Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA CICHY"

Fosforany w przetwórstwie mięsa

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody wytwarzania i kierunki zastosowania fosforanów spożywczych. Scharakteryzowano i omówiono rolę fosforanów jako dodatków w przetwórstwie mięsa.Fosforany to sole kwasu fosforowego (V), popularne nieorganiczne związki chemiczne. Występują w sposób naturalny w przyrodzie, mogą też być otrzymywane na drodze syntezy w procesach chemicznych. Monofosforany (ortofosfor[...]

Wieloskładnikowe nawozy ciekłe z polifosforanami

Czytaj za darmo! »

Opisano otrzymywanie roztworów nawozowych NPK o stosunku wagowym N:P:K jak 1:1:1 z zastosowaniem roztworów orto/polifosforanów amonu, roztworu saletrzano-mocznikowego, KCl i wody. Na wybranych przykładach przeanalizowano niektóre właściwości fizykochemiczne otrzymanych roztworów w zależności od udziału w nich polifosforanów. A (1:1:1 w/w) N-P2O5-K2O fertilizer was prepared by coldmixing a[...]

Sekwestracja niektórych metali dwuwartościowych w agrochemicznych roztworach polifosforanów amonu

Czytaj za darmo! »

Sformułowano pojęcie zdolności kompleksotwórczych mieszaniny polimerów fosforanowych i niektórych kationów dwuwartościowych pełniących funkcję mikroelementów Me w agrochemicznych nawozach ciekłych typu NP 10-34 i NP 11-37. Mieszanina polimerów fosforanowych powoduje zwiększenie (10÷30-krotne) rozpuszczalności jonów metali w roztworach NP, w których 40÷80% ogólnego stężenia P205 stanowią sko[...]

Amonizacja kwasu polifosforowego

Czytaj za darmo! »

Porównano stosowane w skali technicznej metody wytwarzania nawozowych roztworów polifosforanów amonu. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących periodycznego i ciągłego procesu amonizacji kwasu polifosforowego wodą amoniakalną. Proces ciągły charakteryzuje się takimi zaletami, jak: stabilność parametrów ruchowych, niezbyt duży stopień hydrolizy form spolimeryzowanych P205, małe straty [...]

Phosphogypsum management. World and Polish practice. Zarządzanie odpadem fosfogipsowym w Polsce i na świecie


  A review, with 65 refs., of methods for utilization of phosphogypsum waste in agriculture, chem. and building industries, road construction and environmental production. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zarządzania odpadem fosfogipsowym. Scharakteryzowano właściwości odpadu i ich zmienność oraz związanez nimi zagrożenia. Opisano sytuację krajową. Określono wytyczne dotyczące kierunku odzysku tego odpadu w Polsce. W 2011 r. wytworzono w Polsce 123,5 mln t odpadów (z wyłączeniem komunalnych), z czego procesom odzysku poddano 71,8%, a unieszkodliwianiu 25,5%, w tym składowaniu 21,5%. Odpady dotychczas składowane i nagromadzone to 1654,1 mln t (stan na 2011 r.). W strukturze odpadów wytworzonych przeważają odpady z górnictwa rud metali i górnictwa węglowego oraz z energetyki. Około 2% wytworzonych odpadów stanowią odpady zaklasyfikowane przez katalog odpadów do grupy 06 "Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej"1). Odpady tej grupy, mimo że nieznaczące ilościowo w bilansie odpadów, budzą pewne obawy społeczne. Niekorzystnym zjawiskiem jest mały i praktycznie nie rosnący stopień odzysku tych odpadów (w latach 2000-2011 na poziomie 14-23%). Przyczyną tego stanu jest dominacja ilościowa fosfogipsu z produkcji kwasu ortofosforowego metodą mokrą w tej grupie odpadów. Jest on praktycznie w całości gromadzony na składowiskach2, 3). Polityka zrównoważonego rozwoju zmusza przemysł do opracowania strategii postępowania z odpadami powstającymi w procesach produkcyjnych w kierunku minimalizacji szkód środowiskowych, co w niektórych przypadkach daje całkiem dobre rezultaty, np. w produkcji kwasu siarkowego towarzyszącej hutnictwu rud metali nieżelaznych4).Problem co zrobić z odpadem fosfogipsowym nie zamykając produkcji kwasu fosforowego, nie jest polską specyfiką. Nie znaleziono dotąd [...]

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Pomimo wielu już zrealizowanych w Polsce (lub będących w trakcie realizacji) projektów typu foresight obszar produkcji nieorganicznej i towarzyszącej jej gospodarki odpadowej nie był dotychczas przedmiotem pogłębionych analiz ani nie doczekał się spójnej, w miarę szczegółowej, prognozy rozwoju. Zadanie takie postawili sobie realizatorzy projektu "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny". Projekt ten finansowany jest ze środków poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a realizowany przez konsorcjum Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie i Progress and Business Foundation z Krakowa. Analizy Projektu prowadzone są w perspektywie do 2030 r. Przemysł chemiczny przetwarzający jedne substancje w inne i wytwarzający wyroby chemiczne na potrzeby innych przemysłów oraz dla konsumentów jest niezbędnym ogniwem każdej gospodarki, a więzi kooperacyjne z pozostałymi segmentami rynku są rozległe. Wydaje się jednak, że w odczuciu społecznym chemia i przemysł chemiczny postrzegane są w większym stopniu jako zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia ludzi niż jako niezastąpiony element zrównoważonego rozwoju gospodarki. Przemysł nieorganiczny produkuje przede wszystkim bazowe chemikalia, nieznane przeciętnemu użytkownikowi (może poza nawozami mineralnymi), korzysta z naturalnych zasobów mineralnych, z których wykorzystuje przydatne składniki pozostawiając nieprzydatne odpady i stosuje nienajnowsze i energochłonne technologie. Nasuwają się pytania: czy przemysł ten jest w Polsce rzeczywiście niezbędny, i jeżeli tak, to w jakim kierunku powinny iść pozytywne zmiany, a także czy Polska ma niezbędny dla rozwoju tego przemysłu potencjał ekonomiczny, naukowy i kadrowy. Na te pytania, chociaż w części, powinny odpowiedzieć wyniki wspomnianego projektu foresight. Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie N[...]

Fosforany w żywności

Czytaj za darmo! »

Fosforany to związki chemiczne nieorganiczne, sole kwasu fosforowego (V). Wiele z nich występuje naturalnie w przyrodzie. Związki fosforu wytwarzane na drodze syntezy chemicznej z naturalnych fosforytów i apatytów należą do grupy podstawowych składników stosowanych w przemysłowej technologii nieorganicznej. Wśród soli kwasu fosforowego (V) ważną pozycję zajmują mono- i wielofosforany przezn[...]

Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanów potasu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem difosforanu tetrapotasu oraz trifosforanu pentapotasu i ich mieszanin oraz nad zastosowaniem tych związków w przemyśle spożywczym. Badania przeprowadzono w skali modelowej. Wyznaczono optymalne parametry otrzymywania tych soli oraz zależność składu mieszaniny di- i trifosforanów potasu od stosunku molowego K/P w zakresie 1,5-2,0. Przedstawiono [...]

Study on the reactivity of phosphorites Badania reaktywności fosforytów DOI:10.15199/62.2016.8.24


  Seven phosphorites of Polish or Uzbekian origin were tested for morphol. properties (grain size distribution, shape factor, sp. surface), and studied for reactivity in the dihydrate variant of the wet process for H3PO4 manufg. where the phosphorite grains were decompd. with H2SO4. The relationship between their reactivity and sp. surface was directly proportional, despite the significant disparity in chem. compn. and in grain size distribution. Surowce fosforowe oceniono pod kątem właściwości morfologicznych, takich jak rozkład ziarnowy, współczynnik kształtu i powierzchnia właściwa BET. Wyznaczona reaktywność tych surowców w procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianową jest wprost proporcjonalna do powierzchni właściwej cząstek poddawanych rozkładowi kwasem siarkowym, pomimo znacznych różnic w składzie chemicznym i rozkładzie ziarnowym. Fosfor jest jednym z ważniejszych pierwiastków w życiu roślin oraz zwierząt i dlatego uzupełnianie niedoborów tego pierwiastka staje się koniecznością. Nawozy fosforowe są od dawna stosowane w rolnictwie. Najważniejsze produkty wytwarzane na świecie na bazie surowców fosforowych uzyskuje się głównie z kwasu fosforowego(V), wytwarzanego przez rozkład fosforytów kwasem siarkowym(VI) (ekstrakcyjny kwas fosforowy, EKF)1-3). W przemyśle nieorganicznych związków fosforu wyjściowymi surowcami są naturalne fosforany: apatyty i fosforyty. Apatyty to minerały pochodzenia wulkanicznego o ogólnym wzorze Ca10R2(PO4)6. Najbardziej rozpowszechnione są fluoroapatyty Ca10F2(PO4)6 i hydroksyapatyty Ca10(OH)2(PO4)6, rzadziej chloroapatyty Ca10Cl2(PO4)6. Niekiedy część wapnia zastąpiona jest innymi metalami (Ba, Sr, Mg, Mn, Fe). Fosforyty to minerały pochodzenia osadowego, zawierające poza fosforanem wapnia ziarna m.in. kwarcu, kalcytu, dolomitu, glaukonitu i glinokrzemianów. Wchodzący w skład fosforytów fosforan wapnia to zazwyczaj bardzo drobne ziarna fluoroapatytu. Niektóre fos[...]

 Strona 1  Następna strona »