Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"BERNHARD LUCKE"

Paliwa silnikowe z pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano technologie przetwarzania gudronu (pozostałości z próżniowej destylacji ropy naftowej) na niskowrzące frakcje w celu maksymalizacji produkcji paliw silnikowych. Przedstawiono korzystny dla procesu hydrokrakingu gudronu wpływ modyfikacji nośnika katalizatora Ni-Mo za pomocą różnych dodatków. Przyszłe zmiany w strukturze światowego przetwórstwa ropy naftowej będą zdeterminow[...]

Hydrokraking gudronu z udziałem zdyspergowanego katalizatora Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Opisano badawczą i przemysłową instalację do hydrokrakingu gudronu, z dwoma szeregowo połączonymi reaktorami, eksploatowanymi w układzie dynamicznym. Przedstawiono parametry procesowe oraz uzyskane wyniki (wielkości konwersji, hydrorafinacji, uzysku półproduktów itp.) wraz z opisem właściwości fizykochemicznych zdyspergowanego katalizatora, wytworzonego in situ z prekursorów zawierających na[...]

Udoskonalanie technologii przetwórstwa ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wielkość zasobów ropy naftowej i ich rozmieszczenie w poszczególnych regionach świata. Scharakteryzowano działania badawczo-wdrożeniowe podejmowane w celu usprawnienia techniki i technologii przetwórstwa ropy. odczas obrad 15. Światowego Kongresu Naftowego w Pekinie w 1997 r. stwierdzono, że w pierwszej dekadzie XXI w. czołowa pozycja eksploatacyjna wśród pierwotnych nośników [...]

Hydrokraking gudronu z udziałem katalizatorów Co-Mo osadzonych na węglach brunatnym i kamiennym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wysokociśnieniową aparaturę laboratoryjną Tabela 1. Składy i właściwości typowych katalizatorów hydrokrakingu do badania hydrokrakingu pozostałości z próżniowej destylacji ropy w warunkach dynamicznych. Opisano preparatykę katalizatora Co-Mo osadzonego na węglach brunatnym i kamiennym. Podano wyniki badań hydrorafinacji i hydrokrakingu surowca - uzyskaną konwersję, ilości poszcz[...]

Innowacje w przetwórstwie gudronu na paliwa silnikowe

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano dwustopniowy proces νisbreakingu pozostałości z próżniowej destylacji ropy naftowej. Opisano hydrorafinację z hydrokrakingiem destylatów z tej operacji, ekstrakcję pozostałości w warunkach nadkrytycznych oraz przerób ekstraktu na paliwa silnikowe. opa naftowa zajmowała czołową pozycję w światowej gospodarce paliw i energii przez wiele dziesięcioleci i utrzyma ją równie[...]

Hydrorafinacja i hydrokraking gudronu na katalizatorze Ni-Mo/y-AI2O z fluorową modyfikacją nośnika

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje rozwoju występujące w światowym przetwórstwie ropy naftowej. Opisano instalację laboratoryjną do dynamicznego testowania układu katalitycznego Ni-Mo/γ-Al2O3 z nośnikiem modyfikowanym jonami fluorkowymi. Przedstawiono proces jednoczesnej hydrorafinacji i hydrokrakingu gudronu przeprowadzony na katalizatorze nie modyfikowanym i modyfikowanym jonami F-. postępujące[...]

Deasfaltyzacja gudronu przeznaczonego do przerobu na paliwa silnikowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości fizykochemiczne asfaltenów i żywic. Opisano instalacje badawcze przeznaczone do ekstrakcji tych substancji z gudronu w warunkach podkrytycznych i nadkrytycznych dla stosowanych rozpuszczalników. Określono wpływ rozmaitych parametrów na wydajność i selektywność badanych procesów. odczas przerobu ropy naftowej wielkocząsteczkowe związki (zawierające atomy siarki, tle[...]

Właściwości redoks katalizatorów wanadowo-fosforanowych w selektywnym utlenianiu węglowodorów C4 do bezwodnika kwasu maleinowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad kinetyką utleniania n-butenu lub n-butanu w obecności katalizatorów wanadowo- -fosforanowych. Stwierdzono, że selektywne utlenianie węglowodorów C4 do bezwodnika kwasu maleinowego w obecności tych katalizatorów przebiega według mechanizmu redoks. Kinetykę utleniania n-butenu lub n-butanu w obecności katalizatorów V/P/O interpretowano za pomocą różnych mechanizm[...]

Utlenianie izobutenu w popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano warianty procesu wytwarzania kwasu metakrylowego z izobutenu. Opisano aparaturę laboratoryjną i ćwierćtechniczną do katalitycznego utleniania popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny. Przedstawiono wyniki uzyskane w zależności od różnorakich czynników procesu. zobuten zawarty we frakcji C4 można wykorzystać do otrzymania kwasu metakrylowego. W tym celu utlenia się go do [...]

Reestryfikacja i fluidalny kraking katalityczny oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Opisano aparaturę służącą do prowadzenia ciągłej reestryfikacji oleju rzepakowego, której produktami są paliwo do silników Diesla i gliceryna. Przedstawiono schemat laboratoryjnej instalacji przeznaczonej do fluidalnego krakingu katalitycznego surowców zawierających olej rzepakowy. Scharakteryzowano parametry procesowe i omówiono ich wpływ na jakość i ilość produktów, przede wszystkim frakc[...]

 Strona 1  Następna strona »