami solnymi. Wynikiem prac jest opracowanie tec[...]

Nanolignina jako czynnik antybakteryjny oraz blokujący promieniowanie ultrafioletowe w wyrobach włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymaniem lignin o strukturze nano oraz ich wykorzystaniem w procesie wykańczalniczym wyrobów włókienniczych, w celu nadania produktom wielofunkcyjnych właściwości barierowych, chroniących przed promieniowaniem UV i właściwości antybakteryjnych, nie powodując przy tym pogorszenia właściwości biofizycznych tkanin, gwarantujących komfort i pozytywne oddziaływ[...]

Perspektywy rozwoju produkcji i wykorzystania roślin włóknistych w Polsce na tle rozwoju światowego

Czytaj za darmo! »

Dokonano analizy krajowego i światowego rynku włókien naturalnych oraz przedstawiono stan techniki ich przerobu. Podano również możliwości wykorzystania roślin włóknistych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, celulozowym, energetyce i ochronie środowiska. An anal. of the domestic and world markets of natural fibers and of their processing methods was done. Uses of fibrous plants in foo[...]

Płytowe kompozyty wermikulitowe jako bariery ogniowe

Czytaj za darmo! »

Wytworzono 2 ognioodporne materiały kompozytowe z wykorzystaniem lepiszcza glinokrzemowego wypełnionego spęcznionym wermikulitem. Oznaczono właściwości termoizolacyjne wytworzonych kompozytów i stwierdzono, że spełniają one wymogi norm na odporność ogniową klasy EI 120 (przyrost temperatury poniżej 180°C po 120 min). Two composites based on Na silicate and Al2O3 matrix and reinforced with[...]

 Strona 1  Następna strona »