Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA RÓŻYCKA"

Badanie układu Ca(CH3COO)2-Mg(CH3COO)2-H2O i właściwości otrzymywanego z niego produktu stałego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad układem Ca(CH3COO)2- -Mg(CH3COO)2-H2O w zakresie temp. 4÷95°C. Nie stwierdzono istnienia w nim soli podwójnej. Wyznaczono krzywą krzepnięcia roztworu 1,24 Ca(CH3COO)2-Mg(CH3COO)2- -H20. Podano ogólną charakterystykę produktu stałego otrzymywanego z takiego roztworu. Wtrakcie badań nad otrzymywaniem octanu wapnia i magnezu z dolomitu i kwasu octowego1) powstała[...]

Badania nad przechodzeniem zanieczyszczeń fosforanowych z roztworów poreakcyjnych do osadów fluoroglinowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów reakcji NaF z AlF3 na przechodzenie zanieczyszczeń fosforanowych z substraktów do osadów fluoroglinowych a także na skład fazowy tych ostatnich. Stwierdzono, że stopień przejścia P2O5 z roztworów do osadu zależy głównie od końcowego pH układu reakcyjnego i od stos. mol. NaF/AlF3. Fazę stałą stanowią: kriolit lub chiolit albo mieszanina krio[...]

Usuwanie fluoru z roztworów wodnych na sorbentach węglowych i mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad sorpcyjnym usuwaniem fluoru z roztworów wodnych HF, H2SiF6, AlF3 i NaF przy użyciu krajowych węgli aktywnych (WD-ekstra, CWZ-14, CWO-22), sorbentu mineralno-węglowego (SMW), aglomeratu węglowego (AW) i g-Al2O3. Stwierdzono, że fluor sorbuje się najlepiej z roztworów HF i H2SiF6. Wyznaczono maksymalną zdolność sorpcyjną węgli aktywnych i stwierdzono desorpcyjn[...]

Badania nad jonowymiennym usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad oczyszczaniem kwasu fosforowego z kadmu metodą wymiany jonowej. Kadm usuwano w postaci kompleksowych jonów chlorkowo-kadmowych na słabo zasadowym anionicie Atnberlite IRA-93. W wypadku użycia ok. 60-proc. roztworów kwasu fosforowego zawierających ok. 100 mg Cd/dm3 uzyskiwano znaczne zmniejszenie stężenia kadmu (zawartość Cd w eluacie wynosiła 7[...]

Otrzymywanie mieszaniny octanów wapnia i magnezu jako proekologicznego substytutu soli (NaCl) stosowanej do odśnieżania dróg

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad otrzymywaniem mieszaniny octanów wapnia i magnezu z dolomitu (surowego lub kalcynowanego w temp. 800÷1000°C) z zastosowaniem kwasu octowego o różnym stężeniu. Produkt stały (jednorodną mieszaninę Ca(CH3COO)2 i Mg(CH3COO)2 ) wydzielano z roztworu w wyniku suszenia rozpryskowego lub zatężania go (po ewentualnej filtracji) do konsystencji pulpy i [...]

Badania nad otrzymywaniem skondensowanego fosforanu glinu przeznaczonego do utwardzania zapraw krzemianowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób wytwarzania skondensowanego fosforanu glinu, nadającego się do zastosowania jako nowoczesny, nie zawierający fluoru utwardzacz kwasoodpornych zapraw krzemianowych. Metoda polega na rozpryskowym suszeniu roztworu fosforanu glinu i dwustopniowej kalcynacji: w temp. 300°C (2 h) i 550°C (2 h). Produkt zawiera 98-100% P20 5 + A120 3. Jego głównym składnikiem jest A1(P03)3. W celu całkowitego wyeliminowania zjawiska spiekania zaproponowano dodanie mączki krzemianowej. W literaturze zagranicznej coraz częściej pojawiają się wzmianki o nie zawierających fluoru utwardzaczach zapraw, betonów i powłok opartych na krzemianach metali alkalicznych. Uzyskiwane produkty wykazują większą odporność na działanie wody i chemikaliów, a także większą wytrzymałość mechaniczną aniżeli materiały utwardzane fluorokrzemianami (Na2SiF6, K2SiF6). Przede wszystkim jednak produkty takie nie stwarzają ryzyka korozyjnego działania jonów fluorkowych na podłoże, co jest nieodłączną wadą wszystkich zapraw utwardzanych za pomocą fluorokrzemianów. Wyeliminowanie związków fluoru ze składu zapraw jest również korzystne ze względu na poprawę bhp podczas ich stosowania. Jednym z najważnieszych utwardzaczy nie zawierających fluoru jest skondensowany fosforan glinu. Utwardzane nim zaprawy są za granicą używane do wykonywania wykładzin ceramicznych w nowoczesnych instalacjach przemysłowych, zwłaszcza w wytwórniach kwasu siarkowego i fosforowego Ч W literaturze dane dotyczące fosforanów glinu są dość zróżnicowane i często nawet ze sobą sprzeczne2,3). Obecnie znanych jest ponad 50 typów związków, które można zaliczyć do fosforanów glinu4). Nazwa "skondensowany fosforan glinu" obejmuje zarówno formy poli, jak i meta (łańcuchowe i cykliczne). Ogólnie można powiedzieć, że otrzymywanie skondensowanego fosforanu glinu polega na przygotowaniu roztworu jednopodstawionego dihydroortofosforanu glinu: 3H3P 0 4 + A1(0H)3 ►А1(Н2Р 0 4)[...]

 Strona 1