Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ŻOŁNIERCZYK"

Biodegradacja gorzkich kwasów chmielowych przy użyciu miąższu roślin wyższych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań degradacji ekstraktu gorzkich kwasów chmielowych przy użyciu rozdrobnionego miąższu pietruszki (Petroselinum crispum L.), marchwi (Daucus carota L.), selera (Apium graveolens L.), ziemniaka (Solanum tuberosum L.), buraka (Beta vulgaris L.), rzodkwi (Raphanus sativus L.) oraz jabłka (Malus pumila L.). Najlepsze wyniki uzyskano dla korzeni marchwi, selera i pietruszki (rodzina Baldaszkowate) oraz ziemniaka. Po 48 h degradacji pozostało mniej niż 0,73% początkowej ilości gorzkich kwasów (suma humulonów i lupulonów). Najgorsze wyniki otrzymano w przypadku użycia buraka. Hop bitter acids contained in com. available hop supercrit. extracts were degraded in phosphate buffer at room temp. for 48 h with 6 vegetables (Petroselinum crispum L., Daucus carota[...]

Microbiological reduction of xanthohumol and 4-methoxychalcone. Mikrobiologiczna redukcja ksantohumolu i 4-metoksychalkonu


  Xanthohumol isolated from the spent hops (after their industrial supercrit. CO2 and extn.) and 4-methoxychalcone were biotransformed by using the Rhodotorula marina AM 77 yeast culture. Xanthohumol was converted to [alfa],[beta]- dihydroxanthohumol (yield 18%). Analogous biotransformation of 4-methoxychalcone gave 4-methoxydihydrochalcone and 3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol (yields 20% and 65%, resp.). Ksantohumol otrzymano z wychmielin (odpad powstający w wyniku przemysłowej ekstrakcji chmielu za pomocą nadkrytycznego ditlenku węgla). Przeprowadzono biotransformacje ksantohumolu oraz handlowego 4-metoksychalkonu za pomocą szczepu Rhodotorula marina AM 77. Ksantohumol ulegał uwodornieniu do [alfa],[beta]-dihydroksantohumolu. Analogiczna biotransformacja 4-metoksychalkonu prowadziła do 4-metoksydihydrochalkonu oraz 3-(4-metoksyfenylo)- 1-fenylopropan-1-olu. Biokataliza jest jedną z ważniejszych współczesnych metod otrzymywania związków chemicznych. Ze względu na wysoką aktywność, selektywność, ogromny wybór dostępnych biokatalizatorów i biodegradowalność, reakcje katalizowane przez całe komórki mikroorganizmów stają się alternatywą dla klasycznej syntezy chemicznej, także na skalę przemysłową. Reakcje tego typu charakteryzuje niski koszt, np. w porównaniu z reakcjami enzymatycznymi. Związane jest to z pominięciem etapu izolowania, oczyszczania oraz oznaczania aktywności katalitycznej białek enzymatycznych. Ponadto, użycie całych komórek mikroorganizmów sprzyja wykorzystaniu tego typu katalizatorów w bioprocesach prowadzanych na skalę przemysłową m.in. dlatego, żewiąże się najczęściej z zastosowaniem środowiska wodnego, naturalnego dla większości drobnoustrojów. Zamiast wody można stosować układ dwufazowy woda-rozpuszczalnik organiczny. Powoduje to jednak z reguły obniżenie aktywności enzymatycznej, [...]

Enzymatic esterification of starch phosphate with oleic acid. Enzymatyczna estryfikacja skrobi fosforanowej kwasem oleinowym


  Monostarch phosphate was esterified with oleic acid in presence of a com. lipase biocatalyst at 60°C for 10 days. The structure of the ester was confirmed by 1H NMR and FTIR spectroscopies. The substitution degree was 0.125. Thermal and rheolog. characteristics of the product were also given. Fosforan monoskrobiowy poddano reakcji enzymatycznej estryfikacji kwasem oleinowym za pomocą lipazy pochodzącej z Candida antarctica (Novozymes 435) i unieruchomionej na żywicy akrylowej. Reakcję prowadzono przez 10 dni w temp. 60°C w tert-butanolu. Następnie określono właściwości chemiczne i fizyczne uzyskanych preparatów. Z analizy wiązań chemicznych oraz grup funkcyjnych przeprowadzonej za pomocą 1H NMR oraz FTIR wykazano obecność grup metylowych pochodzących od kwasu oleinowego (w zakresie 0,89-0,93 ppm), a także obecność charakterystycznego pasma absorbcji wiązania estrowego przy 1690-1760 cm-1. Uzyskany stopień podstawienia estru był równy 0,125, a teoretyczny stopień podstawienia kompleksu wyniósł 0,068. Analizą termiczną DSC wykazano różne temperatury przemian fazowych otrzymanych preparatów w porównaniu do próby wyjściowej. Na podstawie badanych modeli reologicznych można stwierdzić, że roztwory wodne uzyskanych substancji mają właściwości płynów nienew-tonowskich. Stwierdzono rownie., .e przetrzymywanie substratu z kwasem oleinowym bez dodatku enzymu, prowadzi do utworzenia si. kompleksu fosforan skrobiowy-kwas oleinowy. Nieprzetworzona skrobia naturalna jest stosowana g.ownie, jako .rodek zag.szczaj.cy oraz teksturotworczy, jednak.e nierozpuszczalno.. w zimnej wodzie, ma.a lepko.. oraz zdolno.. do retrogradacji powoduj. ograniczanie jej wykorzystania w niektorych ga..ziach przemys.u. [...]

 Strona 1