Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KSIĘŻOPOLSKI"

Wpływ warunków syntezy na właściwości wielofunkcyjnych estrów metakrylowych oraz otrzymanych z nich polimerów usieciowanych


  Przedstawiono metodykę syntezy dwóch wielofunkcyjnych monomerów metakrylowych oraz oceniono właściwości otrzymanych z nich polimerów usieciowanych. Estry metakrylowe otrzymano w trójetapowej oraz jednoetapowej syntezie z bezwodnika maleinowego, metakrylanu glicydylu oraz kwasu metakrylowego i/lub akrylowego. Reakcje addycji substratów kwasowych i metakrylanu glicydylu przeprowadzono w obecności 2,4,6-tri(dimetyloaminometylo) fenolu. W wyniku fotopolimeryzacji otrzymano homopolimery oraz kopolimery z różnymi monomerami winylowymi. Wszystkie polimery poddano badaniom właściwości mechanicznych oraz termicznych. Dokonano oceny warunków syntez jedno- i wieloetapowych, właściwości fizycznych nieusieciowanych kompozycji oraz właściwości mechanicznych i termicznych kompozycji po usieciowaniu. Uzyskane wyniki świadczą o porównywalności produktów z syntez jedno- oraz wieloetapowych. CH=(Me)COOH or CH=CH2COOH were one-step added to glycidyl methacrylate (I), reacted with maleic anhydride to resp. acidic esters and retreated with I at 80-115°C in presence of hydroquinone and 2,4,6-(Me2NCH2)3C6H2OH to final CH2=(Me) COOCH2(CH2RCOOCH2)COCOCH=CHCOOCHCH(OH) OC(=CH2)C(Me)=CH2 (II, R = Me; III, R = H) without sepn. of reaction intermediates. The trimethacrylates II and III were polymerized (crosslinked) at 25°C for 0.5 h optionally in presence of EtOCH(C4H9)CH2OCOC(Me)=CH2 (IV), (CH2OCH2CH2OCOC(Me)=CH2)2 (V) or PhCH=CH2 under UV irradn. (340-360 nm) and then at 140-160°C for 6 h. Polymers of II and III showed high hardness 182 and 181 MPa (Brinell), and heat resistance 299°C and 282°C and tensile Young modulus 4.5 and 4.3 GPa, resp. Both hardness and Young modulus decreased after copolymerization of II, or III with IV or PhCH=CH2. The products of one-step synthesis did not differ substantially from the products of conventional three-step synthesis. Polimery otrzymane w rodnikowej polimeryzacji monomerów akrylowych lub metakrylowych sta[...]

Synteza i właściwości nienasyconych żywic poliestrowych o zredukowanej emisji monomerów sieciujących


  Przedstawiono sposób otrzymywania nienasyconych poliestrów z glikoli etylenowego i 1,2-propylenowego i bezwodnika kwasu maleinowego, którego reszta zakończona jest cykloheksanolem, oraz żywic poliestrowych zawierających jako monomery sieciujące ester metakrylowy glikolu dietylenowego i styren. Przedstawiono niektóre właściwości poliestrów i żywic w stanie nie utwardzonym oraz po usieciowaniu. Maleic anhydride was partially esterified with cyclohexanol, polycondensed with ethylene or 1,2-propylene glycols at 200-220°C and mixed with (CH2=CMeCOOCH2)2 and/or PhCH=CH2 to decrease (or avoid) the PhCH=CH2 emission during processing the resulting unsatd. polyesters. The cured polymers showed good mech. and thermal properties. Nienasycone żywice poliestrowe są znane od lat dwudziestych ub. stulecia i w większości stanowią roztwory poliestru nienasyconego w styrenie zawierające 25-50% mas. monomeru sieciującego (przeważnie 36%)1). Z literatury znane są także bezstyrenowe nienasycone żywice poliestrowe zawierające jako monomer sieciujący dimetakrylan glikolu trietylenowego, które jednak charakteryzują się małą reaktywnością podczas kopolimeryzacji rodnikowej2). Wadą nienasyconych żywic poliestrowych zawierających styren jest jego parowanie podczas przetwórstwa. Powoduje to, że w niektórych kra- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Jerzy Księżopolski*, Tomasz Matynia Synteza i właściwości nienasyconych żywic poliestrowych o zredukowanej emisji monomerów sieciujących Synthesis and properties of unsaturated polyester resins of reduced emission of crosslinking monomers Mgr Tomasz MATYNIA w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace dyplomową wykonał w Zakładzie Chemii Polimerów. Specjalność - chemia polimerów. Zakład Chemii Polimerów, Wydział chemii, Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin, tel./fax: (81) 524-22-51, e-mail: j.ksiezopol[...]

Wykorzystanie utwardzacza aminowego powstałego w oparciu o surowce odpadowe do otrzymywania epoksydowej kompozycji do laminatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania mieszaniny amin aromatycznych jako utwardzaczy do kompozycji epoksydowych. W celu obniżenia temperatury topnienia p,p’-diaminodifenylometanu (tt = 93°C), związek stopiono z mieszaniną handlowo dostępnych 2,4- i 2,6-toluilenodiamin, oraz z odpadową mieszaniną amin, stanowiącą mieszaninę izomerów 3,5- i 3,6-. Otrzymano 4 homogeniczne mieszaniny o n[...]

Synteza i niektóre właściwości nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie małocząsteczkowej dianowej żywicy Epidian 5, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Omówiono niektóre właściwości zsyntezowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie usieciowanym oraz po utwardzeniu i porównano je z właściwościami żywicy epoksymetakrylowej nie modyfikowanej. To prepare a maleic anhydride (I)-modified ep[...]

Badania nad syntezą i właściwościami nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie żywicy epoksydowej Epidian 2, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Przedstawiono niektóre właściwości zsyntetyzowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie utwardzonym i po utwardzeniu oraz zestawiono je z właściwościami żywicy nie modyfikowanej, a także z właściwościami dostępnych na rynku żywic winyloestrowych typu Derakane[...]

 Strona 1