Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA BUNIKOWSKA"

Utylizacja pohydrolitycznego kwasu siarkowego z wykorzystaniem procesu krystalizacji

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg krystalizacji siarczanu żelaza( II) podczas odparowania roztworu kwasu siarkowego, zanieczyszczonego żelazem. Stwierdzono wpływ rozmiaru wytwarzanych ziaren FeSO4 .H2O na filtrowalność, stężenia głównych składników w roztworze po krystalizacji i końcową zawartość wilgoci w placku filtracyjnym oraz ścisły związek pomiędzy przeciętnym rozmiarem ziaren a wydajnością filtracji[...]

Metoda cyrkonowa - alternatywa w odsiarczaniu roztworów

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań laboratoryjnych wykorzystania cyrkonowych wymieniaczy jonowych do odsiarczania roztworów przemysłowych. Stosowano dwa adsorbenty zawierające uwodniony tlenek cyrkonu. Do ich wytworzenia wykorzystano: 1) australijski krzemian cyrkonu, 2) techniczny ditlenek cyrkonu. Średni rozmiar otrzymanych ziaren adsorbentów wynosił, odpowiednio: 196 i 1,7 jLjm. Odsiarczaniu poddano[...]

Industrial crystallization of ammonium sulfate from its solution after flue gas desulfurization with ammonia water Krystalizacja przemysłowa siarczanu amonu z roztworu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną DOI:10.15199/62.2016.5.11


  Przedstawiono rozwiązanie procesu krystalizacji siarczanu amonu z odpadowego roztworu po odsiarczaniu spalin metodą absorpcji w wodzie amoniakalnej. Według technologii, w sposób ekonomicznie uzasadniony z produktu procesu odsiarczania wytwarza się nawóz mineralny o średniej wielkości ziarna równej 0,5 mm, spełniający wymagania Dyrektywy Europejskiej. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystano z powodzeniem, po raz pierwszy w Europie, w jednym z zakładów przemysłowych w Polsce, w instalacji o wydajności siarczanu amonu 60 tys. t/r. Dane kinetyczne procesu krystalizacji w skali przemysłowej porównano z wynikami badań laboratoryjnych.An industrial process for (NH4)2SO4 crystn. from the soln. after NH3 water flue gas desulfurization was presented. The fertilizer produced (average grain size of 0.5 mm) meets the requirements of the European Union. The prodn. was successfully implemented in Poland (60 Gg/yr). An industrial use of a spent liquid from ammonia water flue gas desulfurization (FGD) was based on crystallization of ammonium sulfate (AS) from its solution (Fig. 1). The first description of practical use of the FGD technology with of ammonia water was presented in the seventies of the past century and is known as a Walther method. In the eighties Krupp Uhde Company (Lurgi-Lentjes-Bischoff 2002)1) designed 2 commercial size plants in the former West Germany basing on this method. The spent liquid generated in the FGD absorption unit (ammonium sulfate solution) was processed by crystallization. Promising results were achieved during the tests. Unfortunately, for the unknown reasons, the technology was not transferred to other FGD plants. 954 95/5(2016) Przedstawiono proces krystalizacji siarczanu amonu metodą amoniakalną zastosowany do utylizacji roztworu po odsiarczaniu spalin ze spalania węgla. Schemat blokowy przerobu płynu po absorpcji na krystaliczny siarczan amonu przedstawiono na rys. 1. The ammonium sulfate is a cheap[...]

Wpływ dwuwodoropirofosforanu sodu na proces konwersyjnego fosforanowania powierzchni stalowych w obecności przyspieszacza chloranowego

Czytaj za darmo! »

Badano proces tworzenia się amorficznych powłok ochronnych na powierzchniach stalowych w dwu rodzajach roztworów roboczych: NaH,PO4 + H3PO4 + NaC1O3 + H2O i NaH2PO4 + H3PO4 + Na2H2P2O7 + NaClO3 + H2O. Zakres całkowitego stężenia P2O5 wynosił 1,2÷7,0 g/dm3. Ustalono, że obecność formy piro P2O5 powoduje obniżenie temperatury reakcji, umożliwiając efektywne prowadzenie procesu w temp. 30°C, o[...]

 Strona 1