Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW ANIOŁ"

Usuwanie tlenków azotu z kwasu siarkowego otrzymywanego metodą kontaktową

Czytaj za darmo! »

Zbadano kilka sposobów usuwania nadmiaru tlenków azotu zawartych w kwasie siarkowym wytwarzanym metodą kontaktową. Zastosowano przedmuchiwanie kwasu siarkowego powietrzem oraz redukcję tlenków azotu takimi reduktorami, jak dwutlenek siarki, mocznik i hydrazyna. Zadowalające wyniki uzyskano tylko w wypadku zastosowania hydrazyny. Stwierdzono, że jest ona reduktorem działającym skutecznie już[...]

Badania procesu redukcji tlenków azotu gazowym amoniakiem z użyciem sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania krajowych sorbentów węglowych do procesu usuwania tlenków azotu z przemysłowych gazów spalinowych. Wyznaczono zależność stopnia redukcji tlenków azotu od czasu zetknięcia oczyszczanych gazów ze złożem sorbentu. Określono wpływ nadmiaru dodawanego amoniaku oraz początkowego stężenia tlenku azotu w gazie modelowym na przebieg redukcji tlenków azotu. Określano wp[...]

Mokra regeneracja sorbentu węglowego przeznaczonego do odsiarczania gazów spalinowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces mokrej regeneracji krajowego sorbentu węglowego o symbolu SWS-6R stosowanego do usuwania S02 z gazów spalinowych. W charakterze ekstrahentów H2S04 z sorbentu stosowano wodę i rozcieńczone roztwory kwasu siarkowego. Stwierdzono, że stopień ekstrakcji H2S04, który można osiągnąć w tym procesie, wynosi 76 ÷90%. Przedstawiono koncepcję układu bateryjnego sorpcja - desorpcja, w kt[...]

Badania sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych przeznaczonych do odsiarczania spalin DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę i warunki testowania sorbentów węglowych. Zdefiniowano charakterystyczne parametry procesu usuwania S 0 2 z gazów spalinowych, tj. czas przebicia tp, dynamiczną pojemność sorpcyjną GI i całkowitą pojemność sorpcyjną G2. Za pomocą gazów modelowych (skład zbliżony do składu spalin z elektrowni) przetestowano kilkanaście sorbentów krajowych, preparowanych specjalnie do tego celu, oraz sorbent pochodzenia zagranicznego, który przyjęto jako wzorcowy. Stwierdzono, że dynamiczna pojemność sorpcyjna G, i czas przebicia tp są rosnącymi funkcjami czasu zetknięcia SÓ2 z sorbentem i malejącymi funkcjami temperatury. Wartość całkowitej pojemności sorpcyjnej G2 dla sorbentu wzorcowego liniowo zmniejsza się ze wzrostem temperatury. W wyniku badań wyselekcjonowano sorbenty krajowe, formowane, o dużej całkowitej pojemności sorpcyjnej G, (trzykrotnie przewyższającej pojemność sorpcyjną sorbentu wzorcowego). Jednym z najistotniejszych problemów ochrony środowiska naturalnego jest oczyszczanie gazów spalinowych ze związków siarki i tlenków azotu11. Z ponad sześćdziesięciu możliwych do realizacji metod oczyszczania gazów spalinowych2’3* na szczególną uwagę zasługuje sucha metoda usuwania S 0 2 za pomocą sorbentów węglowych4*7), którą można wykorzystać do oczyszczania gazów gorących. Jest to metoda prawie bezodpadowa, gdyż w cyklu sorpcja (temp. 100 -r- 160°C)-desorpcja (temp. 400 500°C) sorbent się regeneruje, a zdesorbowany S 0 2 (o dużym stężeniu) może służyć jako surowiec do produkcji kwasu siarkowego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z zakresu procesu sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych. Wyniki badań procesu desorpcji SÓ2 będą omówione w odrębnej publikacji. Mechanizm sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych nie został do tej pory dostatecznie wyjaśniony. Brakuje też podstawowych informacji dotyczących zależności zachodzących między charakterystycznymi wielkościami tego procesu. Podjęte w Instytucie C[...]

 Strona 1