Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROMUALDA KUTYŁA"

Synteza i badanie właściwości sykatyw zdolnych do wbudowania się w strukturę alkidu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania, których celem było opracowanie technologii wytwarzania sykatyw i sprawdzenie ich przydatności w przemyśle farb i lakierów. Sykatywy w postaci ciekłych soli organicznych otrzymano w reakcjach zobojętniania lub wymiany związków metali dwu- i czterowartościowych z kwaśnym estrem butylowym kwasu maleinowego. Nowe interesujące właściwości otrzymanych sykatyw stwarzają możli[...]

Synteza i niektóre właściwości nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie małocząsteczkowej dianowej żywicy Epidian 5, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Omówiono niektóre właściwości zsyntezowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie usieciowanym oraz po utwardzeniu i porównano je z właściwościami żywicy epoksymetakrylowej nie modyfikowanej. To prepare a maleic anhydride (I)-modified ep[...]

Badania nad syntezą i właściwościami nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie żywicy epoksydowej Epidian 2, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Przedstawiono niektóre właściwości zsyntetyzowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie utwardzonym i po utwardzeniu oraz zestawiono je z właściwościami żywicy nie modyfikowanej, a także z właściwościami dostępnych na rynku żywic winyloestrowych typu Derakane[...]

 Strona 1