Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW BOROWIK"

Badania procesu otrzymywania z dolomitu zasadowego węglanu magnezu metodą wodorowęglanową z zastosowaniem obiegu związków sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową wersję wodorowęglanowej metody otrzymywania z dolomitu związków magnezu o charakterze zasadowym, takich jak węglany i tlenek. Innowacja polega na użyciu związków sodu krążących w obiegu, dzięki czemu główny produkt charakteryzuje się większą czystością, a cały proces mniejszą energochłonnością. Surowców magnezowych o charakterze alkalicznym, takich jak tlenek magnezu (MgO[...]

Technologia i właściwości nawozów płynnych wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę i technologię wytwarzania nawozów płynnych wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach (INS). Instytut jest producentem szerokiej gamy nawozów płynnych przeznaczonych do nawożenia dolistnego i doglebowego upraw rolniczych i ogrodniczych oraz do fertygacji upraw szklarniowych. Produkcja nawozów klarownych o nazwach INSOL i INSOMIX zlokalizowana jest[...]

Badania nad otrzymywaniem nawozów zawiesinowych z odpadowych fosforanów z produkcji polieterów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych fosforanów sodu i potasu z produkcji polieterów z firmy Interchemol Sp. z o.o. do wytwarzania nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że odpady te są cennym źródłem fosforu, sodu i potasu a wytwarzane nawozy zawiesinowe cechują się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi. Stwierdzono też, że fosforany te pełnią rolę czynnika stabilizującego zawiesinę. Przeprowadzono próby na instalacji produkcyjnej. Solid waste from prodn. of polyesthers (P2O5 28%, K2O 13%, Na2O 12%) was mixed with KCl and then dild. with an aq. NaNO2-urea soln. and water to form a suspension fertilizer. The suspension showed a good stability (phase sepn. below 18.9% after 336 h of sedimentation). Składniki pokarmowe dla roślin mogą być wprowa[...]

Prospects and effects of urea use in production of nitrate fertilizers. Możliwości i efekty stosowania mocznika w technologii nawozów saletrzanych


  A review with 10 refs., of partly unpublished authors' own papers, on urea uses for improving the process safety of NH4NO3 prodn., for prodn. of liq. NH4NO3-urea fertilizers, for decreasing the NOx emission from HNO3 prodn. plants and for prodn. of N2O. Przedstawiono możliwości wykorzystania mocznika jako surowca pomocniczego w technologii wytwarzania nawozów saletrzanych. Mocznik może być stosowany jako dodatek poprawiający bezpieczeństwo procesu wytwarzania stopu azotanu amonu, surowiec ograniczający emisję tlenków azotu NOx z instalacji kwasu azotowego oraz z węzła roztwarzania surowca fosforytowego kwasem azotowym, jako surowiec do produkcji roztworu saletrzano mocznikowego (RSM) w procesie konwencjonalnym, z roztworu mocznika i stopu azotanu amonu, oraz w dwóch wariantach procesów niekonwencjonalnych, a także jako zamiennik azotanu amonu w procesie wytwarzania podtlenku azotu. Ciągi technologiczne wytwarzania nawozów saletrzanych składają się z wytwórni amoniaku, kwasu azotowego, azotanu amonu (AN) w postaci stężonych roztworów, określanych mianem stopu, oraz wytwórni produktów końcowych, jakimi są granulowane nawozy saletrzane oraz ewentualnie płynne nawozy typu RSM. W poszczególnych wytwórniach wchodzących w skład ciągów technologicznych istnieją możliwości wykorzystania mocznika do usprawnienia procesów produkcyjnych, które czasami są wykorzystywane. Mocznik spełnia różną rolę w tych procesach, począwszy od roli surowca (w nawozach typu RSM), czynnika poprawiającego bezpieczeństwo procesowe1) po rolę pomocniczą, np. usuwania tlenków azotu z roztworów po absorpcji gazów odlotowych2). Ponadto znane są powiązania niektórych wytwórni mocznika z wytwórniami nawozów saletrzanych, w których gazy odlotowe z instalacji mocznika, zawierające niewielkie ilości mocznika są utylizowane w węźle neutralizacji wytwórni nawozów saletrzanych. W pracy omówiono możliwości wykorzystania mocznika i sposób jego działania jako (i) [...]

Laboratory studies on granulation of ammonium sulphate using salts of calcium and magnesium Badania laboratoryjne granulacji siarczanu amonu przy użyciu soli wapnia i magnezu DOI:10.12916/przemchem.2014.1197


  (NH4)2SO4 was granulated from Ca and Mg salts or bentonitecontg. aq. solns. The granules had a diam. 2-4 mm and a satisfactory crushing strength after 2 years long storage. Przedstawiono wyniki badań granulacji siarczanu( VI) amonu przy użyciu roztworów soli wapnia i magnezu jako czynników granulacyjnych. Sprawdzono wpływ dodatku bentonitu (w ilości 5 i 10% mas.) do siarczanu(VI) amonu, jako środka wspomagającego proces granulacji. We wszystkich przeprowadzonych próbach uzyskano granulaty nawozowe o zadowalającej wytrzymałości, praktycznie niezmiennej podczas długotrwałego przechowywania. Siarczan(VI) amonu jest związkiem chemicznym otrzymywanym na skalę przemysłową głównie jako produkt uboczny w procesach wytwarzania kaprolaktamu, w przemyśle koksochemicznym oraz w procesie amoniakalnego odsiarczania spalin. Jego znaczenie jako nawozu w ostatnim okresie wzrosło wskutek ograniczenia emisji gazów z elektrowni, elektrociepłowni i urządzeń przemysłowych, co spowodowało wyraźny deficyt siarki w glebach uprawnych1). W rolnictwie jest on stosowany samodzielnie oraz jako składnik nawozów wieloskładnikowych, szczególnie przydatny jest do nawożenia ziemniaków, rzepaku i innych roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę. Mimo dużego zapotrzebowania na nawozy zawierające siarkę, siarczan(VI) amonu nie ma dobrej opinii jako nawóz stosowany samodzielnie. Przyczyną są gorsze właściwości użytkowe (drobne kryształy, podczas gdy większość stosowanych nawozów ma postać granul) oraz agrochemiczne (silnie kwaśny charakter nawozu oraz zbyt duża zawartość siarki w stosunku do zawartości azotu)2). W literaturze dużo uwagi poświęcono sposobom otrzymywania granulowanego siarczanu(VI) amonu, gdyż nadanie tej, na ogół, najtańszej formie azotu korzystnych właściwości aplikacyjnych i agrochemicznych znacznie zwiększa jego atrakcyjność na rynku krajowym i zagranicznym. Wśród sposobów otrzymywania formy granulowanej można wyróżnić metody wytwarz[...]

Płynny nawóz wapniowy z minimalną zawartością azotu i chlorków. Informacja techniczna

Czytaj za darmo! »

Opracowao skład i technologię wytwarzania płynnego nawozu wapniowego z mikroelementami o nazwie Insol Wap. Nawóz ten charakteryzuje się dużą zawartością wapnia (10% mas. Ca), małą zawartości azotu i chlorków, oraz dodatkami takich mikroelementów, jak mangan, miedź, bor oraz cynk. Około połowa wapnia w nawozie występuje w postaci soli kwasów organicznych. Nawóz przeznaczony jest do stosowania pozakorzeniowego w celu likwidacji niedoborów wapnia w uprawach sadowniczych i warzywnych, szczególnie w późnych fazach wegetacji roślin oraz poprawy właściwości przechowalniczych owoców. Podstawowymi surowcami do wytwarzania nawozu są wapno hydratyzowane, kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas azotowy i chlorek wapnia. Proces produkcyjny prowadzony jest w sposób periodyczny i obejmuje etapy[...]

Technologia wytwarzania nawozów przeznaczonych do nawożenia lasów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad technologią produkcji nawozów wieloskładnikowych przeznaczonych do nawożenia lasów. Badania wykonano w skali półtechnicznej, a partie wybranych nawozów przekazano do badań aplikacyjnych. Two fertilizers for forests were manufd. by mixing superphosphate (I) with KCl, magnesite and kizerite in presence of steam, liq. H2O and NH3, drying and classification of the mixt., grinding of large-size particles, and finally, granulation of the product. Instead of I, a I-urea pulp was used. The granules showed good mech. strength and uniformity index 47.8-50.3. An increase in the fertilizer mass (up to 17%) during the storage (10 days) in humid air was observed. Rozwój gospodarki, oddziaływanie przemysłu oraz transportu, emisje gazowe ditlenku siarki i tlenk[...]

Rozwój technologii wytwarzania nawozów zawiesinowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono funkcjonowanie Stacji Nawozów Płynnych (SNP INS) w Łagiewnikach Średzkich. Przedstawiono wyniki badań nad możliwościami wytwarzania nawozów zawiesinowych z wykorzystaniem soli technicznych, a także odpadów, np. osadów poneutralizacyjnych powstających podczas produkcji technicznych soli fosforowych oraz odpadowych roztworów siarczanu sodu z zakładów rafineryjnych. Osady poneutralizacyjne zastosowane do wytwarzania nawozów zawiesinowych stanowią źródło fosforu, a jednocześnie są czynnikiem stabilizującym zawiesinę. Technol. for prodn. of suspension fertilizers was described. Waste Ca, K and Na phosphates from phosphate prodn. and waste Na2SO4 from petroleum refining were used for manufg. the suspension fertilizers under com. scale. The products showed good stability,[...]

 Strona 1  Następna strona »