Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JAN LEGOCKI"

Dorobek badawczy Instytutu Przemysłu Organicznego w latach 1986÷1991

Czytaj za darmo! »

Omówiono kierunki działalności naukowej i badawczo- rozwojowej Instytutu Przemysłu Organicznego w latach 1986÷1991. Dotyczyły one pestycydów, środków pomocnicznych, materiałów wybuchowych, bezpieczeństwa chemicznego oraz zagadnień związanych z potrzebami tzw. służb publicznych. Przedstawiono osiągnięcia Instytutu. rogram badawczy Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) w latach 1986-÷-1991 o[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - WIESŁAW MOSZCZYŃSKI (1928-2011)

Czytaj za darmo! »

Dnia 23 grudnia 2011 r. zmarł dr hab. Wiesław Moszczyński, profesor Instytutu Przemysłu Organicznego, wieloletni były dyrektor tego Instytutu i pracownik naukowy pracujący w IPO nieprzerwanie od 1952 r. do ostatniej chwili. Wiesław Moszczyński urodził się dn. 12 lutego 1928 r. w Kraśniku na Lubelszczyźnie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec był nauczycielem i okresowo inspektorem oświaty, co powodowało częste zmiany miejsca zamieszkania. Przez to młody Wiesław okresowo przebywał w takich miejscowościach, jak Janów Lubelski i Puławy, aby w końcu zamieszkać w domu rodzinnym pod Lublinem. Szkołę średnią ukończył w Lublinie, uzyskując w 1948 r. świadectwo dojrzałości i dyplom technika-chemika w ówczesnym Gimnazjum i Liceum Technologiczno- Chemicznym, mającym w tym czasie siedzibę przy ul. Radziwiłłowskiej. Szkoła ta przygotowywała swoich uczniów na wysokim poziomie, tak z zakresu przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka), jak i kierunkowych: chemia nieorganiczna, organiczna i fizyczna oraz technologia chemiczna. Gimnazjum i Liceum Technologiczno-Chemiczne w Lublinie było jedną z nielicznych ówczesnych szkół średnich chemicznych, w których matematykę wykładano do matury. W sposób interesujący prowadzone były zajęcia z technologii chemicznej (inż. E. Łogwinienko). Tradycją szkoły była współpraca z Cukrownią Lubelską, w której (niezależ[...]

Współczesne osiągnięcia w syntezie i produkcji herbicydów do zwalczania chwastów jednoliściennych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan rozwoju produkcji herbicydów do zwalczania chwastów jednoliściennych. Bliżej omówiono graminicydy z grupy pochodnych kwasów aryloksyfenoksypropionowego i cykloheksenonu. Szczególnie uciążliwymi w uprawach zbożowych są chwasty jednoliścienne. Dlatego też coraz większe zainteresowanie budzą preparaty używane do ich zwalczania, tzw. graminicydy, a w szczególności te, które stosuje się w małych dawkach substancji aktywnej (s.a.) na jednostkę powierzchni chronionej i które działają selektywnie. W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęto syntezę herbicydów. Charakteryzują się one dużymi dawkami substancji aktywnej, niewielkim spektrum działania oraz ograniczonymi okresami stosowania. Preparaty te zawierają chemiczne połączenia różnych grup związków. W grupie pochodnych kwasów halogenoalkanokarboksylowych powszechnie jest znana sól sodowa kwasu trichlorooctowego (TCA, Anty per z, 12 -i- 60 kg s.a./ha). Spośród herbicydów N-metylokarbaminowych jedynie N-metylokarbaminian 2,6-bis-(t-butylo)-4-metylofenylowy (Terbucarb, Azak) może być używany jako graminicyd1*. Więcej herbicydów o dużej aktywności w stosunku do chwastów trawiastych wywodzi się z N-arylokarbaminianów alkilowych, np.: p ro f am (6 -г- 12 kg s.a./ha)2), chlor opr ojam3 A), barban (0,5 -r 2,0 kg s.a./ha)5,6). Są to zwykle herbicydy doglebowe, wchłaniane przez układ korzeniowy. Z grupy herbicydów mocznikowych stosowanych do zwalczania chwastów jednoliściennych po[...]

Badania estrów alkilowych kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA)

Czytaj za darmo! »

Zsyntezowano estry n- i izo-alkilowe, sec-alkilowe oraz alkoksyalkilowe kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i kwasu 4-chloro-2- metylofenoksyoctowego (MCPA) o długości łańcucha grupy alkilowej minimum C4. Wykonano badania biologiczne aktywności chwastobójczej związków w doświadczeniach wazonowych w warunkach szklarniowych, wykorzystując różne gatunki chwastów o zróżnicowanej wrażliw[...]

60 lat Instytutu Przemysłu Organicznego - współczesne wyzwania

Czytaj za darmo! »

Instytut Przemysłu Organicznego świętuje w 2007 r. jubileusz swego 60-lecia. Chociaż pod obecną nazwą powszechnie znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą (jako Institute of Industrial Organic Chemistry) istnieje od 49 lat, to jego rodowód sięga 1947 r. Jesienią 1946 r. powołano do życia tzw. Centralny Zakład Techniczno- Badawczy programowany do działalności dla potrzeb obronności kraju.[...]

Chemia i technologia chiralna Chemia i technologia chiralna

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rolę i znaczenie chiralności w środkach ochrony roślin. Opisano metody stosowane w technologiach chiralnych do uzyskiwania pojedynczych enancjomerów. Zestawiono wyniki porównawczych badań biologicznych wykonanych dla racematów i enancjomerów kilku chiralnych substancji biologicznie aktywnych (malation, malaokson, izomalation, 2-butylowe estry 2,4-D i MCPA). Role of chirality[...]

Nowe kierunki rozwoju eterowych insektycydów pyretroidowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie literatury, zwłaszcza patentowej, z lat 1982 h- 1986 oceniono kierunki rozwoju nowej klasy pyretroidów zawierających wiązania eterowe lub tioeterowe zamiast grup estrowych. Wiele naturalnych pyretryn oraz syntetycznych pyretroidów wykazuje dużą toksyczność w stosunku do muchy domowej i innych gatunków szkodliwych owadów1 ^ 3). W poprzednich przeglądach4,5) w charakterystyce insektycydów pyretroidowych podkreślono, że preparaty te mają w porównaniu z insektycydami karbaminianowymi i fosforoorganicznymi wiele zalet, takich jak: znaczna aktywność biologiczna, duża fotostabilność i mała toksyczność w stosunku do ssaków. Znane i stosowane w praktyce syntetyczne pyretroidy mają strukturę estrów1,2) (permetryna, cypermetryna, dekametryna, fenwalerat), a nieustanny rozwój tych związków sprowadza się przede wszystkim do strukturalnego modyfikowania ich części kwasowych i alkoholowych4,5). Na początku lat osiemdziesiątych wykazano, że wprowadzenie do cząsteczki pyretroidu funkcji alkoksymowej: ^N /C K Cw miejsce grupy estrowej daje w niektórych wypadkach również wysoce aktywne substancje6^ 8), пр. I. W ostatnich latach ważnym odkryciem było stwierdzenie bardzo dużej aktywności owadobójczej szeregu związków typu pyretroidów, w których tradycyjną grupę estrową zastąpiono typowym wiązaniem eterowym C—O—C 9^ 11}. Handlowego znaczenia nabrał preparat MTI-500(II), znany pod nazwą Trebon, opracowany przez japońską firmę Mitsui Toatsu c 2H5o CH3 -C-C H2- 0 CH3 ( I I ) ( I ) Trebon odznacza się wyjątkowo dużą skutecznością w zwalczaniu wielu szkodliwych owadów z rzędu Lepidoptera, Hemiptera, Diptera, Coleoptera i Orthoptera, w tym także gatunków odpornych na inne rodzaje insektycydów. Jednocześnie charakteryzuje się małą toksycznością w stosunku do ryb, ssaków i roślin. Badania prowadzone w duńskiej firmie Cheminova wykazały, że jeszcze korzystniejsze właściwości biologiczne mają niektóre pochodne py[...]

Aktualne kierunki rozwoju syntetycznych insektycydów pyretroidowych - modyfikacje fragmentu kwasowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie literatury, a zwłaszcza patentów udzielonych w latach 1981-1984, oceniono kierunki rozwoju pyretroidów ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji w strukturze ich części kwasowej. W poprzednim przeglądzie (Przem. Chem. 1985, 64, 68), charakteryzując pyretroidy jako nową grupę insektycydów, podkreślono szereg zalet, jakie wykazują one w porównaniu z insektycydami fosforoorganicznymi i karbaminianami. Są to przede wszystkim: duża aktywność biologiczna, fotostabilność i mała toksyczność w stosunku do ssaków. Dotychczasowe poszukiwania syntetycznych pyretroidów polegały głównie na otrzymywaniu nowych pochodnych, w których modyfikowano odpowiednio szkielet strukturalny naturalnych związków występujących w pyretrum. Celem tych modyfikacji było określenie zależności między strukturą cząsteczki a jej aktywnością biologiczną. Ogólny wzór cząsteczki pyretroidu można przedstawić w sposób następujący: [...]

 Strona 1